Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : d.10.1

Suport : estela

Grup :

Lloc : Pilaret de Santa Quitèria, Fraga, Baix Cinca

Jaciment : Pilaret de Santa Quitèria, Fraga, Baix Cinca

Datació : s.I aC

Transcripció ... :

,9/I-9ä
-ô]9"QS-M
'E&SCöv9WI
'EyE>-ö,>'
h-y/'Dô'E?
-


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : HU.02.01

Concordances :
,9/I-9ä
]9"QS-M
'E&SCöv9WI
'EyE>-ö,>'
h-y/'Dô'E?
-


Epigrafies multiconcordants = 21


I02653
R&{L-CùW4SReWR
~B~9'-MùSBçS-9íBA-
"E
S-NùC&SBùíu-L
SuWRX8-Eùº8RW4ì-ù"4E&8~B
SSSSvv
&E-E~SBùìeJB"C-R-9
ºL
&B48~eRùÈf-ù"4~E-R"
uS8-ùÑE0RùS8"4Á$ÁL&
"SESRWB-&ùM0C$-
-4<"º8&RùW8ìu&4


I00849
=9/O2G}C=İ?´


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ôSSôpEi
E?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M
&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M
&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C
&Côſ"9
´Eô?üôM"C´M"Eô&5H&


I01092
S-N'B-/NZù2SSSSSS
    SPŗ&BP2Æ
S-gN-ö4B-9äB


I01098
9#vH&-#EôäIS
S-M&z9/Môº9&ſW
Su#Eô/IȀ   Ȁſ
&u#}9#E


I01948
Ȁ}vEö'SC&CȀ


I01946
S9v!~uô-M]W
 I~vEô&Su&u
 MȀȀȀ -v!Ȁ


I01194
S8pMS´M&E


I01219
ȀQWu'R'Ȁ
Ȁ-uWu'RȀ
'Su'uö"4
I5u-uÈZ
/I~uM'
-ÈZöM-S
-~uô


I02137
                      C9ôSSSS
9ôSSSSôS´M&9èC&Sſ´G&C
Sſ5F{ſ´M" ôSS


I01977
Ȁ4Ľ~S´M&EgĦ5ÜìȀ


I02139
ȀÓº9&ſi9/ÃHöSſ4Eö&H&Ü
Ýſ&EÓ&WZ|Hſ&´Ȁ    ȀÃiȀ ȀH"H&Q"9´C&F
HôSſ´F&FiEȀ  Ȁ´E9"     Ȁ´pÑF  Z´FMS
?þ@  #iȀ  Ȁ5Eôp9Óº9&ſiȀȀI´SMȀȀȀiöSRW
iIȀS9ȀiȀ        Ȁ"9"iôȀÃȀ&Óſ&9&ZHôWSC
ȀE/Ã9"Ȁ"9"ôp9Óº9&ſ9" "9"i ´
"4Eç9/ÃCȀ     "9"i M4WCp¦4HȀ       C4
Ý&Cſ5ſ5C M5 ´E
º´Ã"EȀ   E "9"iôp 9Óº9&ſiôSſ5Eô
SE´ÜIWH´ÜIWMiC"S´ÓÜH&Sô/HÑEô?ôwôCȀp
qôp9Óº9&ſi


I00004
u&E/u&u
  R/


I03540
FLôATILI
    LôS
z9%v%-4u%Óu
&uô%¦u&E


I03080
ȀSCP}K$WCȀ  ȀFPȀ
 K2wWCȀÀC&ZîÑC$Ȁ
 SK&nö-5CNȀFȀȀCSȀ
ȀSZ-$Ã95ö$KPrS$C$K5ÃȀ
ȀNö`KZNö-Ȁ   ȀA}{%CȀ
ȀC&F/Knô9&ZK$Zŵ5}nȀ
Ȁ9öäNÃn$SSÃWZCȀ
Ȁ}K$WȀȀôSCSC$PȀ
Ȁ PCP9}K&ö
Ȁ-!SCö5K&Ȁ
ȀZÃK$SKÃ'BȀ
Ȁ9n-Nö5Ȁ
Ȁ   nȀ


I03001
.4<O}F
Ȁ.ÜQ$FZùCȀȀO.Üö'BöQ$8-Fö{l-"BùSBȀI(FȀ


I02561
&I"hö&I/ZEö?´&ö/I/M6ºW
hö&I/Z?´öS?´I&EöM"C?´
Ȁ    Ȁ{hSI?´ö"ZE´öºW´C&´
Ȁ        ȀZR´Ihö{C?´
Ȁ   ȀEȀ    Ȁ´öÑIUMöSCËh
Ȁ   ȀC?´öSEȀ     Ȁ?´öM&C&6I&SM
Ȁ   Ȁhö´9&Ȁ    Ȁ{C?´öC´&


I02688
FLôATILI
    LôS
z9%v%-4u%Óu
&uô%¦u&E


I02739
       ȀP9Ȁ  P}CPöȀ  ȀOvöſ=CP
      ȀEùȀ=9ù&BȀö+OìȀ =|C&9=ù
       ȀoHȀ ȀPCȀC&E/UȀȀ=}CUſö
      Ȁ=HöO&Ȁ Cö=HOÙöì9&ſ|vHùP9}H
=E&UCö&S9C?Ù&SH|vHö=SEOìUE=Ç|vöC
CO|9=oȀö+öȀ  ȀNXC&9=öS?9ÜCö=HS


I02772
    QHPSȀ
Ȁ9/HçN'^9#E
ȀRCR#9´E¦|H/XC#E
Ȁ#EWH2oI`9#Ȁbì&C
Ck&XH[I&´U}R´EH&R
ȀC&ERHMREvȀ}#vÜÜ´N
S¦I  #WCC&IÏì´CÑ&
´}#äSCìäE¦kH2XC


I02949
2K}BX8-zŘ4XŘ-İõ_8(Bŭù-WKõ2K}B X8-óù(Q$<_õŠI|$İ
         !B¸óŗP_<OùŭäBù|ÈİŘ$}Bó


Repeticions descartades :
S-M&E : S-M& : -M&E : !8/H : M&E& : WH&E : 8/H- : 8!QS : -8ä : -M& : ]8! : &e- : 8/H : H-8 : M&E : WH& : H&E : 8!Q : &E& : /H- : E&S : QS- : 8ä- : !QS : 8! : M& : -8 : SB : -M : H& : !8 : H- : ?- : S- : ]8 : 8/ : WH : &S : /H : : -o : E& : o8 : &e : e- : oE : !Q : E? : ä- : 8W : QS : !? : ?& : /& : Eo : o/ :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14