Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : f.13.26

Suport : recip. c.

Grup :

Lloc : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Jaciment : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Datació : 250-180 aC

Transcripció ... :

ȀeŷSȀ  ȀSukùSu}SlȀ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.06.031

Concordances :
ȀeŷSȀ  ȀSukùSu}S


Epigrafies concordants = 13


I02105
{81ŗ¶5ClQ"8¶FȀ
(YöXSSSSSSSSSSS&9&FkȀ
SöQ!8¶FUO¶WôQ!8´UOȀ
CXBÑSBłô-Ba8&ƀC&Ȁ
PU&XB&ńôQ!8-E XSSSSSSSSSSSù
ÀSCńSöQ$8-UŘö&ƀC{81O
RńB}ŗńö!L!SÈöÎS-ÀBS
XC&XQ!8´EöŻSSSSSSSSS
SöP4C}{81Ř&


I02025
ȀùS8äQ(FùSulùŮOȀ


I02041
Ȁ-SI!´Sue  (L-!İSuùS´Ȁ


I02098
ȀESBeȀ  ȀÈ$FSu-ŷSL(


I02579
R"9´Eö´vSkXEöSCkHSȀ
Cö|C&`WöȀ?ȀSCö´|kzHWö
N"9"vEö´}H/vkUCö´K´Zö
Xö´5CN|E´XöN´ÃköSN´"|Eö


I00856
!4HfŹSI&Ȁ


I02028
{}-SùSC-f>SKùSCù(K(-OÙ8nFùB-Q4B-BȀ


I02036
{l>S


I02046
Ȁ!FõfŷSK(O(õSB-Ȁ


I03113
(K-$FSCõŗ(8rQ$8(Fõn&È$FõUFnAS


I01256
ùU4|B|SQùN!C-ùÉLQÑù4Lr|vQù


I01927
Ȁ92Kŗ-B
ȀK:ö!L-[8:E[
Ȁ}SQö:LÑ-Æö"
Ȁ9$íÆ:pB
Ȁ/M-B}S
Ȁä-


I02106
  ȀÀBSöSL(EùQ!8¶F
  Ȁ¶WöQ!8¶UŘù(lL"¶
 Ȁ!H!XH&EöUS¶ÀBSô
¶EöŒBÀSHńöUS¶ÀBS
öQ!8¶EŻSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSù


Repeticions descartades :
SB| : SB : B| : |S : ?S : Be : Se : e? :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14