Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : RAN12,p55.Pech-Maho. Amf14

Suport : amfora

Grup :

Lloc : Pech Maho, Sigean, Aude

Jaciment : Pech Maho, Sijan, Aude

Datació : s.III aC

Transcripció ... :

@??SSSS?


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : AUD.05.43

Concordances :
@??SSSS?


Epigrafies concordants = 46


I02105
{81ŗ¶5ClQ"8¶FȀ
(YöXSSSSSSSSSSS&9&FkȀ
SöQ!8¶FUO¶WôQ!8´UOȀ
CXBÑSBłô-Ba8&ƀC&Ȁ
PU&XB&ńôQ!8-E XSSSSSSSSSSSù
ÀSCńSöQ$8-UŘö&ƀC{81O
RńB}ŗńö!L!SÈöÎS-ÀBS
XC&XQ!8´EöŻSSSSSSSSS
SöP4C}{81Ř&


I02144
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÑ
SPN&W}&


I02106
  ȀÀBSöSL(EùQ!8¶F
  Ȁ¶WöQ!8¶UŘù(lL"¶
 Ȁ!H!XH&EöUS¶ÀBSô
¶EöŒBÀSHńöUS¶ÀBS
öQ!8¶EŻSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSù


I01992
Ȁ%LùSSSSSSSSSSSSSSùSSSSSSS
Ȁ&SȀ


I02155
O"Z9!í[ù&ùÃSŘÁWEö/SSSSSSöÁSS
                 /SSSSSSSS
                      ÁSÁSS
                    !SSSSSS


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


I01993
Ȁ"Xö$ùSSSSSSSS


I02172
$C?N$ $K(Cö$Sô1SSSSÈSSSS


I03365
SSSSSSSS


I02751
SSSSSSSSSS


I02154
O!Z9!íZö$Sö2SÁS
O´rVC&ſZö/SSSSSSSS


I02137
                      C9ôSSSS
SSSSôS´M&9èC&Sſ´G&C
Sſ5F{ſ´M" ôSS


I02813
.4ôÜMMMýþ~SSSS


I02833
'Ȁ9MS SSSSS


I02808
ZÜMMSSS~SSSS


I02959
8ȀȀ´ÃHÃ]C"
"WC´ö~S´SQȀC
äC´SȀª SSSS


I02968
SKZESKZ´vSSSSSS
~4XO4"z"


I02807
ZÜMMSSS~SSSS


I00927
SSS U5 SSSSS


I03078
?EôSSSS


I02804
4M.ÜMýþSSSS
~þSSS


I03128
Ȁ´JösSCSSSSSSȀ
ȀWo^ö[CȀ
Ȁ"\´Eö´[ìȀ
ȀSCÜ\EöȀ


I03198
!-èM-CYö!SSSSSSSö
!SKrK&Mö&K'-9
Q&-!Fö{


I03213
êSSSSS


I03248
?(ôSSSS w


I03364
9SSSSWC9S


I03568
PEõ(ùSSSSSS
ùȀ  ȀȀùȀ


I02805
\I8ôÜMþSSS~SSSS


I02788
IȀȀ8ÜȀ  Ȁ~SSSS


I02803
/XÜMMMMý~SSSS


I02135
S´M&9ÝCZìȀì"´iìCȀ
"M"H6CÃô&SSSS


I01128
!LYW-bȀ
{4L!4Ȁ
&eNC
    ȀNȀ
   ȀULȀ
Ȁ84LN/
ȀȀ
z4L|ºQ
8!4LÑ
(fQ4K
´(SSSSȀ /
  fȀ


I01875
SSSS


I01933
 {4L}ÁõÝŘÁWEù
$S2SSSSùÐ9&ſ{L&Ñ
L2ŗ$¶EõS¶fŗ¶E
  Z&ſ!Á<Ȁ


I01940
PÆtCP5NX$SS
Ĺa8ŗP95CȀ&Pí
SPeNPù!SFNȀȀFP5
SHN}C}ĹȀP5
Æ2NPCa8NXù
SSSSS
Ĺa8NP95CPC


I01956
-MSWI-M
M&E&A&Ȁ
½SSSS&E-E-8


I02128
   ºHipH!E´ìȀ
  Z9´G¦WEMi~Ȁ
 9"5HºGÑC"EôýSȀ
p9~º9&ſZìÓÝìȀ
95ôCôSſ´EôìH5Ȁ
GôS9&ôýþSSSS
95HºEÑC"E´ìÓÝȀ
ſ/E9"ì?´5C&E´Ȁ
ºGiGôp9Óº9&ſZMȀ
"C"iGiGôS9&9"5Ȁ
´IôZ9ſ/M&G&Gô´Ȁ
ȀFZ9´E"Ȁ


I02653
R&{L-CùW4SReWR
~B~9'-MùSBçS-9íBA-
"ES-NùC&SBùíu-L
SuWRX8-Eùº8RW4ì-ù"4E&8~B
SSSSvv&E-E~SBùìeJB"C-R-9
ºL&B48~eRùÈf-ù"4~E-R"
uS8-ùÑE0RùS8"4Á$ÁL&
"SESRWB-&ùM0C$-
-4<"º8&RùW8ìu&4


I02802
SzIËÜMþSSSS


I02761
SSSSSS


I02779
\ÜMMM~SSSS


I01092
S-N'B-/NZù2SSSSSS
    SPŗ&BP2Æ
S-gN-ö4B-9äB


I02789
Ȁ~SSSS


I02790
\ÜMMM~SSSS


I02796
R&RhÜMS~SSSS


I03148
¦>>A


Repeticions descartades :
SSS? : ?SSS : SSS : ?SS : SS? : SS : ?S : S? : ?? :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14