Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Jaciment : Empúries

Comarca : Alt Empordà +

Municipi : L'Escala +

Mostrar

Epigrafies :


 1. c.1.1(marbre s.II-I aC) Empúries GI.10.03
  • Ȁ-u}ôWuȀ
   ȀôÜHu'9Ȁ
   Ȁ-hô-XȀ
 2. c.1.2(marbre) Empúries GI.10.04
  • Ȁ}u'/ſȀ
     Ȁ}ÈEM!ZH
      Ȁ-ȀȀH
 3. c.1.3(marbre s.II-Iac) Empúries GI.10.05
  • Ȁ Üôu'Ȁ
   ȀHR!IȀ
   Ȁ  MȀ
 4. c.1.4(marbre) Empúries GI.10.06
  • ȀWS9WuÈȀ
   Ȁ9!Èu-ÈȀ
 5. c.1.5(plom) Empúries GI.10.10
  • 9#vH&-#EôäIS
   S-M&z9/Môº9&ſW
   Su#Eô/IȀ   Ȁſ
   &u#}9#E
 6. c.1.6 a(plom 175-50 aC) Empúries GI.10.12
  • B#8]M/MƄB
   9#ìB 5H#9#ſZJ
   #Zſ}vH MƄpCȀ
     Ȁ#HWX8&S9v#IȀ
      ȀW92u
 7. c.1.6 b( 175-50 aC) Empúries GI.10.12
  • MƄÜ5C-C
   -9#Ü}C(SUC
   #Sä9XäI#SCƄ4
 8. c.1.7(pissarra) Empúries GI.10.13
  • zCWI&
 9. c.1.8(Disc marb. ) Empúries GI.10.14
  • M/EM&-nKqV-A-
 10. c.1.9 a( 420-380 aC) Empúries GI.10.15
  • GOROTIGINAI
 11. c.1.9 b(recip. cer. 420-380 aC) Empúries GI.10.15
  • 5Z8
 12. c.1.9 c( 420-380 aC) Empúries GI.10.15
  • z4LwL¾B
 13. c.1.10(escudella c. 150-101 aC) Empúries GI.10.28
  • 59~]9ªR
 14. c.1.11(plat cer. 150-101 aC) Empúries GI.10.22
  • S9ZEȀ
 15. c.1.12(recip. cer. s.IV aC) Empúries GI.10.19
  • êLſ{5L!İ
 16. c.1.13 a(escudella c. s.II-I aC) Empúries GI.10
  • Ȁ-5*RȀ
   Ȁ6z*wȀ
 17. c.1.13 b( s.II-I aC) Empúries GI.10
  • 6?S8
 18. c.1.14(escudella c. s.II-I aC) Empúries GI.10.26
  • C5
 19. c.1.15(recip. cer.) Empúries GI.10
  • /E
 20. c.1.16 a(recip. cer. s.III-II aC) Empúries GI.10.24
  • X
 21. c.1.16 b( s.III-II aC) Empúries GI.10.24
  • C/#
 22. c.1.16 c( s.III-II aC) Empúries GI.10.24
  • ZC
 23. c.1.16 d( s.III-II aC) Empúries GI.10.24
 24. c.1.17(recip. cer. 170-130 aC) Empúries GI.10.23
  • ]C
 25. c.1.18(recip. cer. s.II aC) Empúries GI.10.27
  • /C
 26. c.1.19(recip. cer. s.III-II aC) Empúries GI.10.29
  • 4/
 27. c.1.20(recip. cer. 150-101 aC) Empúries GI.10.25
  • .M 
 28. c.1.22 a(argila rodo) Empúries GI.10.31
  • WÜ&
 29. c.1.22 b() Empúries GI.10.31
  • /~u
 30. c.1.23 a(bronze rodo) Empúries GI.10.32
  • zu
 31. c.1.23 b() Empúries GI.10.32
  • &u
 32. P1,277Empuries A,c.1.26.s1(estela 150-75 aC) Empúries GI.10.07
  • Ȁ9!vE&vMȀ
   ȀHWzEôMȀ
   &Ȁ Ȁ!5R&MôȀ
 33. Pan10.30a,P3,187Empuries a(plom 220-180 aC) Empúries GI.10.11
  •     ȀCö´4CO|EöW5!ÜnXö
    Ȁ|&RC´|H"WCöz5H}ËN&ö
   aH´N&|}"ÒXöC´ÜXÏ"EȀ  Ȁ ´ö
   äHÜNaUCö5NXH&ö}&Xù59|}[Cö
   &HkSRXözCêHvNXö!SÓê|vEXö6vȀ
   ´SUö|H!}N5Ë9ö´|ÜnN5CúÜE|Cvö
   |&XHöN´|K!XHZȀöC´ÜZ´!W´ö
   ´NöaHn´vö´êH5WCö9'ÎNS´UCö
         S|H&XHö´nH´UCö
 34. Pan10.30a,P3,187Empuries b( 220-180 aC) Empúries GI.10.11
  • R"9´Eö´vSkXEöSCkHSȀ
   Cö|C&`WöȀ?ȀSCö´|kzHWö
   N"9"vEö´}H/vkUCö´K´Zö
   Xö´5CN|E´XöN´ÃköSN´"|Eö
 35. Pan10.30a,P3,187Empuries c( 220-180 aC) Empúries GI.10.11
  • Xä9!|&C
 36. VelazaC2,3.4(C.1.27)Empuries(estela s.I aC) Empúries GI.10.08
  • 9!v&H]9!Ȁ
   ÜH}ÈHȀ
 37. Pan.Nuevas.1993. 3.1. Empuries(ceramica 100-51 aC) Empúries GI.10.30
  • ȀSu
 38. Pan.Nuevas.1993. 3.2. Empuries(ceramica) Empúries GI.10.21
  • XBNȀ
 39. Pan.Escri. 10.25 Empuries(escif s.IV aC) Empúries GI.10.16
  • 8Ɓ|ĭ
 40. Pan.Escri. 10.26 Empuries(escif) Empúries GI.10.17
  • {4LUL%F
 41. Pan.Escri. 10.27 Empuries(escif s.IV aC) Empúries GI.10.18
  • È?Q
 42. Pan.Escri. 10.28 Empuries(escif s.IV aC) Empúries GI.10.20
  • 4BSQ
 43. Pan.Escri. 10.29 Empuries(anell or) Empúries
  • 8(2W
 44. GI.10.09

Signes

!"%#&'ª(*¾-Ƅ.´/2456?A89BuCEFİHKIJLĭMƁNOQ
RſS]º`az{ÎWUVknh|}~ÏÒÓäêXƃ[ZpqvwÈÃËÜìùôöú
...

Bibliografia :

Web : Wikipedia


Creat 2020-09-27. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46