Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : P10,249.5.1Osseja,Z2,R2,b.23.1.sup

Suport : roca

Grup :

Lloc : Oceja Z2, Oceja, Cerdanya

Jaciment : Oceja Z2, Oceja, Alta Cerdanya

Datació : s.III-II aC epigràfic

Transcripció ... :

¾WZ%W8¸fQ4ô¸å¸%¿ů8-r9¾Wr©-ô¸å¸%¾ů8-¾Q4


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : PYO.07.01

Concordances :
¾WZ%W8¸fQ4ô¸å¸%¿ů8-r9¾Wr©-ô¸å¸%¾ů8-¾Q4


Epigrafies multiconcordants = 11


I03630
O!XL!LÉõ¯!êw85Fõ5LraLQ&õS-lŘS-êL
-OUSCOwäK5C{8/Oŷ-85BùB-2O-8ÀKõ{B2OBŷ-8ÀK ùÙBUL
ȀȀȀȀ
raLQù-ŗUSBùŘ!LŘ-LQPBU8-wFùS-aLrwÝK5FUK!LwF

-CXKPŗUC5Fõ{5LÎ8/Lõa-F-!FõB-2O-8äBõÏF}Bõ{82Oŷ-8
5BùS-awùaQ[8SW-ù8&-w5ÎF!K&5íBù8&-wB-XBO!Fù5Kw
                                        
Ww WwK


I02016
&{KÉQ$8&-§ÈnÉ$8ȀȀ-Kt-"SK-fu2K"XKíW  KF48rFM-aFîÉll


I01939
   !H-B&ù-}oE&5g}ùa8!-oùSM&HB>8aȀ
   !H&H&ùìäU-oùSN{gH2o}C&ù-H-Xù
  -5CM}E-XùM&9ÈC-5MW-ù-5CM}EùSJ{C
5M
o-o"-ù-5CM}Eù8!ìC>-8}Hgö
!WaH!-ù!C>aH!-ù5Mo-où-5CM}E


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù

-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6M
r-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/
ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I02138
ȀC&]êȀ
&R  /M´Ȁ
Ȁ#ê#]Ȁ
Ȁ´HS8Ȁ
Ȁ          !´9Ó
Ȁ          M#
Ȁ          ´MpH
&i´9êI

ȀMHÜ"C&WººIÓM4WC¦Ei¦ê
ȀzM"Ó"9"i"SiËE
Ȁ4CiH9Mä8´F ´MÜê &ȀȀCvI/
ȀMiHM´ê/´iMC"E"Eöp9Óº9&R
Ȁº9M/M´Cö9
ȀC´iëMä9´Eöp9Óº9&R ´ i
ȀC#ù´ȀºȀMqH&q-HSR" º ȀȀCÓȀ
Ȁ#SHÓEöiMpS´iMöC"4H"ö9&´MZIM"
Ȁ´SIôSH[WH#Eö2HÓCö4C´ZiI
ȀÓº8&Rö#IËM/M´CöW4ÓCWFSC
ȀZMzȀ  ȀÑC&Ó#´hºCQ#9´EôC
               ȀZSM/ ´R


I02886
ù-K&ĹQWC!WKQ4$Iŗ-C&íB
       A          SPSPSI


I01320
ȀWBö2Kå-å8$4EùN-ôK$BôB&-}BȀ


I01132
Cģ´}C´5CM}G
!CT´WT8´[
´9zÜC
ȀIp8È  œ&C $H"pE¦ÈE Su
       !5MpPZI


I02018
ȀůŘsLõ!FùSBL¾¶>SLȀõS8èQ&FùTBù


I03662
M2EP/C&ìù C
ĤC&Ĺ]H,hH&
/ïPHWCS&M&"ZH-
&H"4ÜBù


I02562
SC&öM&"I?&ºWC&öȀȀ"IS?&ºWC&
"C?ËWE&öC´hºWC&ö´C&IÑ/
h´ËIö´4M~EöSM&~IȀ  ȀM4&Zh
9"ììM&ö&I"höM4IȀȀhöSCËh
ZR~IöM´ZCR"EövE&´MZEöȀ
ZR~Ihö"9´ËË9"ö/I/M4ºWȀ
ZE"M"~~ö{~E´Zhö"ZE´öZȀ


Repeticions descartades :
Á8- : 8&W : &Q4 : 8-o : -o8 : o8& : 8-& : &Wo : eQ4 : 8& : 8- : &Q : -o : &W : -& : o8 : W8 : Q4 : Á8 : 8] : X! : WX : eQ : !& : ]e : ]o : ]! : oo :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14