Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

Signari utilitzat en el Corpus Ibèrika  

El signari està format per 286 signes i està lliurement disponible en el font : iber.ttf (v.5.0).

Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif
U+33
a1
! U+34
a2
" U+35
a6
# U+36
a3
$ U+37
a4
% U+38
e1
& U+39
e2
'
U+40
e4
( U+41
e3
) U+42
e8
* U+43
S87
+ U+44
a2
, U+45
i1
- U+46
iB3
.
U+47
o1
/ U+48
e8
0 U+49
o6
1 U+50
o2,o3
2 U+51
ke14?
3 U+52
u3
4 U+53
u1
5
U+54
u2
6 U+55
u5,S78
7 U+56
l2
8 U+57
l1
9 U+58
e7
: U+59
lB3
; U+60
m1
<
U+61
aB3
= U+62
M2
> U+63
M1
? U+64
M4
@ U+65
M3
A U+66
n1
B U+67
n2
C
U+68
n2?
D U+69
r1
E U+70
r3
F U+71
r2
G U+72
R3
H U+73
R1
I U+74
R4
J
U+75
R5
K U+76
R7
L U+77
s1
M U+78
s3
N U+79
s6
O U+80
i2?
P U+81
S1
Q
U+82
S2
R U+83
ba1
S U+84
ba2
T U+85
ta2
U U+86
ta3
V U+87
ta1
W U+88
ka3
X
U+89
ka3?
Y U+90
ka1
Z U+91
ka2
[ U+92
ka6
\ U+93
be1
] U+94
be5
^ U+95
be3
_
U+96
beB4
` U+97
be6
a U+98
be8
b U+99
be9
c U+100
oB5?
d U+101
te13
e U+102
te14
f
U+103
te6
g U+104
te1
h U+105
te2
i U+106
te15
j U+107
te4
k U+108
te8
l U+109
te9
m
U+110
te11
n U+111
ke5
o U+112
ke2
p U+113
ke3
q U+114
ke10
r U+115
ke12
s U+116
ke8
t
U+117
n1
u U+118
ke1
v U+119
ke7
w U+120
ke9?
x U+121
ke9?
y U+122
bi1
z U+123
bi4
{
U+124
ti7,ti8,ti9
| U+125
ti1
} U+126
ti4
~
U+161
ti3
¡ U+162
S76?
¢ U+163
?
£ U+164
?
¤ U+165
s1?
¥ U+166
bi3
¦ U+167
be7?
§
U+168
R9
¨ U+169
ke10?
© U+170
e11
ª U+171
?
« U+172
ti5
¬ U+174
be4
® U+175
s10/SB10
¯
U+176
beB8,be7
° U+177
e10
± U+178
e10
² U+179
e?
³ U+180
i2
´ U+181
i8
µ U+182
i3
U+183
be9
· U+184
be11
¸ U+185
o7
¹ U+186
be2
º U+187
ka5
» U+188
tu6?
¼ U+189
baB3?
½
U+190
e5
¾ U+191
e6
¿ U+192
ti3?
À U+193
ki3
Á U+194
ki7
 U+195
ki2,kiB14
à U+196
ki5
Ä
U+197
i6,iB8
Å U+198
s4
Æ U+199
kiB5,kiB3
Ç U+200
ki1
È U+201
ki6
É U+202
s10/sB9
Ê U+203
ki2,kiB14
Ë
U+204
ke14
Ì U+205
bo2
Í U+206
bo4
Î U+207
to3
Ï U+208
be10?
Ð U+209
to1
Ñ U+210
to2?
Ò
U+211
to2
Ó U+212
bo2?
Ô U+213
r?
Õ U+214
to?
Ö U+215
ko3?
× U+216
te16
Ø U+217
ko2
Ù
U+218
ko3?
Ú U+219
ko3
Û U+220
ko1
Ü U+221
tu3
Ý U+222
te?
Þ U+223
te10
ß U+224
ku3,bu1?
à
U+225
bu1
á U+226
bu2
â U+227
be11?
ã U+228
tu2
ä U+229
ke9
å U+230
koB3
æ U+231
tu2
ç
U+232
tu6
è U+233
u4?
é U+234
tu1
ê U+235
tu1?
ë U+236
ku1
ì U+237
ku2
í U+238
ku4?,r8?
î
U+239
S75/m5
ï U+240
S87
ð U+241
n?
ñ U+242
teB7,bu2?
ò U+243
?
ó U+244
pun1
ô U+245
pun4
õ
U+246
pun2
ö U+247
pun6
÷ U+248
r?
ø U+249
pun3
ù U+250
pun5
ú U+251
met2
û U+252
met1
ü
U+253
met4
ý U+254
met3
þ
U+290
e?
Ģ U+291
e?
ģ U+292
ku3
Ĥ U+293
tu4/a2?
ĥ U+294
S79?
Ħ U+295
a4?
ħ U+296
a6?
Ĩ
U+297
a7?
ĩ U+298
r?
Ī U+299
r?
ī U+300
r?
Ĭ U+301
R8?
ĭ U+302
r3?
Į U+303
r4?
į
U+304
r5
İ U+305
r?
ı U+306
i?
IJ U+307
i?
ij U+308
i?
Ĵ U+309
i?
ĵ U+310
ke6
Ķ
U+311
ke3?
ķ U+312
ke?
ĸ U+313
keB9
Ĺ U+314
ke7?
ĺ U+315
l?
Ļ U+316
l?
ļ U+317
l?
Ľ
U+318
be8?
ľ U+319
be6
Ŀ U+320
be2?
ŀ U+321
be?
Ł U+322
te5
ł U+323
te?
Ń U+324
te3
ń
U+325
te?
Ņ U+326
ka4
ņ U+327
ki4
Ň U+328
ki?
ň U+329
ki8
ʼn U+330
ki?
Ŋ U+331
ti?
ŋ
U+332
ti?
Ō U+333
tiB6
ō U+334
ba?
Ŏ U+335
biB5
ŏ U+336
n?
Ő U+337
uB4/o?
ő U+338
tu4?
Œ
U+339
ko?
œ U+340
ko?
Ŕ U+341
ko?
ŕ U+342
s?
Ŗ U+343
s5
ŗ U+344
s7
Ř U+345
s?
ř
U+346
s1?
Ś U+347
o?
ś U+348
oB4
Ŝ U+349
m?
ŝ U+350
taB2?
Ş U+351
ta?
ş U+352
bo1
Š
U+353
to?
š U+354
met?
Ţ U+355
pun?
ţ U+356
?
Ť U+357
?
ť U+358
ki6?
Ŧ U+359
a?
ŧ
U+360
?
Ũ U+361
?
ũ U+362
r?
Ū U+363
o?
ū U+364
ke14?
Ŭ U+365
ku4?
ŭ U+366
ku4
Ů
U+367
ki9
ů U+368
beB9?
Ű U+369
teB8/bu?
ű U+370
ke6?
Ų U+371
MB6
ų U+372
MB5
Ŵ U+373
ke13?
ŵ
U+374
kuB3?
Ŷ U+375
m4
ŷ U+376
be10
Ÿ U+377
m3
Ź U+378
e9?
ź U+379
ka4?
Ż U+380
tiB4
ż
U+381
tiB7
Ž U+382
bi7?
ž U+383
S3
ſ U+384
te12
ƀ U+385
s2
Ɓ U+386
i7
Ƃ U+387
ka5?
ƃ
U+388
i4
Ƅ Desc. Ȁ

El símbol Desc. (U+512) codifica tant els signes il·legibles com les discontinuïtats en el suport.


Signari simplificat

A partir d'aquest signari, i com a facilitat per fer cerques i semblances, se'n defineix un de simplificat agrupant varis conjunts de símbols per Formes:

Trans. Glif base f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f0
A !cod=33
1297/2149
!cod=33
459/680
$cod=36
166/265
"cod=34
523/761
%cod=37
65/91
,cod=44
69/78
#cod=35
81/128
=cod=61
88/140
ĥcod=293
1/1
Ĩcod=296
1/1
ħcod=295
1/1
ĩcod=297
2/2
ŧcod=359
1/1
E &cod=38
972/1637
&cod=38
691/1176
'cod=39
112/131
)cod=41
4/4
ªcod=170
11/15
:cod=58
26/31
(cod=40
143/212
*cod=42
20/26
¾cod=190
13/18
±cod=177
6/9
¿cod=191
5/6
²cod=178
1/1
³cod=179
4/4
Ģcod=290
3/3
ģcod=291
1/1
I -cod=45
1151/2154
-cod=45
699/1147
Ƃcod=386
19/27
Åcod=197
25/32
Ƅcod=388
19/21
.cod=46
55/66
´cod=180
225/493
Pcod=80
123/271
cod=182
55/86
µcod=181
4/4
IJcod=306
2/2
ijcod=307
1/1
Ĵcod=308
2/2
ĵcod=309
1/2
O /cod=47
573/736
/cod=47
446/532
2cod=50
109/140
0cod=48
15/21
1cod=49
16/22
¹cod=185
3/3
Ŝcod=348
3/4
dcod=100
2/7
őcod=337
2/3
ścod=347
3/3
ūcod=363
1/1
U 4cod=52
717/987
4cod=52
448/568
5cod=53
221/327
6cod=54
78/87
7cod=55
5/5
Y ?cod=63
307/386
?cod=63
146/190
>cod=62
95/111
@cod=64
13/13
ŷcod=375
12/16
Acod=65
47/51
Źcod=377
2/2
Ŵcod=372
2/2
ųcod=371
1/1
L 8cod=56
968/1417
8cod=56
434/583
9cod=57
560/828
Ħcod=294
2/2
Ľcod=317
2/2
Ļcod=315
1/1
ļcod=316
1/1
M <cod=60
107/119
<cod=60
106/117
ŝcod=349
2/2
M1 ïcod=239
31/37
ïcod=239
23/23
ócod=243
8/14
N Bcod=66
1003/1867
Bcod=66
329/555
ucod=117
374/512
Ccod=67
359/769
Dcod=68
24/26
ñcod=241
3/3
Őcod=336
2/2
R Ecod=69
590/1012
Ecod=69
344/580
Fcod=70
182/292
Gcod=71
33/45
øcod=248
8/8
Ūcod=362
9/9
¢cod=162
12/13
Õcod=213
1/1
İcod=304
37/49
įcod=303
8/9
ıcod=305
4/4
Ĭcod=300
1/1
Įcod=302
1/1
R1 Hcod=72
900/1640
Hcod=72
328/611
Kcod=75
165/267
Icod=73
282/376
Jcod=74
28/34
Lcod=76
190/329
¨cod=168
8/8
ĭcod=301
3/4
Īcod=298
9/9
īcod=299
2/2
S Mcod=77
937/1507
Mcod=77
609/883
Ɓcod=385
25/25
řcod=345
2/2
Ncod=78
110/206
Ocod=79
82/162
¯cod=175
5/5
Æcod=198
72/84
Ŗcod=342
4/4
¥cod=165
6/6
ŗcod=343
44/65
Řcod=344
44/55
Êcod=202
8/10
S1 Qcod=81
733/1000
Qcod=81
446/552
Rcod=82
180/222
ſcod=383
131/225
Ścod=346
1/1
Espiga? +cod=43
25/28
+cod=43
17/20
ðcod=240
8/8
Ba/Pa Scod=83
816/1674
Scod=83
794/1634
Tcod=84
26/38
Ŏcod=334
2/2
Be/Pe ]cod=93
335/475
]cod=93
145/156
ºcod=186
58/105
^cod=94
29/36
®cod=174
3/4
_cod=95
7/13
¸cod=184
18/28
ãcod=227
12/15
`cod=96
7/17
acod=97
30/53
Ÿcod=376
3/3
Ðcod=208
4/7
Ŀ
Űcod=368
1/1
bcod=98
20/24
·cod=183
1/1
§cod=167
2/2
°cod=176
6/6
ľcod=318
1/1
ŀcod=320
2/2
Łcod=321
1/1
Bi/Pi zcod=122
308/412
zcod=122
129/145
{cod=123
114/165
¦cod=166
69/94
žcod=382
2/2
ŏcod=335
6/6
Bo/Po Ícod=205
95/111
Ícod=205
63/68
Ôcod=212
4/7
Îcod=206
25/32
Šcod=352
3/4
Bu/Pu àcod=224
37/44
àcod=224
12/12
ácod=225
12/17
Ŷcod=374
2/2
âcod=226
6/8
òcod=242
3/3
űcod=369
2/2
Da/Ta Wcod=87
654/842
Wcod=87
525/638
Ucod=85
132/170
Vcod=86
29/32
Şcod=350
1/1
şcod=351
1/1
De/Te ecod=101
339/562
ecod=101
37/45
gcod=103
33/47
fcod=102
50/63
jcod=106
12/13
lcod=108
46/68
ńcod=324
3/6
ncod=110
42/62
Øcod=216
8/8
kcod=107
23/31
hcod=104
65/94
mcod=109
11/13
icod=105
41/91
ßcod=223
9/11
Þcod=222
2/2
ƀcod=384
1/2
łcod=322
1/1
Ńcod=323
3/3
Ņcod=325
2/2
Di/Ti |cod=124
684/1004
|cod=124
88/161
}cod=125
392/531
~cod=126
190/238
¬cod=172
8/12
¡cod=161
12/12
Àcod=192
26/38
Žcod=381
2/2
żcod=380
4/4
Ōcod=332
3/3
ōcod=333
2/2
ŋcod=331
1/1
Do/To Ïcod=207
176/237
Ïcod=207
42/49
Ñcod=209
91/104
Òcod=210
29/30
Ócod=211
28/52
Öcod=214
1/1
šcod=353
1/1
Du/Tu äcod=228
320/388
äcod=228
105/127
çcod=231
14/15
écod=233
28/28
Ýcod=221
26/28
êcod=234
126/144
ëcod=235
21/22
ècod=232
21/22
¼cod=188
1/1
Œcod=338
1/1
Ga/Ka Xcod=88
577/839
Xcod=88
147/215
Ycod=89
23/34
ņcod=326
5/7
»cod=187
37/39
ƃcod=387
21/23
Żcod=379
10/12
[cod=91
99/126
Zcod=90
258/359
\cod=92
21/24
Ge/Ke ocod=111
527/798
ocod=111
34/70
rcod=114
36/50
©cod=169
4/8
Ìcod=204
5/8
scod=115
8/9
Ŭcod=364
1/2
pcod=112
107/160
tcod=116
30/40
ĸcod=312
2/2
Ĺcod=313
12/15
qcod=113
29/32
xcod=120
7/7
ycod=121
12/13
åcod=229
5/7
źcod=378
1/1
ķ
vcod=118
229/292
wcod=119
42/66
ĺcod=314
5/5
ŵcod=373
4/6
3cod=51
1/2
ccod=99
1/1
Ųcod=370
1/1
Ķcod=310
1/1
Gi/Ki Ácod=193
362/502
Ácod=193
19/27
Âcod=194
8/8
Äcod=196
18/20
ůcod=367
8/9
Ècod=200
183/226
Écod=201
41/49
Ëcod=203
19/28
Ãcod=195
77/113
Ŧcod=358
2/2
Çcod=199
13/13
Ňcod=327
1/1
ňcod=328
3/3
ʼncod=329
2/2
Ŋcod=330
1/1
Go/Ko Ùcod=217
418/489
Ùcod=217
44/53
æcod=230
3/3
Ücod=220
342/388
œcod=339
18/20
Ŕcod=340
12/12
Úcod=218
2/2
×cod=215
1/1
Ûcod=219
9/9
ŕcod=341
1/1
Gu/Ku ìcod=236
288/360
ìcod=236
119/157
ícod=237
105/122
Ůcod=366
6/6
ŭcod=365
2/3
îcod=238
46/52
Ĥcod=292
20/20
Punc. ùcod=249
320/1215
ùcod=249
119/387
ţcod=355
2/2
ôcod=244
111/287
öcod=246
137/459
õcod=245
31/60
úcod=250
14/18
÷cod=247
2/2
Metrol. þcod=254
50/77
þcod=254
26/30
ýcod=253
21/25
ûcod=251
1/1
ücod=252
12/19
Ţcod=354
2/2
Desc. ? ;cod=59
11/11
£cod=163
1/1
¤ «cod=171
2/2
½cod=189
4/4
Ťcod=356
1/1
ťcod=357
1/1
Ũcod=360
1/1
ũcod=361
2/2

32 grups sígnics coneguts + 8 signes per assignar en un total de 26728 signes registrats.


Codificació originalment derivada de :

Equivalències amb :

Creat 2013-02-12. Darrera modificació de la pàgina el 04 de octubre del 2023 a les 16h14