Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Jaciment : Tossal de Sant Miquel

Comarca : Camp de Túria +

Municipi : Llíria +

Mostrar

Epigrafies :


 1. f.13.1(estela 150-50 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.006
  •  ȀÅ ¦hBȀ
    Ȁ&B
     Ȁ~W
   ȀH'XWI~Ȁ
   Ȁ@4HȀȀ>Ȁ
   PXM4BPBȀ
   ÈìôƂB"SIȀ
   &ſvK~SBȀ
   ¦H&W4BPBȀ
   ŏSÜBô~'ƂȀ
   ýSS
 2. f.13.2 A 1a(plom) Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • [4L4Sŗ¡È
 3. f.13.2 1b() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • [Ƅr-FY-MYFU4}u&u2SÀ9
 4. f.13.2 2() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • 0UC!Eù(K&Séſ-ÀKeÆ´'LSu Æ-W"
 5. f.13.2 3() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • Y-M4E#F{WuùM$YEPMsHU-SWL#À
 6. f.13.2 4() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • "-eFS&SM&LȀ&"rȀ}Ȁ-SȀȀ}8
 7. f.13.2 revers B 1a() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • !SKQ(BùŘ1%Ř'ö(%ÀrÑ%ù{W4r%ÀÑ%
                            &
 8. f.13.2 revers 1b() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • -5uŘ}İ!SeZP}4Y-eSPŘ>-8¡K{äYL-B"E
 9. f.13.2 revers 2() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • 4QW8!-{ù&U-ŗö(Y}E
 10. f.13.2 revers 3a() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • !SKWK¶rù¶4Ȁ
 11. f.13.2 revers 3b() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • PLSK°Ü:í%ØSÈſ
 12. f.13.2 revers 4() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • %SȀäȀ$Ȁ%íȀ
 13. f.13.2 revers c() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • Ȁ%LùSSSSSSSSSSSSSSùSSSSSSS
   Ȁ&SȀ
 14. f.13.2 revers d() Tossal de Sant Miquel V.06.007
  • Ȁ"Xö$ùSSSSSSSS
 15. f.13.3 1(recip. c. 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • ȀSO(FeöÎu$u}föu?SLnùÎFeSE$ùXL(O-Fn(É$FùSu-föXLȀ
 16. f.13.3 2( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • Ȁ-EnBȀ
 17. f.13.3 3( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • Ȁ}uȀ
 18. f.13.3 4( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • ȀÍ-öSu
 19. f.13.3 5a( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • &É!F
 20. f.13.3 5b( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • [L&NU{ÂL
 21. f.13.3 6( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • &{Le(Â!F
 22. f.13.3 7( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • ¹8(XLÙ&8
 23. f.13.3 8a( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • ù1L1ÀŘô
 24. f.13.3 8b( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • XL{
 25. f.13.3 9( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • _¢F
 26. f.13.3 10( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • _8!FöSCö-I
 27. f.13.3 11a( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • SC
 28. f.13.3 11b( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • -L
 29. f.13.3 12a( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • (8_____F
 30. f.13.3 12b( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • }{Ř(FSQÀS$
 31. f.13.3 13( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • SBíÝE-L$Ɓ$
 32. f.13.3 14( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • 7LsSMȀ
 33. f.13.3 15( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • WL"Ȁ
 34. f.13.3 16a( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • ȀSu>¶S(ö
 35. f.13.3 16b( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • ȀQ$µ
 36. f.13.3 16c( 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.008
  • ȀuU4}C
 37. f.13.4(recip. c. 210-190 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.009
  • &{KÉQ$8&-§ÈnÉ$8ȀȀ-Kt-"SK-&Éfu2K"XKíW  K&ÈF48rFM-aFîÉll
 38. f.13.5(kalat 225-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.010
  • SCíKOöXL(OSB-eö&Á$FöŘ$8ä}S-eö-4<O}LöÑ8-ȀȀWB&öSOQ4<-WÀB-K&
 39. f.13.6(recip. c. 210-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.011
  • ȀůŘsLõ(Ä!FùSBs¸L¾¶>SLȀõS8èQ&FùTBù
 40. f.13.7 a(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.012
  • ȀÜȀȀM
 41. f.13.7 b( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.012
  • ȀêR¾F}Ȁ
 42. f.13.7 c( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.012
  • $-  SÆ Ů(È$FȀ
 43. f.13.7 d( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.012
  • w<-(È$F
 44. f.13.7 e( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.012
  • WWI
 45. f.13.8(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.013
  • ȀFSBíM&É$Fö{4¨¡eȀ  ȀŸN4<-Cí&É"F  ?SLíQSB?SLîQ
 46. f.13.9(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.014
  • ȀùS8äQ(FùSBlùŮOȀ
 47. f.13.10 a(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.015
  • õ&L-$FùSCíLOù$-ê8:ífùB"Ȁ
 48. f.13.10 b( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.015
  • ȀêC-Xõ
 49. f.13.11(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.016
  • {}-SùSC-f>SKùSCù(K(-OÙ8nFùB-Q4B-BȀ
 50. f.13.12 a(recip. c. 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.017
  • (L-&4CȀ
 51. f.13.12 b( 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.017
  • ȀC(öaB¾aWB(Eö¶4<MȀ
 52. f.13.12 c( 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.017
  • Ȁ"C(  "SQSȀ
 53. f.13.13(recip. c. 250-210 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.018
  • íêİùj¶Oj%
 54. f.13.14-1(kalat 200-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.019
  • X%í
 55. f.13.15(recip. c. 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.020
  • $LÈaQ$Ȁ  Ȁ>¶
 56. f.13.16 a(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.021
  • S8äQȀ
 57. f.13.16 b( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.021
  • {l>SLȀ
 58. f.13.16 c( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.021
  • ȀLU´Ȁ-4Ȁ
 59. f.13.17(recip. c. 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.022
  • Ȁîŗù§ÜB-8}KȀ
   Ȁ-aŗ%9%vȀ
 60. f.13.18(kalat 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.023
  • $SFWBSBúS8s4BBȀ
 61. f.13.19(recip. c. 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.024
  • (L-"EùSCõS8saȀ
 62. f.13.20(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.025
  • Ȁ-SI!´Sue  (L-!İSuùS´Ȁ
 63. f.13.21(kalat 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.026
  • ȀSBú4Bŗr8eÄ!İõSBùȀ
 64. f.13.22(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.027
  • Ȁ4B-Ř  8ØÈ!İùÄCŗ-
 65. f.13.23(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.028
  • ȀöSRSu(ù4WF>-Ȁ
 66. f.13.24(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.029
  • Ȁ¶$FSBùSOeO¶8ÀLfȀ
 67. f.13.25(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.030
  • Ȁ!FõfŷSK(O(õSB-Ȁ
 68. f.13.26(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.031
  • ȀeŷSȀ  ȀSukùSu}SlȀ
 69. f.13.27 b(kalat 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.032
  • ȀùÑ9-F{Wu&öUFŮNÅȀ
 70. f.13.28(kalat 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.033
  • ȀaB&aWB&Fù4BOPFùȀ
 71. f.13.29(kalat 250-101 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.034
  • ȀÈ&ÜCö&È$íȀ
 72. f.13.30(kalat 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.035
  • Ȁ"M&lô"}FÀÂÉȀ
 73. f.13.31(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.036
  • -NÏſȀ Ȁ-B>SLȀ
 74. f.13.32 a(kalat 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.037
  • Ȁeé}Cù$BÏLSȀ
 75. f.13.32 b( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.037
  • Ȁ&BõÏL0ŘȀ
 76. f.13.33(recip. c. 250-101 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.038
  • ȀO4B-Q"B-SB-fȀ
 77. f.13.34(recip. c. 250-101 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.039
  • Ȁ&õä-ç-Ȁ
 78. f.13.35(recip. c. 250-101 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.040
  • ȀSL&õŮÝFȀ
 79. f.13.36(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.041
  • Ȁlù0-¯0F
 80. f.13.37(recip. c. 250-101 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.042
  • Ȁù'B&ůȀ
 81. f.13.38(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.043
  • Ȁú-8}LȀ
 82. f.13.39(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.044
  • ȀL&9"Lnö(Ȁ
 83. f.13.40 a(recip. c. 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.045
  • aJȀ
 84. f.13.40 b( 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.045
  • ȀB´eù"SLȀ
 85. f.13.41(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.046
  • ȀWLSF-B-KõȀ
 86. f.13.42(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.047
  • ȀB8:O$Fù(Ȁ
 87. f.13.43(recip. c. 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.048
  • Ȁ0í<aWu(öȀ
 88. f.13.44(recip. c.) Tossal de Sant Miquel V.06.049
  • Ȁ-!EõSȀ
 89. f.13.45(recip. c. 250-101 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.050
  • Ȁ4}S-f
 90. f.13.46(kalat 250-101 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.051
  • Ȁö"SFWBSBö&lȀ
 91. f.13.47(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.052
  • ȀQSC-LõȀ
 92. f.13.48(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.053
  • ȀtSSPK$fȀ
 93. f.13.49(kalat 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.054
  • ȀN$K'ŗ6Ȁ
 94. f.13.50(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.055
  • ȀUíO-8Ȁ
 95. f.13.51(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.056
  • ȀYN(ô
 96. f.13.52(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.057
  • Ȁ-SBöSȀ
 97. f.13.53(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.058
  • Ȁ}S-fùȀ
 98. f.13.54(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.059
  • Ȁ-}
 99. f.13.55(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.060
  • Ȁ5B-B"Ȁ
 100. f.13.56(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.061
  • ȀB¶(ÉȀ
 101. f.13.57(recip. c. s.III-I aC) Tossal de Sant Miquel V.06.062
  • Ȁ-äSȀ
 102. f.13.58(recip. c. s.III-I aC) Tossal de Sant Miquel V.06.063
  • ȀWH!KȀ
 103. f.13.59(recip. c. s.III-I aC) Tossal de Sant Miquel V.06.064
  • Ȁ!FÎȀ
 104. f.13.60(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.065
  • Ȁ!Ȁ
 105. f.13.61(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.066
  • ȀEUȀ
 106. f.13.62(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.067
  • Ȁ">Ȁ
 107. f.13.63(recip. c. 250-200 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.068
  • ȀaȀ
 108. f.13.64(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.069
  • *KȀ
 109. f.13.65(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.070
  • ´FȀ
 110. f.13.66(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.071
  • ȀSB&Ȁ
 111. f.13.67(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.072
  • -uȀ
 112. f.13.68(recip. c. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.073
  • ȀB-Ȁ
 113. f.13.69(recip. c. s.III aC) Tossal de Sant Miquel V.06.074
  • ȀS-Ȁ
 114. f.13.70 a(kalat 200-50 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.075
  • Ȁ$ùSM'ŃpȀ ȀC!ùäMSCSM&Ȁ
 115. f.13.70 b( 200-50 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.075
  • Ȁ´"
 116. f.13.71 a(escudella c. 325-300 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.076
  • ȀSPC$X%XQ!į
 117. f.13.71 b( 325-300 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.076
  • ;&
 118. f.13.71 c( 325-300 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.076
  • Ȁ-F
 119. f.13.72 a(recip. c. 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.077
  • ȀESBeȀ  ȀÈ$FSu-ŷSL(
 120. f.13.72 b( 250-180 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.077
  • ȀSB¾SF
 121. f.13.73(argila s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.078
  • ȀMôWC$Ȁ
 122. f.13.74(recip. arg. s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.079
  • a'
 123. APL19,p.131 Lliria XCVII(morter IV-III aC) Tossal de Sant Miquel V.06.087
  • ÎS
 124. APL19,p.131 Lliria XCVIII(pàtera àtica IV aC) Tossal de Sant Miquel V.06.088
 125. APL19,p.131 Lliria XCIX(amfora III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.089
  • Z#
 126. APL19,p.131 Lliria C(fusayola) Tossal de Sant Miquel V.06.090
  • Ë!
 127. APL19,p.131 Lliria CI(plat ceramica) Tossal de Sant Miquel V.06.091
  • SB
 128. APL19,p.131 Lliria CII(ceramica II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.092
  • Î
 129. APL19,p.131 Lliria CIII(copa ceràmica) Tossal de Sant Miquel V.06.093
  • Ȁ9%
 130. APL19,p.131 Lliria CIV(ceràmica IV aC) Tossal de Sant Miquel V.06.094
  • :
 131. APL19,p.131 Lliria CV(ceràmica II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.095
  • !
 132. APL19,p.131 Lliria CVI(ceràmica II-I aC) Tossal de Sant Miquel V.06.096
  • Ȁ$Ȁ
 133. APL19,p.131 Lliria CVII(ceràmica II-I aC) Tossal de Sant Miquel V.06.097
  • S9
 134. APL19,p.131 Lliria CVIII(plat ceràmica II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.098
  • Ȁ9W
 135. APL19,p.131 Lliria CIX(Mà morter) Tossal de Sant Miquel V.06.099
  • 4 4
 136. P13,27,III. Llíria(tenalla cer.) Tossal de Sant Miquel V.06.082
  • (K-$FSCõŗ(8rQ$8(Fõn&È$FõUFnASLõ
 137. P13,27,IV. Llíria(tenalla cer.) Tossal de Sant Miquel V.06.082
  • $nBõB-Q4B-BúaÙLSBõ1K(Fú4FLn-ŗ(Fú
 138. P13,27,X. Llíria(tenalla cer.) Tossal de Sant Miquel V.06.083
  • ȀÒŻ<f-4BÊFú(L-Ȁ
 139. P13,27,XI. Llíria(tenalla cer.) Tossal de Sant Miquel V.06.084
  • Ȁ%Pä^Ȁ
 140. P13,27,XII. Llíria(tenalla cer.) Tossal de Sant Miquel V.06.085
  • 'K¶"EùTBôȀ
 141. P15.5.1.Llíria-A(plom s.III-IIac) Tossal de Sant Miquel
  • Ȁ81L-OsȀùŜȀŮ(CȀ
 142. P15.5.1.Llíria-B(plom s.III-IIac) Tossal de Sant Miquel
  • Ȁ8:ŮCȀ ȀùȀ
 143. P15.5.2.Llíria(penjoll plom) Tossal de Sant Miquel
  • ¶8(E(¨TfE(4È
 144. P15.5.3 Llíria(urna ceràmica) Tossal de Sant Miquel
  • SCíLNSC
 145. Tossal-sant-miquel-Lliria.459.CXI,ceramica(ceramica) Tossal de Sant Miquel V.06.080
  • !E
 146. ARSE24,Tossal-sant-miquel-Lliria,ceramica(ceramica) Tossal de Sant Miquel V.06.081
  • -!Fõ
 147. Tossal-sant-miquel-Lliria.459.CXII,ceramica(ceramica 175-150 aC) Tossal de Sant Miquel V.06.086
  • -ȀȀXC
 148. ELEA9.477.Lliria,ceramica(vas ceramica) Tossal de Sant Miquel V.06.100
  • S1-K%   SG-
 149. TIMPV.LXXXIX.Lliria,ceramica(ceramica s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.101
  • ȀÑIȀ
 150. TIMPV.XLV.Lliria,ceramica(ceramica) Tossal de Sant Miquel V.06.102
  • /
 151. TIMPV.XLVI.Lliria,ceramica(ceramica s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.103
  • X
 152. TIMPV.XLIII.Lliria,ceramica(ceramica s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.104
  • í
 153. TIMPV.XLVII.Lliria,ceramica(ceramica s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.105
  • n
 154. TIMPV.XLVIII.Lliria,ceramica(ceramica s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.106
  • ȀſȀ
 155. TIMPV.LXV.Lliria,ceramica(ceramica s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.107
  • e
 156. TIMPV.LVIII.Lliria,ceramica(ceramica s.III-II aC) Tossal de Sant Miquel V.06.108
  • ȀLȀ

Signes

!$"%#&':(*¾-ÅƂƄP´¶µ/201¹Ŝ4567?>@ŷA89<BuC
EFG¢İįHKIJL¨MƁNO¯ÆŗŘÊQRſST^_¸aŸ§°{¦ŏÍÎWU
efjlknØhŃ}~¡ÀÏÑÒäçÝéêèXYŻ[ZrsptvwÁÂÄůÈÉË
ÙÜìíŮî;ùôöõúý

Bibliografia :

Web : Wikipedia


Creat 2020-09-29. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48