Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : A.1-1.1

Suport : moneda

Grup :

Lloc :

Jaciment : Neronken (seca), Narbona, Aude

Datació : 150-50 aC

Transcripció ... :

u&E/u vu
&S


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : MON.01

Concordances :
u&E/u vu
&S


Epigrafies multiconcordants = 17


I00002
u&E/uvu
&S


I00008
u&E/u  tu
}4-R


I01271
u&E/upu


I00009
u&E/uĸu
}5ƄR


I00001
u&E/uv  u
&S


I00007
u&E/upu
&vȀ


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


I00049
4u}pMpu
'S


I01099
B#8]M/MƄB
9#ìB 5H#9#ſZJ
#Zſ}vH MƄpCȀ
  Ȁ#HWX8&S9v#IȀ
   ȀW92u


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5
&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù
-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I00056
5B}vMpB
&S


I00055
4B}vMvB
&S


I00047
4B~vMvB
'S  WB


I00057
5u}qMqu
&S


I00058
5B}pMpu
94È &S


I00011
ſ&9/Bĸu
&S


I00046
5u}vMvu
&S


Repeticions descartades :
B&E/ : &E/B : B&E : &E/ : E/B : B& : &E : /B : E/ :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 08 de October del 2023 a les 16h21