Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : d.12.1 b

Suport : estela

Grup : d.12.1 a d.12.1 b

Lloc : La Vispesa, Binèfar, Llitera

Jaciment : La Vispesa, Binèfar, Llitera

Datació : 200-175 aC

Transcripció ... :

ȀQyKö


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : HU.01.01

Concordances :
ȀQyKö


Epigrafies concordants = 4


I01895
-9äC&RvIÜRÜYſ9-ſ"HZWC


I01980
 ȀÅ ¦hBȀ
 Ȁ&B
  Ȁ~W
ȀH'XWI~Ȁ
Ȁ@4HȀȀ>Ȁ
PXM4BPBȀ
ÈìôƂB"SIȀ
&ſvK~SBȀ
¦H&W4BPBȀ
ŏSÜBô~'ƂȀ
ýSS


I02730
&POâH&S9
SXſogPO4H&ſ
|CPHöSPnMÃvö

C/E/UHö=}CâH
PoPöì9&
ſoH
SN|vù9&PNPEöz8/N
|Sſú|ÃENzCö

+ê/HPſùSſzCöUX9ſ
/Gö=}C&ùa9&ſSſö

=HNzCöņCâ9/Pv
SXſogPöÃNoHUCö

&ſ5H&ſ5CPHö


I02732
=a9ÃH}ņöCghP=
FPņC&öSPhNÃvùì9
&
ſoH&öP9}Hſ=E
Ȁ=}CvH&ù=UCö=}
CzCö9PèHPſţ6=ſ|
ſù/öÑP9=ÙCPùSN|
Hù=9=ſâHöWPC/ö=U
&Po


Repeticions descartades :
oH : Qo :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14