Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : f.13.6

Suport : recip. c.

Grup :

Lloc : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Jaciment : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Datació : 210-180 aC

Transcripció ... :

ȀůŘsLõ(Ä!FùSBs¸L¾¶>SLȀõS8èQ&FùTBù


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.06.011

Concordances :
ȀůŘsLõ(Ä!FùSBs¸L¾¶>SLȀõS8èQ&FùTBù


Epigrafies multiconcordants = 13


I02024
ȀFSBíM&É$Fö{4¨¡eȀ  ȀŸN4<-Cí&É"F  ?SLíQSB?SLîQ


I03113
(K-$FSCõŗ(8rQ$8(Fõn&È$FõUFnASLõ


I01994
ȀSO(FeöÎu$u}föu?SLnùÎFeSE$ùXL(O-Fn(É$FùSu-föXLȀ


I02025
ȀùS8äQ(FùSulùŮOȀ


I02560
´&Zhö&I/Zhö&Ë"E?´öSC?´ö´&ZhȀ        ȀC´höSC´Zhö96R´6CSvE
&ì/ZE?´öSC´hËWC&öC´hvWC&öȀ   ȀZ9´?M&WC&öSC´hËWC&


I02017
SCíKOöXL(OSB-eö&Á$FöŘ$8ä}S-eö-4<O}LöÑ8-ȀȀWB&öSOQ4<-WÀB-K&


I02708
ȀTBT8rOn±È$En


I02102
VECIISSI
S´ M'WR´96WR&SȀ
B?-M&9WE
SB
ºI]´B"E´&5È"
Ȁ?-Z6'ZRŔ9/-h
ZI.&5È"EM&9WE
SB
?-SM-S8ZE
?SI?-


I02098
ȀESBeȀ  ȀÈ$FSu-ŷSL(


I02028
{}-SùSC-f>SKùSCù(K(-OÙ8nFùB-Q4B-BȀ


I02046
Ȁ!FõfŷSK(O(õSB


I03652
4"Su-S>SK"


I01923
ASK}"-Áŗù!SK-&-ÄlùN-C&^|Cù4LttL&L&ù!4L4C-^-t$-
!ŗf^-p!-&ù&XK-5ù"ÝC-4ùÎê&-ùS-fNÂù'íŗ4ùŗ2ŗ-C{4L4ù
UL^L/C-4ùÜQ2-4ùS-lNÁù^K-[Kŗ&Cŗ&ù48|fwL!-[N&ö
!LÈ|wFù!-[ŗùS9c{4L!-'ŗöS-fŗSB-'XLŗ&ö


Repeticions descartades :
8äQ&E : äQ&E : S8äQ : -?SH : &Á! : Á!E : H&- : MoH : ]H& : Q&E : o]H : 8äQ : !E : H& : SH : Mo : Q& : S8 : &- : &E : : oH : Á! : : ]H : ?S : Bo : ÁM : o] : äQ : -? :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14