Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : d.12.1 a

Suport : estela

Grup : d.12.1 a d.12.1 b

Lloc : La Vispesa, Binèfar, Llitera

Jaciment : La Vispesa, Binèfar, Llitera

Datació : 200-175 aC

Transcripció ... :

ȀWBö2Kå-å8$4Eù&ÈN-ôK$BôB&-}BȀ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

El darrer signe Ti en reproducció fotogràfica mostra ser de dues puntes. Però en imatge de millor resol·lució s'aprecia una fractura en la base del traç central que l'hauria malmès, i que les dues Ke són de traç inferior.

Web : HU.01.01

Concordances :
ȀWBö2Kå-å8$4Eù&ÈNK$BôB&-}BȀ


Epigrafies multiconcordants = 6


I02134
Ȁſ"C´ÜZìöȀ9"êC&´~CôWäiC
þSüôZ4ESCô?ýôÏE&ÓCô?ýôS9&ô9&9"4E&
ȀÓôCô?ýþSſ"9´4C´SEMô&HÃHMô´"W
Ȁ´H´iHZô?ôì&"´9&ôtôSýþ


I02696
B(P}u-4uN}FùN(ã9!S/Ȁ
ƂÜKã8(Q(ö-Èiù-4BN-FiȀ
$WK(Q$Jíö%WH(Q%KiùÈUȀ
[KÙù8(íSK("K([KÜùB(-$Ȁ
 9M-Üùz2 H!u-Bö}!J(uȀ


I02695
C(¶}CùP4BN}FùO(OÜÜ[KȀ
!N!-ù}K!}ùSŗzlL2Ȁ
48!L(ö8!RS©WB
äLNzlL2ZBöP8Z9!Ȁ
ZPQ© (S´È2Kö$NȀ


I02778
&I&~ #E&E´WH#~MȀ  ȀC&
I&Eö]Èu&
Wu&HMȀ&zIMZRȀȀ#E
]Èu&
Wu&IMö?ôM&´pô?ô´pE´~
ÜÜ?-#È9#ö~I#SpRW´I~R#u
-E
9#5E~ôM#ö&RìSIMö&9&IöZ-M
ÍE#öziÈ#Cöp-~I&-&ȀȀ&IȀ

          ìçI#IȀȀ&Ȁ


I01929
ȀHtFW9PE{Ȁ
ȀH&H M"SHPȀ
Ȁ-H!uWȀ!Ȁ
ȀCQ"9-I{nIȀ
ȀC"C!®[k  {nH
ȀtWCS9&5Q
ȀH/tWC
ȀC


I03081
P5CN}KȀ  ȀRȀ   Ȁnô{5K!KÃKö-5CNZ~KöSN}SR^Ȁ
`5ÃCNȀ   ȀKNȀ}C{F|&KöíKNöP9}K!P9êC&Ȁ
ZPNPȀ      Ȁ`WF`SnWCNöSC!5L`N`öQ$9PFȀ
SC$C&`Ȁ       ȀSKN}Cnö&K$}9ZC'`ö5CWK$Z&FöȀ
ZPȀ&Ȁ        Ȁ&`PKönöCȀ`F&}ô9&nöC!5ÃȀ
-Ȁ        Ȁ5Q&ÃNCȀȀ`FWNÃȀ/ÃȀC$N$ö5Ko$Ȁ
Ȁ              ȀSC$C&`Ȁ              ȀnȀ


Repeticions descartades :
B&-| : &-|B : Ho-o : -o8! : 8!4 : B&- : -|B : &-| : !4E : o-o : Ho- : o8! : -o8 : ÁM- : 8! : B& : |B : H! : !B : !4 : M- : &- : /H : -o : Ho : : -| : o8 : 4E : o- : ÁM :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14