Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

Corpus Ibèrika.

Col·lecció d'epigrafia en ibèric nord-oriental(*).

Es presenten 3726 entrades epigràfiques organitzades en 3284 grups corresponents a un màxim de 2864 objectes.

A cada entrada se li assigna un codi que pot anar des de I00000 fins I99999. Codis lliures (Cap).

I00000 u&E/u vu
&S
I00001 u&E/uv  u
&S
I00002 u&E/uvu
&S
I00003 u&E/uƄu
I00004 u&E/u&u
  R/
I00005 &S
I00006 B&İ/BȀ
z4
I00007 u&E/upu
&vȀ
I00008 u&E/u  tu
}4-R
I00009 u&E/uĸu
}5ƄR
I00010 u&E/uuu
}4ƄR
I00011 ſ&9/Bĸu
&S
I00012 9&E/8
&S
I00013 u&"SSS9
I00014 9"Ë/9
I00015 z5IȀ
I00016 ¦4Iz
I00017 z4Iz
I00018 zI-Zu~u
&S
I00019 zI-Xu~Ȁ
I00020 zI-Zu}
&S
I00021 zI-ZB}/
&S
I00022 ȀZ}/
I00023 "6u}È
I00024 ÜBÑC"vH'
I00025 ÜBÑC"vH'
I00026 (VF
5B}tMtB
I00027 &WE
5C}pM
I00028 &lFlw
ëC}p MpC
I00029 M&R
hB
I00030 'WSu
4u}vMvu
I00031 4B}pMpȀ
  WS
I00032 &íFíF
4u}pMpȀ
I00033 &íFmF
5C}tMt C
I00034 &ßFlF
ȀB}tƁȀ
I00035
4u¡tMt
I00036
5B}ĺMpB
I00037 R&K ÉI
5u}pMvu
I00038 4B~pMpu
I00039 4u}pMpu
I00040 5u}pMp u
I00041 5u}pMpu
I00042 4u}ĹMĹu
I00043 4u~vMvu
I00044 4u~vMvu
I00045 4u}vMvu
I00046 5u}vMvu
&S
I00047 4B~vMvB
'S  WB
I00048 5u}vMvu
I00049 4u}pMpu
'S
I00050 4u}vMvu
I00051 4B}pMpB
&
I00052 4B}pMpB
I00053 4u}pMpȀ
&
I00054 ȀB}pMpB
Q
I00055 4B}vMvB
&S
I00056 5B}vMpB
&S
I00057 5u}qMqu
&S
I00058 5B}pMpu
94È &S
I00059 4u}vMvu
-9}H!HvG
I00060 ȀœI]9'ſ
I00061 Ȁ]H-
5u}pMpu
I00062 "W]9M
I00063 }]H-
5u}vMvu
I00064 !W]9M
I00065 !EôW4
!S9W
I00066 ś8/Q/L}B
I00067 =  ÜÆ
I00068 %HN!SQȀ
I00069 "5L ť
I00070 -B&SB
I00071 yFníC n
I00072 ÜO(
I00073 í8MvQ"8-F
I00074 ś8/Q/L }B
I00075 /8/QLȀHöø]M#Ȁ  Ȁí
I00076 ȀôºWM(Qô$íu
I00077 /İ/ŗ&
I00078 0İ0S&
I00079 SHĹB/
I00080 ȀvB/
I00081 SÆÑÉQ$
I00082 SMÑÈQ  !
I00083 ŨȀ4Q  "
I00084 }ÈFOÈB(
   í~
I00085 îA
I00086 œH!œB/"8B"
I00087 ÍH!-/u
I00088 Ȁ8/ÃQ
I00089 N/}  -
I00090 4CÑ -
I00091 ?/ȀȀu
I00092 SþSu
I00093 ,4R&MpB
SB
I00094 "5R&Mpu
I00095 ,4Q&Mpu
I00096 !5R'Mvu
I00097 "5R&MĹu
I00098 S-Ò9/
I00099 SPÒ9/
I00100 S´Ò9 /
I00101    ïB
I00102 S¶Ò9/
I00103 '4R}S-ì8,
I00104 ȀQ}S-ì8"
I00105 &5R}
I00106 &5R}
I00107 &4Q~SƄì9!
I00108 &4R~SƄì9!
I00109 -&R/
-
I00110 -&R/
}
I00111 -&R/
]9
I00112 -9äE/
I00113 ´9äE/
I00114 -9äE2
I00115 -8éG/
I00116 -8äE/
I00117 -9êE/
I00118 -9êE/
I00119 -8äE/
I00120 -8êE/
I00121 xM&
I00122 yM&
I00123 qÆ&
I00124 qM&
I00125 pM&
I00126 pM&
I00127 pM&
I00128 pM&
I00129 ĹM'
I00130 vM &
I00131 v M&
I00132 p M&
I00133 vM&
I00134 vM&
I00135 vM&
W
I00136 vM&
~
I00137 vM&
~
I00138 v&MM&
i
I00139 v&MM&
]
I00140 v&MM&
 M
I00141 vM&
ì
I00142 qM&
ä
I00143 vM&
P9 R
I00144 vM &
-9
I00145 vM &
!
I00146 pM'
I00147 8,-&Qpu
I00148 8,-&RpB
I00149 8!-&Rvu
I00150 9$-&RvB
I00151 8!-&RvB
I00152 9!4E/
I00153 9!5E/
I00154 8,5E/
I00155 <!M/uM!
I00156 <!M/uM,
I00157 <!M/uM"
I00158 ,8,4u
I00159 ,8,5u
I00160 &Q/
I00161 &R/
I00162 -9}HW ſ»
I00163 -8}LW  »
I00164 -8}HWRȀ
I00165 .9}IWH
I00166 ´8}įWR%8´İSB
I00167 Ƃ8}įWQį8ƂFSB
I00168 -9}IWQ"9-ESB
I00169 P9}İW
I00170 -9}IW
I00171 -8}HW
I00172 -9}IW
I00173 -9~IW
I00174 -9}HW
I00175 ´9}HW
I00176 ´9~IW
I00177 ´9}
HW
I00178 -8}IpȀpu
I00179 ¶8}HpMpB
I00180 -8~IvMvu
I00181 -9~IvMvB
I00182 -8}IvM
u
I00183 -8}IvM
I00184 -8~IvMvȀ
}
I00185 -9äÜ-h
I00186 v9M&
I00187 v9M&
I00188 v9M&
I00189 v9M&
I00190 vļM&
I00191 y9Æ&
I00192 q9M'
I00193 p9M&
I00194 Ĺ9M&
I00195 v9M&
CEL
I00196 9,ÈB&
I00197 9!ÈB&
I00198 9!ÈB&
Su
I00199 /ÒºQvB
I00200 M!96-&
I00201 M,96-'
I00202 M,8ä-&
I00203 M$9Z-Ȁ
I00204 M&Ń-Mqu
I00205 M&i-Mpu
I00206 Ɓ&ń-Mpu
I00207 M&i-M
I00208 M&i-M
I00209 M'i´MpB
I00210 M&i-Mvu
I00211 M&i-Mvu
I00212 M&i-
I00213 M&h-M
I00214 4M&vEi
OSI
I00215 4M&vEh
OSI
I00216 ,SH-9èE
Su
I00217 !SIƄ9Ȁ
   ê
I00218 Su
I00219 9"E
!SI-
I00220 Su
I00221 $öH-8ä
I00222 !SH-9è
I00223 ,IpäIÈ
I00224 ,HpäHÈ
I00225 ,HväIS
I00226 ,HväH
I00227 ,IväHÈ
I00228 SR}
I00229 {\B,/R
I00230 ìI4ìI4
 ,}u
I00231 ]I M,
I00232 /E&
I00233 /Rì>vB
I00234 /ſìvB
I00235 %FN'NrBö
I00236 &&WF
$KŘ$ÉÆn³É,F
I00237 %EO&&WF
Ȁ    ';$F
I00238 $ĮN&&WF
I00239 %EÆ&&WE
I00240 "EÆ& &WE
I00241 "EÆËWE
I00242 "FŖŦWE
I00243 "EMÃWE
I00244 "EMÃWE
I00245 !F¥ƁWv
I00246 >FM8WE
I00247 "EMÈWE
I00248 !EMÃWE
I00249 !EM&
I00250 -ÜI]9&R
S9ZZ9êH
I00251 "EM&
I00252 SAGVNTINV
!EM&
I00253 "EM&
SAGVNTINV
I00254 SAGVNTI
"EM&
I00255 CS
"EM&
I00256 V  INV
RȀȀ!EM&
I00257 S8Z8èì
Ȁ$ÜȀ
I00258 SAGV
I00259 Ȁ»9Ȁ
S58,Ü8Ȁ
SAGV
$ȀM&
I00260 !EM'
I00261 !EM&
I00262 "-5SM
I00263 ê´6SM
I00264 .6SM
I00265 !4SM
I00266 !
!-ö
I00267 -
!-ö
I00268
I00269 wô»ô$ô?
!EM&
I00270 $?w»
"EM&
I00271 È9-
I00272 ň9-
I00273 Ŋ9-
I00274 È9´
CILI
I00275 R=.Wz&WF
I00276 R!-~
I00277 R"-~
&S
I00278 ſ%-~G
¶ÜHWſ
I00279 R!Ƃ  W¦
I00280 R$-~
SAETABI
I00281 Q,-~
I00282 Q!-~
I00283 "FM"Ü¥/B
S
I00284 "EM"ÜM/B
S
I00285 "FM"ÜM2B
S
I00286 %FÆ"ÜÆ
  /B
I00287 " ȀM$ÜÆ
(W Ã/
I00288 "ıM"/M
I00289 "ŪM"/M
/B
I00290 SQîB&M
ºBÜW
I00291 SQíB&M
]BÜW
I00292 SQíB&M
ºBÜW
I00293 SQȀB&M
ºÆÜW
I00294 SQíB&M
I00295 SIQíu'M
]BÜW
I00296 SHQíu(M
I00297 SHQíu(M
I00298 SLQíC&M
I00299 SKQîB&Æ
I00300 SHQíu&Æ
I00301 ]B}"B
]BÜW
I00302 ºu}!u
]uÜW
I00303 ]u~!u
]uÜW
I00304 ]u~!u
]uÜW
I00305 ]B}"ô
ȀW  /B
I00306 Í8R»B
ÍB
I00307 Š8R»B
ŠB
I00308 Í8Q»u
/u
I00309 Ô8R»B
ÔB
I00310 /8Qƃu
/u
I00311 Ô8Qƃu
Ôu
I00312 Ô8Q\u
»
I00313 Ô8Rƃu
Ô
I00314 -!X
ÍB
I00315 -"X
ŠB
I00316 PŧX
ŠB
I00317 -"X
Íu
I00318 /ï}tÆ
I00319 /ï}pÆ
I00320 M'È!
/u
I00321 M'È"
/u
I00322 M&É"
/u
I00323 M'È!
I00324 M'È"
I00325 M&È"
I00326 O+O$FO
ÍC
I00327 O+O!İO
Uôu
I00328 O+O"EO
I00329 O+O$EO
I00330 O+O!EO
O
I00331 }HO2O
I00332 }KO/O
I00333 }HO/O
I00334 4ï"BS  %n
&W/B
I00335 4ï!BS "k
&W/B
I00336 4ï"BS$ k
&W/B
I00337 ]8-È/<
]
I00338 ]8-È/
]8
I00339 º8-É/<
º
I00340 º8-È/<
º
I00341 º8-È/<
º
I00342 º8-È/<
]
I00343 º8-È/<
I00344 áHM!4
á
I00345 áIM!4
á
I00346 áIM!4
á
I00347 áHMȀ
á
I00348 áJÆ!4
á
I00349 àHÆ!4
I00350  Q
àHÆ"4
I00351 à
I00352 X-QXW
X
I00353 X-Q[W
X
I00354 X-QXW
X
I00355 X-QXW
X
I00356 B&HÓzR
B
I00357 u&HÑ{R
u
I00358 B&HÑz
u
I00359 êI-"M4
I00360 êHƂ"M4
I00361 Z  ê
 R
I00362 êI-"M4
I00363 Z  ê
 R
I00364 êIƂ,M5
I00365 Z  ê
 R
I00366 êH-"M5
I00367 êI-"Æ4
[
I00368 ëH-,M4
I00369 Z  ê
 R
I00370 ȀI-"M4
Z
I00371 ëI-"M4
Z
I00372 êH-"M4
Z
I00373 ëH-"Æ4
Z
I00374 !H&ÜH
 "WM
I00375 Q/Q
I00376 "H&PÜI!}œR
Q/R
I00377 !H&œI!WM
Q/Q
I00378 Ȁ&œL$WM
Q/Q
I00379 !H&-
R2Q
I00380 !I&ÜI
I00381  !WM
I00382 !H&ÜH
I00383 $WM
I00384 !I&ÜI!W
I00385 !I&WI!W
I00386 $I&ŔI"W
I00387 !I'ÜI!
I00388 "H&
I00389 "I
I00390 "I&Ü
I00391 $K'ÜK$W
I00392 X8!ÜH-ÜQ
I00393 X8$ÜK-ŔQ
I00394 X8!ÜH-ÜQ
I00395 Ȁ8!ÜH-Ü Q
I00396 í&8-2ÜR
í
I00397 í(8-/ÜQ
í
I00398 í(8-/ÜQ
í
I00399 Q
í
I00400 í
I00401 825u~RœQ
X
I00402 825-}RœR
X
I00403 824-~QÜQ
X
I00404 824-}QÜQ
X
I00405 /Ƃ8%5>ƂœR
Q2 Q
I00406 /Ƃ8%5 >ƂÜQ
Q/ Q
I00407 /Ƃ8%5 ?-Ü Q
Q/Q
I00408 /-8!5>5
I00409 2-8!5A
 &M
I00410 2
I00411 /-8"5
I00412 ? &M
I00413 f-}"ÜQ
f
I00414 e-}"Ü
%4W
I00415 eƂ}$œQ
I00416 }}"ÜQ
}Q
I00417 }}ĩÜQ
}
I00418 }}!ÜQ
}
I00419 }}!ÜQ
}
I00420 }}%Ü
 Q
I00421 }
I00422 }}$Ü
 }
I00423 }}!ÜQ
}
I00424 4"J!ÜQ
4"
I00425 4"_"ÜQ
!4W
I00426 4"L"ÜQ
I00427 5!L$ÜR
I00428 /8[-H5B
I00429 !H!}ÜQ
!
I00430 !H!} Æ
I00431 "Ī"~Æ
I00432 !IZ-8-ÜR
4Q
I00433 !H[-8-
I00434  ÜQ
I00435 !H[-8-
I00436  WQ
I00437 &ì"8"ÜR
(
I00438 (ì!8!ÜQ
(
I00439 (I"8"ÜQ
(
I00440 (í"8"ÜR
(
I00441 (î!8"ÜQ
Q(
I00442 (Ĥ"8  Ś
"ÜQ
I00443
I00444 (Ĥ!8
I00445  "Ĥ
I00446 &HZ4-5
&H
I00447 &H[4-[
&I
I00448 ZH!84M
R
I00449 ZH!5'M
Z8
I00450 œ8/4>-/í
W
I00451 CLOVNIOQ
I00452 8&W-Q"<"
8
I00453 8&WƄQ"<"
I00454 Q&ÈQ"B2Q
Q
I00455 Q&ÈQ"B/Q
Q
I00456 hHZŔ<
I00457 4-H24
 -!
I00458 4R
I00459 4-I/4
 -!Ɓ
I00460 4
I00461 4-H/4
 -!
I00462 4
I00463 4-I/4-
 "Ɓ
I00464 4
I00465  Q
4-H/
I00466 4
I00467 4Q"<4¥
4Q
I00468 4Q"ŝ5M
4Q
I00469 4Q"ñ4¥
I00470 4Q%ñ4¥
I00471 ¦8z8-M
C/
I00472 {8{8-M
C{
I00473 ¦8¦8-M
Q
I00474 ¦8¦8-M
R
I00475 z8z8-M
R
I00476 ¦8¦8-
Q
I00477 z8z8-ř
z
I00478 z8z8ƄM
z
I00479 ¦8¦8ÅȀ
¦
I00480 ¦8¦8ÅM
¦
I00481 ¦8¦8-
¦
I00482 -pM!uÜ<
ÜuÍ4Ò
I00483 ÜuhTÜ<
]8
I00484 ÜuhSÜ<
]8
I00485 ŕulL{!
ZL{Z
I00486 ÜulL{!
ZL{Z
I00487 ÜBlSÜ<
ZL{Z
I00488 ZKzZ
I00489 ÜBnSÜ<
Z%{Ü<
I00490 WBlSÜ<
[Lzœ<
I00491 ÜBnSÜ<
Ü
I00492 ÜBÞSÜ<
Ü
I00493 [{8
Ü
I00494 84}!ÜQ
I00495 84~!ÜQ
I00496 R&Ü}!Ȁ
8"[M
I00497 R&Ü}!Ȁ
8"[M
I00498 Q:Ü}!M
8!ZM
I00499 Q:ƃ-M
I00500 Q:»-M!
I00501 R:»-M!
I00502 Q:»-M!
I00503 R(ƃ-M$
I00504 Q&ƃ-M!
R
I00505 Q&\-M!
R&
I00506 R(»-M!
R(
I00507 Q&»-M!
Q&
I00508 Q&ƃ-Ŗ!
R&
I00509 R&»-M!
R&  í
I00510 R&\-M!
I00511 R&ë-M!
I00512 R&ë-M"
I00513 Q&\-M!
I00514 Q&
I00515 Q&»-M$Ü<
I00516 Q&ƃ-M!Ü<
I00517 W<"B-5
W
I00518 W<$B-4
W
I00519 W<!B-5
W
I00520 ]8"-
QÜ<
I00521 ]
I00522 ]8"-
QÜ<
I00523 ]
I00524 ]8"-
I00525 QÜ<
I00526 ]8"¶
QÜ<
I00527 ]
I00528 WLB:QÜB
ş
I00529 VLu:QÙu
V  L  u
I00530 VLu:QÜu
VLu
I00531 VLu*QÜ
I00532 VLu*Q
I00533 X-/
X
I00534 Z-
X
I00535 X-Q&M!
S-Q
I00536 <&ê"-C4<
I00537 <&ê$-C4<
I00538 <'
I00539 /ƃ8,Ü<
I00540 Ȁƃ8$Ü<
I00541 /ƃ8"Ü<
I00542 /H/Q-
I00543 /I/Q-
I00544 /I/Q-M
I00545 /H/Q-
/
I00546 K/êKÜu
I00547 Q"<"8"
I00548 R&ÜzI-pM
R
I00549 R&ÜzI-pM
R
I00550 Q&Ü!I-pM
I00551 Q&ÜzȀƂvM
ÍB
I00552 SECOBRIS
I00553 SECOBRIGA
I00554 WSB-4
WS
I00555 WSB-4
WS
I00556 ȀB-4
W
I00557 WSBP4
I00558 Wu4Q-!
I00559 Wu4Q-"
I00560 WB5Q-"
I00561 }ê<
I00562 }ê<
I00563 4"JZM
4
I00564 4"IZM
4
I00565 t8-C
I00566 t8¶ôu
I00567 t8-u  ř
!
I00568 -8kĭ![
I00569 ¶8kJ$[
I00570 -8ë H¶H
I00571 TƄX"
I00572
I00573 'ƃEhÉSÆ
I00574 {4HVL
I00575 /"
I00576
I00577 ȀXuȀ
I00578 Ȁ¦9/Ȁ
I00579 ¦êêSSSȀ
I00580 Pê|9eA-
I00581 Ȁ{5HUȀ
I00582 =H
I00583 S9
I00584 {È8!Ù
I00585 r8UÅ/
I00586 /XÑI
I00587 !KÈ|TQ#F
I00588 /S Rü8KqSB
I00589 "6&|H-Q#E?-
I00590 !5&ōKPQ#C>P
I00591 !}BzB>E
I00592 Ȁ"I{KÛ
I00593 ȀµÏBÃ/
I00594 $Şu
I00595 Xä--R#į
I00596 #VÙ
I00597 5BƂ°}B
I00598 N=C/Ȁ
I00599 ŗ(8ÈØK%E
I00600 ´bQ/%'u
I00601 VU"9! #Øä!E>´
I00602 5C´Ř#C?´
I00603 [K|KÅQȀ
I00604 ÇE
I00605 W9Mì¦9/M
I00606 !HÃ
I00607 $LŘwL(
I00608 }9
I00609 9X
I00610 ®9#C
XH#g
XNPr
®ê9&ö&SSS
I00611 #9#~
I00612 Ȁ%9/N}SR
I00613 $B$Å2R$F&B>Å
I00614 $B#Å2Q$E&B >Å
I00615 =C&
I00616 ȀCȀȀ}"
I00617 #C&~9´v
I00618 =C^9Ř
I00619 #H]´~
I00620 =~]
I00621 #M&|9
I00622 #M&~9'Ȁ
I00623 ȀOpH¦C?Ȁ
I00624 ȀÊpH¦C?H?ÅȀ
I00625 #Q4u'@P'
I00626 C=gC=
I00627 Ȁ"5ųS
I00628 v=ÈC?P
I00629 Ȁ'HŸ
I00630 ZH2[
I00631 XäH'ȀVÆȀ
I00632 Ãſ#
I00633 ÜSÈ&öCA´
I00634 ì9&QS
I00635 /PŽ
I00636 /X¶C
I00637 2Q"ÅC
I00638 uu
I00639 2ſ!ÅC
I00640 2R´2SH'C>´
I00641 S9oO["
I00642 SH?´
I00643 {92
I00644 zèÃSQ
I00645 ¦92MVMh
I00646 H4W
I00647 M5"5v
I00648 ſ5=e
I00649 }SĵSĵ9#|Ł
I00650 |Ŷ ſ
I00651 ~95E
I00652 ~GS
I00653 Ž]K
I00654 UOg/ SS
I00655 Ï4Ï
I00656 5H![o5
I00657 #X
I00658 #  C
I00659 5
I00660 =C
I00661 =C
I00662 #B
I00663 !<
I00664 =
I00665 }
I00666 =|
I00667 # Ò
I00668 +Z
I00669 ſ2
I00670 )9
I00671 'C
I00672 ſ
I00673 »Ȁ
I00674 &S
I00675 &
I00676 &SȀ
I00677 ƄÜ
I00678 ´Ü
I00679 P
I00680
I00681 X Ý
I00682 v9
I00683 p>
I00684 Ü'
e
I00685 U[
I00686 ì9
I00687 AS
I00688 2O
I00689 S~
I00690 z9
I00691 zE zE
I00692 H.
I00693 ſ>
I00694 >W
WW
I00695
I00696 Ï5
I00697 #9&Ȁ
I00698 Ȁ!9]Ȁ
I00699
I00700 #uȀ
I00701 =HMȀ
I00702 "}Ȁ
I00703 ´ſȀ
I00704 X9Ȁ
I00705 XHÙ5Ȁ
I00706 XNPvȀ
I00707 XN´
I00708 Z6Ȁ
I00709
I00710 ÃſȀ
I00711 Ü}Ȁ
I00712 ì.Ȁ
I00713 ?SMPȀ
I00714 S9#CiȀ
I00715 z9Ȁ
I00716 {9/
I00717 z6.êȀ
I00718 Ȁ®U
I00719 VMȀ
I00720 VſȀ
I00721 ſ#Ȁ
I00722 ſ6Ȁ
I00723 WſÈȀ
I00724 ~u¶Ȁ
I00725 Ï5Ȁ
I00726
I00727 Ŝ9Ȁ
I00728 ȀYY
I00729 Ȁ9=
I00730 ȀIè=
I00731 ȀÜMêĨ
I00732 ȀeÇ&
I00733 Ȁſo
I00734 Ý9&
I00735 Ȁ-9&
I00736 ȀÜð
I00737 Ȁ92}I+
I00738 Ȁ?P
I00739 Ȁ?´
I00740 Ȁ9}
I00741 Ȁ'/#îC
I00742 ȀvP2
I00743 ȀP2
I00744 Ȁ=/
I00745 ȀV
I00746 ´E
I00747 Ȁd9´2E
I00748 ȀŜ9´ŜE
I00749 Ȁ2E
I00750 Ȁ}nH
I00751 ȀÙ6&N
I00752 Ȁ$VÅQ
I00753 ȀPCÝ
I00754 Ȁ=¶RȀ
I00755 =
Ȁ=CSſÏȀ
I00756 Ȁ&H&gȀ
I00757 Ȁ&H&Ȁ
I00758 Ȁ&ſÇȀ
I00759 Ȁ(|uȀ
I00760 ȀoC/Ȁ
I00761 Ȁ9*/HȀ
I00762 Ȁ9/N"Ȁ
I00763 Ȁ?9^Ȁ
I00764 ȀS9ŵC?-Ȁ
I00765 Ȁ>SI(Ȁ
I00766 Ȁ^9=Ȁ
I00767 Ȁ{}>Ȁ
I00768 ȀȀV9&?Ȁ
I00769 UQ5HȀ
I00770 ȀHP?Ȁ
I00771 Ȁ#}C>-Ȁ
I00772 Ȁ|òHȀ
I00773 Ȁ~A¸Ȁ
I00774 ȀHèSH&Ȁ
I00775 Ȁ5!R&Ȁ
I00776 5HŘ.Ȁ
I00777 Ȁ9=Ȁ
I00778 Ȁ=ZȀ
I00779 Ȁ=CȀ
I00780 Ȁ&Ȁ
I00781 Ȁ&[Ȁ
I00782 Ȁ´Ȁ
I00783 ȀPìȀ
I00784 Ȁ´oȀ
I00785 Ȁ´ÜȀ
I00786 ȀÇHȀ
I00787 ȀZȀ
I00788 ȀZZȀ
I00789 ȀSZ
I00790 S
I00791 Ȁ[|Ȁ
I00792 ȀCq
I00793 ȀžêȀ
I00794 ȀW9Ȁ
I00795 Ȁ9"Ȁ
I00796 Ȁ9XȀ
I00797 Ȁ92Ȁ
I00798 ȀC ?Ȁ
I00799 ȀC ?Ȁ
I00800 ȀÃ>SȀ
I00801 Ȁq]Ȁ
I00802 Ȁ^BȀ
I00803 Ȁ^}Ȁ
I00804 Ȁ{5Ȁ
I00805 ȀHPȀ
I00806 ȀNPȀ
I00807 "MvȀ
I00808 ȀÇ]Ȁ
I00809 Ȁſ
I00810 Ȁſ/Ȁ
I00811
I00812 Ȁ}CȀ
I00813 Ȁ9
Ȁ}
I00814 Ȁ|ÃȀ
I00815 ȀÏ6Ȁ
I00816 Ȁ6êȀ
I00817 Ȁ5>Ȁ
I00818 5=Ȁ
I00819 Ȁ5´Ȁ
I00820 Ȁ5ÃȀ
I00821 é
I00822 Ȁ?ŲȀ
I00823 g}Ȁ
I00824 ȀZçB
I00825 SCS
I00826 ^f9(Ñ
I00827 5C
I00828 #I5Ȁ
I00829 Ȁ?´
I00830 ȀCC
I00831 Ȁ#H
I00832 ȀÇH.Ȁ
I00833 Ȁſ=Ȁ
I00834 #~=Ȁ
I00835 9&z2
I00836 5&H´9/
I00837 4&H´92
I00838 Ȁ´X9/CȀ
I00839 XèȀ
I00840 ]9#Ȁ
I00841 Ȁ/v
I00842 ȀŵC?PȀ
I00843 Ȁ=|ſ#q?´Ȁ
I00844 Ȁ/Æ=}
I00845 Ȁ9
I00846 Û
I00847
I00848 ȀBVŗȀ
I00849 =9/O2G}C=İ?´
I00850 =}BȀ
I00851
I00852 ȀX.5?´
I00853 ſ=B5w
I00854 R'HäSH&>-
I00855 Ȁ/H
I00856 !4HfŹSI&Ȁ
I00857 Ȁ=İȀ
I00858 Ȁ=ö6'Ȁ
I00859 Ȁ´æ
I00860 Ã/Ȁ
I00861 9C
I00862 Ȁ!U
I00863 Ȁ/^
I00864 SR
I00865 ȀHȀ
I00866 ȀÄ
I00867 'ſÇCv
I00868 ´æH|Sſ
?SOĹ
I00869 ´òQo|u%İ
I00870 uòQo|DG!
I00871 Z¦I.9/
I00872 S9[vê"
I00873 =92N|Sſö=?´
I00874 ȀŅŘ5H
I00875
I00876 &ſ
I00877 ´ſ
I00878 Z2
I00879 ZS
I00880
I00881 &5Ȁ
I00882 ŴS¨#}9Ȁ
I00883 ȀŴº
I00884 ſ#CȀ  ȀË
I00885
I00886 R&u-ZIȀ
I00887 5|Ȁ
I00888 Ȁ´9&
I00889 Ȁ´Ø
I00890 Ȁ.
I00891 ȀC?´
I00892 ȀBſ=E&C?´
I00893 Ȁ´Ç=}C?P
I00894 Ȁ´9=+´ſ=E?´
I00895 ȀU9
I00896 Ȁ2B
I00897 ȀÑ4ÜôþS
I00898
I00899 ȀO
I00900 Ȁoé
I00901 Ȁz#Ȁ
I00902 ȀR&ä+Ȁ
I00903 Ȁ´ņgCȀ
I00904 ȀƄſB}Ȁ
I00905 ȀÃ&öBȀ
I00906 Ȁ69|&Ȁ
I00907 CȀ=S&C´CS?őȀ
I00908 Ȁ~
I00909 ȀzIȀ
I00910 ȀSI/ÓȀ
I00911 ȀH|CZȀ
I00912 ȀR5C5vôȀ
I00913 Ȁ=IȀ
I00914 Ȁ=IȀ
I00915 Ȁ"5Ȁ
I00916 Ȁ&PȀ
I00917 Ȁ&ÑȀ
I00918 Ȁ-Ȁ
I00919 Ȁ´Ȁ
I00920 ȀÃBȀ
I00921 9ƄȀ
I00922 ȀB~Ȁ
I00923 ȀÒ
I00924 Ȁ{5KWB
I00925 Ȁ´NV
I00926 =92+
I00927 SSS U5 SSSSS
I00928 Ȁ#|(B>´
I00929 =Ȁ |ZH=è
I00930 Z´&
I00931 Xu´2
I00932
I00933 9.Ä5
I00934 |ÓE
I00935 ~6.ſ
I00936 Ï5ÏHȀ
I00937 4B}ÙKÅQ#F?Å
I00938 !Z
I00939 ê
C
I00940 /v
I00941 ſÝ
I00942 Ȁ´9}HÆȀ
I00943 ÜSĪȀ
I00944 ȀÓ92
I00945 ȀäE
I00946 Ȁ&E´Ȁ
I00947 ȀRUu5êȀ
I00948 ȀMVCȀ
I00949 Ȁ=Ȁ
I00950 Ȁ´Ȁ
I00951 Ȁ´Ȁ
I00952 Ȁ96Ȁ
I00953 ȀHȀ
I00954 V|K/E+
I00955 Ȁ=èMȀ
I00956 Ȁ/Ȁ
I00957 fÆ-9(
I00958 5=ſ´9&
I00959 Ȁ=ſȀ
I00960 Ȁ´9&
I00961 |CȀ
mÃȀ
I00962 R&ÜF
I00963 -æȀȀűK
I00964 ȀK
I00965 UäKȀ
I00966 WôçȀ
I00971 Ȁ&ô
I00967 UëK
I00968 = }
Ü C
I00969 Ȁ Ü
} #
I00970 =}H6Ȁ
I00972 Ȁ=4Sê@ CU  Ã=F
I00973 Ȁ=4Sê&ȀCU Ã=Ȁ
I00974 ȀIȀ

E=u?Ȁ
I00975 6K69=îB
I00976 YKſ´9}K
I00977 |KP
I00978 ȀÝHȀ
I00979 hé=
I00980 ¡S
I00981 'E9
I00982 &F4
I00983 È8ÅWLÅ
I00984 Ȁ¶í<ôQeB-2eQôqôH-W
I00985 ¦4
I00986 SÛȀȀ||| -Ȁâ
I00987 Ȁ?ż¦5Ȁ
I00988 5H
I00989 PS
I00990 SB
I00991
I00992 ȀZ
I00993 WäK&C?P
I00994 C/5Üſ
I00995 äKä9=K[
I00996 ȀK[
I00997 ȀűKȀ
Ȁ^Ȁ
I00998 ={
I00999 ZaNőH&O´ȀȀCÜWE &´WoE
 őC´aC?´Ȁ Ȁo
I01000 28!ÏB
I01001 z4J
I01002 ȀÏ8/BÉ"Ȁ
I01003 ņä
I01004 Ȁ°}
I01005 "UN&Ȁ
I01006 Ȁ=4¦Ȁ
I01007 /Hëſ ÁȀȀ Ȁ#I&C?´
I01008 %UC
I02751 SSSSSSSSSS
I01009 z9/
I02743 ?
I01010 &HŘÙC?P
I01011 #ME
I01012 ȀKŗÙȀ
I01013 (KŘÜC?P
I01014 ?´=V
I01015 ?´=U
I02754 . 9ôBS
I01016 Ȁ?`K
I01017 5H??aH
9&ÅŘ|wH=F?Å
I01018 ?
I01019 9&Ã
I01020 9P
I01021 .9}
I01022 Ê#9&
I01023 o9
I01024 ¯# è
I02746 9
I01025 =Q
I01026 "}
I01027 4
I02749 4
I01028 ´9}
I02756 ´9
I01029 ȀC?-Ȁ
I01030
I01031 `
I01032 Ȁ-9
I01033 6?Ȁ
I01034 êÜ
I01035
I01036 M!XHb}C
I01037 ž4HÙUÃ%F
-b-|vKUÃ%F
I01038 UH4HN"
I01039 E
I01040 aȀȀſ#H&C
I01041 &ôU&Ȁ
I01042 ȀUK
I01043    ȀÂUȀ
 ȀSQ2uMȀ
Ȁ-[ŗ2EMȀ
I01044 zWš9
I01045 U
I01046 Ï%Ȁ
I01047 Ȁ¦gȀ
I01048 b-R
I01049 !UfB
I01050 ȀR-UȀ
I01051 "SU-Ñ
I01052 ê¦SSS
I01053 Ù
I01054 ê¦SS
I01055 AA
I01056 Q
I01057 -5uM~=Ȁ
I01058 4ī}Mö&CȀ
I01059 "UP/
I01060 W
I01061 Ȁ95WȀ
I01062 ȀzhȀ
I01063 ȀR"ÇȀ
I01064 ȀXKRȀ
I01065 =9#épȀ
I01066 }vS
I01067 ëM2
I01068
I01069 I5Kb}UÈ%Eô
I01070 &8'JSQ
I01071 UſoC&Ȁ
I01072 ÜŗS9
I01073 ´]HȀ
I01074 Ȁ4&żK´
I01075 Ȁ{5HȀ
I01076 Ȁ?Ȁ
I01077 Ȁ}CQȀ
I01078 Ȁ2CȀ
I01079 Ȁ>P
I01080 W4Ȁ
I01081 #VaHȀ
I01082 /E
I01083 S9
I01084 Ȁhv
I01085 Òv
I01086 }S
I01087 ä´}
I01088 $ÅSCYxȀ
I01089 Ȁ}n&ÉȀ
I01090 ÜH"M-H&uù&þS
C&HM&2H}C´Zù&SS
Z´MéI!C"H´ZùSS
I01091 Ȁ&ô"
{&PB&ŗ-L
I01092 S-N'B-/NZù2SSSSSS
    SPŗ&BP2Æ
S-gN-ö4B-9äB
I01093 (LÑO[ùGSLt{2WLù-ʼnù¦S
I01094 Ȁ-u}ôWuȀ
ȀôÜHu'9Ȁ
Ȁ-hô-XȀ
I01095 Ȁ}u'/ſȀ
  Ȁ}ÈEM!ZH
   Ȁ-ȀȀH
I01096 Ȁ Üôu'Ȁ
ȀHR!IȀ
Ȁ  MȀ
I01097 ȀWS9WuÈȀ
Ȁ9!Èu-ÈȀ
I01098 9#vH&-#EôäIS
S-M&z9/Môº9&ſW
Su#Eô/IȀ   Ȁſ
&u#}9#E
I01099 B#8]M/MƄB
9#ìB 5H#9#ſZJ
#Zſ}vH MƄpCȀ
  Ȁ#HWX8&S9v#IȀ
   ȀW92u
I01100 MƄÜ5C-C
-9#Ü}C(SUC
#Sä9XäI#SCƄ4
I01101 zCWI&
I01102 M/EM&-nKqV-A-
I01103 5Z8
I03071 GOROTIGINAI
I01104 z4LwL¾B
I01105 59~]9ªR
I01106 S9ZEȀ
I01107 êLſ{5L!İ
I01108 Ȁ-5*RȀ
Ȁ6z*wȀ
I01109 6?S8
I01110 C5
I01111 /E
I01112 X
I01113 C/#
I01114 ZC
I01115
I01116 ]C
I01117 /C
I01118 4/
I01119 .M 
I01120 WÜ&
I01121 /~u
I01122 zu
I01123 &u
I01124 Ȁ$^KàȀ
I01125 -^ 
I01126 $FöTO-$L(b
(TK-X<(ùä-rO-H$ùÎFOfù$TKwÎFOeùeK
}LOùT-lO{ùB(-fwL4ùUKb8-/Líù|</L
ÄLùTFWQÙù$Cb-íùT-lO-FùO$8êÙùí8(UbLíȀ
{È8}LOeù(K(Q4ùÙ}TC(Cù(bF[öUQX8-KO
      8/LO$öT|{ù{5KUC(QùO"8êÈ8(LíùÈ
I01127 WL4Bù$UTvEù$TQ"wEùUObL-4Bö(EB$ùÎE$X4
I01128 !LYW-bȀ
{4L!4Ȁ
&eNC
    ȀNȀ
   ȀULȀ
Ȁ84LN/
ȀȀ
z4L|ºQ
8!4LÑ
(fQ4K
´(SSSSȀ /
  fȀ
I01129 4B-·80Ȁ
T-UQùf9EȀ
ÜE0-oȀ
ÏE|C"-Ȁ
I01130 $LÈȀ
{i4Ȁ
2Xu2Ȁ
Q$8Ȁ
I01131 -NȀ
NPȀ
I01132 Cģ´}C´5CM}G
!CT´WT8´[
´9zÜC
ȀIp8È  œ&C &Ã$H"pE¦ÈE Su
       !5MpPZI
I01133 !È}v<
I01134 2}ÈLfpL
I01135 Ř6
I01136 -8}LMQ
I01137 ĺEÑ-B
I01138 r8U-/
I01139 ÙQµ
I01140 ÑȀ
I01141 2U<-Ȁ
I01142 /ŗ!Ï
I01143 {4Lb}u
I01144 UULS
I01145 ULÏ8/TƂrUT<
I01146 ¯¿8È|Ȁ
I01147 |=Q¦E
I01148 0
I01149 beQÙuÈ8-Ȁ
I01150 {Äb8ʾQÙȀ
I01151 w8SW
I01152 8$ƂNbȀ
I01153 9=XȀ
I01154 Q$Ȁ
I01155 W9:N
I01156 "Ȁ ȀÏ
I01157 W
I01158 ´-Ȁ
I01159 Ȁ-Ȁ
I01160 Ȁ!²UL
I01161 !2-Q4
I01162 ȀSLY!4LȀPȀ
I01163 ȀÑf-ÙȀ
I01164 Ȁb}C
I01165 ȀUL4-
I01166 Ȁ"4LUȀ
I01167 Ȁ"4LȀ
I01168 4
I01169 Ȁ84EMȀ
I01170 ȀJS{$Ȁ
I01171 |
I01172 ȀLÑŀQ
I01173 Ȁ|ÑFȀ
I01174 Ȁê-Ȁ
I01175 SU
I01176 z4
I01177 U8Ȁ
I01178 W
I01179 ȀN
I01180 ȀÏ-Ȁ
I01181 Ȁ|
I01182 Ú
I01183 Ƃ
I01184 /'S
I01185 ȀíƁ
I01186 !BÈ}I¾QÜȀ
I01187 Ȁ2ŀQ
I01188 ÜÜ
I01189 Ȁ8É|SQ
8=4KN4 èÕ-B
=84K|8&-ŗ
G8/|rL&-
I01190 ŷ8b.(F
I01191 Ȁ{Lù{82OVu(QS|Fù-Ð-}tS|Fù{82OSQYfó
Ȁuù"4L{<T|FùO2F|tS|FùóLS|{ùU8OÙYf
Ȁ{82O{ŝS|Fù8!í!LÈOS|FùóLS|{öÐ8(ùQULYf
ȀóLS|{ù!SLÄOS|Fù!}CUC(QS|FNùUCÙY
ȀQYS-S|{ù!ÉF|SQS|FöÐ9!Qaö}S|FY>-Yf
Ȁ¶F-YùÜ8{LȀ     ȀùaȀ ȀùSÙCftL
   ȀóLS|Ȁ              ȀÐ-}tS|F|Ȁ
I01192 ö}ÈENS8#5Kö=E>-öSu?-
I01193 =8/ĪºH-ÍE=E&5tK<-
I01194 S8pMS´M&E
I01195 "Ȁ Ȁ }EAW "E
I01196 /9SS
I01197 WSC
I01198 [
I01199 $G
I01200 ȀZ}D
I01201 Ȁu(Ȁ
I01202 ȀvC
I01203 Ȁſ
I01204 Ȁ´
I01205
I01206 ÃT
I01207 Ȁ"WȀ
I01208 Ȁ!FB!Ƅö!þÉ!FBȀ
I01209 NÃN-$u
I01210 9!vI
I01211 MªHäC
I01212 z5Ȁ
I01213
I01214 9-M&ȀZ&R&
I01215 W   }
Ù   W
I01216 }ZD/Ȁ
I01217 4NW-C!SL!ESC
I01218 C>t´
8}K$
£>´

   ó
I01219 ȀQWu'R'Ȁ
Ȁ-uWu'RȀ
'Su'uö"4
I5u-uÈZ
/I~uM'
-ÈZöM-S
-~uô
I01220 ´v"~u
I01221 8"pB&
I01222 S9v
I01223 &S
I01224 ZP
I01225 Su
I01226 Ȁ/v
I01227 ȀSÃ
I01228 Ȁ8"
I01229 ȀÁ
I01230 ȀvSvWvS!?´
I01231  8!y}ȀȀ Ȁï"SN|pC G
Ȁ/M}ȀȀ Ģù¦8/N|pu"E
I01232 $LÈQ!S<
I01233 /9
I01234 &4ÈC
I01235 ~Z
I01236 Wu&´vS&ſȀ
I01237 [!"Ȁ
I01238 'S
I01239 Ȁ}BSQf*H¹r
TFWQÏ81F-8êFN4Ȁ
I01240 ÏFÏBS8!L{ßK¹YȀ
I01241 ÜÀ
S´H
I01242 ÏM/&Ȁ¨ÈȀh´"E
I01243 XH=-B
I01244 ,IY4}SQzSE¡Ȁ
I01245     !H&ôWv
!}u]9!4Hô!u-W9MZE
FVLVIAôLINTEARIA
I01246 HEICôESTôSITȀ
!H&ôlÈô"EȀ
M!ZH-9Ȁ
I01247 ÑIM
ȀȀ
ŏW
I01248 Ȁ&
]M
I01249 &u5z8-
I01250 9&W/B?´
I01251 ȀNEI
ȀSu
I01252 SH
I01253 "IvÍI
I01254 $FÑÜÑȀ
I01255 W9~7
W
I01256 ùU4|B|SQùN!C-ùÉLQÑù4Lr|vQù
I01257 õSl.L*S.XİQ0ÄCS¶Xİ
I01258 Ȁ4Ȁ-Ȁ}SQk³Ȁ
I01259 SCSC
I01260 ôAC
I01261 Ȁê.ê.MpI"EȀ
I01262  /Kw-%4%
/Kw-SKSȀȀ
I01263 -B'
I01264 6-
I01265 ]9
I01266 "/Tŗ
I01267 WM
I01268 TJXqJ
I01269 ¶8}IB/4Ȁ
I01270 Ȁî8(mrü%A-Ȁ
I01271 u&E/upu
I01272 /4
I01273 WIu
I01274 WH
I01275 ÃS
I01276 ÜSS
I01277 94È
I01278 M/I-v
}ܺ
yȀu
uȀȀE
I01279    ȀȀȀ  UL-XȀȀȀȀȀ
SLXİ2-8ê<S-}ȀȀ
I01280 ȀC?Ȁ
I01281 ]9&Ȁ    ȀC"E
I01282 PB}
I01283 9!vI]9!4I
I01284 Ȁ!u,Ŕ
I01285 ȀCZ9&EȀ
I01286 P9
I01287 6
I01288 Ȁ69´Ȁ
I01289 ȀPM
I01290 ÃÑ
I01291 ȀSé
I01292 Ȁ-Ȁ
I01293 ,W
I01294 S-
I01295 !.
I01296 /MWIȀ
!hSEhSE
 M4IAP
I01297 95»
I01298 ¦C
I01299 ȀQ,p
I01300 ȀSX
I01301
I01302 Ȁ5CȀ
I01303 SſȀ
I01304 8"
I01305 /Q
I01306 ~G
I01307 B-B!E
I01308 í8&Q4J-"
I01309 S9XEvC
I01310 Ȁ"E"IM-M~IȀ9$vȀ$ȀZR$œȀ
!-!5C-9~IhȀȀ!ȀI$(EȀ!ſ!CR!-9I~gȀȀ!X-I]Ȁ
I01311 C-L]L&ÜB&ſ!Cſ!Ȁ
I03221 o9ê$
I01312 S8ȀȀ9W"  BȀIȀ
I03223 W9ȀȀv
u@ȀȀ~
I01313 -e!ſ!X-Sî]
I03651 S9>"åSw
I01314 SC
I01315 %8êBM}%¢8}8S8
I01316 ,9/I-9ä
-ô]9"QS-M
'E&SCöv9WI
'EyE>-ö,>'
h-y/'Dô'E?
-
I01317 M4QWI~t
I01318 M4-M&Ȁ
I01319 ZRW4uSuíKŗù
I01320 ȀWBö2Kå-å8$4Eù&ÈN-ôK$BôB&-}BȀ
I01321 ȀQyKö
I01322 Ȁ{82NxH&ȀÈ&´ňöºWȀ È
I01323 -9äE!~u
I01324 !S
I01325 "S-/
I01326 ,ÍÈȀ
I01327 SEƁ
I01328 SEW
I01329 SMì
I01330 - W
I01331 ſS
I01332 v8
I01333 Èu!S
I01334 ÈC"
I01335 ìêP
I01336 4
I01337 M'S
I01338 W"S
I01339 8M
I01340 24
I01341 ÛȀſ
I01342 "S
I01343 !ÍÃ
I01344 ,ÍÈ
I01345 "ÍÈ
I01346 "ÍÈ
I01347 h
I01348
I01349 ]
I01350 "´v
I01351
I01352 y
I01353 ".
I01354 A
I01355 ".
I01356 A
I01357 "- 9
I01358 !-
I01359 !-
I01360 !-
I01361 !-
I01362 "Z
I01363 "Z
I01364 !Z
I01365 !Z
I01366 "v
I01367 ì
I01368
I01369
I01370 W
I01371
I01372 !ôÜ
I01373
I01374
I01375
I01376 !ÜȀ
I01377
I01378 6
I01379
I01380 !9
I01381 ĥu
I01382 "E
I01383 !H
I01384 "MM
I01385 !M
I01386 !M
I01387 ,R
I01388 "~
I01389 "~
I01390
I01391 "4
I01392 !4
I01393 "4
I01394 Ɓ"
I01395
/WȀ
I01396 9!
I01397 -
I01398
I01399 -F
I01400 S.
I01401 9
I01402 S9"vEWH
I01403 «
I01404 ~D
I01405 T8g
I01406 SuSŘ
I01407 Su
I01408 Wu
I01409 Su
I01410 SB
I01411 Su
I01412 SB
I01413 SE
I01414 SH
I01415 ä
I01416 SI
I01417 SMÈ
I01418 SM
I01419
I03246 LôS
I01420 SM
I01421 SM
I01422 Sſ
I01423 "
I01424 Sſ
I01425 SW Wu
I01426 SW
I01427 SgS
I01428 SgS
I01429 SgS
I01430 SgS
I01431 SgS
I01432 Q/
I01433 ä
I01434 S}
I01435 S}
I01436 S4
I01437 WC
I01438
I01439
I01440 &
I01441 ]
ì
I01442 ]9 ]9?
I01443 ]94
I01444 ]9
I01445 ºſ4
I01446 ]W
I01447
I01448 ]èR
I01449
I01450 ¶9
I01451 ¦,
I01452 z]M
I01453 SB
I01454
I01455 ¦9
I01456 z9
I01457 ¦u&u
I01458 ¦u'u
I01459 ¦uȀ
I01460 ¦u
I01461 Ȁ&u
I01462 z5
I01463 z5
I01464 z5
I01465 h~
I01466 ÍZ5
I01467
I01468 ÍZ vZ
I01469 ÍZ
I01470 ÍZ
I01471 ÍZ
I01472 ÍZ
I01473 ÍM
I01474
I01475 &hQ-vö>-ö
I01476 "
I01477 È
I01478 Ȁ-&ZȀ
I01479 ´Z
I01480
I01481
I01482 S
I01483 ]
I01484
I01485 ]
I01486
I01487 ]
I01488 ´9
I01489 -u
I01490 -E M
I01491 -E
I01492 -E
I01493 -E
I01494 -E
I01495 ´M
I01496 -R
I01497 Z.
I01498 Zu
I01499 Z?
I01500 BS
I01501 W
I01502 XI
I01503 v-
I01504 W
I01505 pu
I01506 ĹW&
I01507 v4
I01508 ÃS
I01509 È&
I01510 ȀÈ9´Sôz9Ȁ
I01511 ȀÃWÓƄ/Ȁ
I01512 ì&
I01513 ì´
I01514 Ȁ-
I01515 ì´
I01516 ì-
I01517 ì9"Ȁ
I01518 ì9
I01519 ìA
I01520 ìA
I01521 àM-
I01522 ìR
I01523 R
ì
I01524 ìä.
I01525 /I
I01526 I/
I01527 ìäZ
I01528 9"ȀØ
I01529 9"
I01530 9"
I01531 9"
I01532 9"
I01533 9!
I01534 8"
I01535 9"
I01536 9!
I01537 9"
I01538 9&
I01539
I01540
I01541 85HȀ
I01542 ?" WH
I01543 ?"
I01544 ?SIȀ
I01545 ?´S
I01546 -E
I01547 Ɓ
I01548 Ȁg?´
I01549 Ȁ5SZ
I01550 C"
I01551 u&
I01552
I01553 M-
I01554 B&
I01555 Q
I01556 /H
I01557 ê/ÑȀ
I01558 H'
I01559 M"
I01560 M&
I01561 M&
I01562 M- » Q
I01563 Ɓ-
I01564 M-
I01565 M-
I01566
I01567 M4WW
I01568 M+M
I01569 ſ"
I01570 R"
I01571 ſ,
I01572 Wz
I01573 WZ
I01574 W9
I01575 W9
I01576 WC
I01577 WC
I01578
I01579
I01580 WR
I01581 "
I01582 WW
I01583 W6j
I01584 SU&
I01585 ê
I01586 W6j
I01587
I01588 W6j
I01589 ]
I01590 W6j
I01591 W5j
I01592 W6j
I01593 M-
I01594 W5
I01595 W4
I01596 W4
I01597 ȀW6
I01598 ,
I01599
I01600 Ȁ~Û
I01601 ~<
I01602 ~<
I01603 ~M&
I01604 }ſ
I01605 ]
I01606 Ñ8M
I01607 Ñ/
I01608 ê
I01609 ÑŢ
I01610 ]
SS
I01611 ÑŢ
I01612 -
I01613 ä]
I01614 êŏ
I01615 5u
I01616
I01617 Ȁ»
I01618
I01619 Ȁ´
I01620 ìȀ
I01621 Ȁ9Z
I01622 /
I01623 M9]{
I01624 ȀR
I01625
I01626 ""
I01627 W
I01628 "!
I01629 »»
I01630 "!
I01631 "!
I01632 "!
I01633 S
I01634 9
I01635 S!
I01636 ~
I01637 S!
I01638 Ü"
I01639 Ü"
I01640 Ü!
I01641 Ü"
I01642 9p
I01643 9p
I01644 9p
I01645 9BȀ
I01646 9C
I01647 P
I01648 9uM
w
I01649 9M
I01650 9M
I01651 9~
I01652 ȀÍ
I01653
I01654 >M
I01655 >M
I01656 >~
I01657 u9
I01658 B9
I01659 u?Ȁ´
I01660 ]ȀD?
I01661 /"
I01662 /"
I01663 Æu
I01664 Ɓ
I01665 S
I01666 U
I01667 MI
I01668 MMȀ
I01669 ȀQB
I01670 /
I01671 9
I01672 !
I01673 u
I01674 "
I01675 S
I01676
I01677 º ê
I01678 ]
I01679 ê ê
I01680 6x
I01681 SÍì/h
uÍhu-u
I01682 "-]qI&R
I01683 UZ
I01684 Ȁ&MvIȀ
I01685 4]
I01686 &W5kȀ
I01687 Z9W
I01688 vC/
I01689 ÈgȀ
I01690
I01691 "Q
I01692 ,4
I01693 SC
I01694 u&
I01695 /I
I01696
I01697 WP
I01698 W.
I01699 W-
I01700 WH
I01701 Í&
I01702 9Q
I01703 SſWH~C'
"-5C&MqI
I01704 IW
I01705 "BêȀ
I01706 "B
I01707 "IW
I01708 SIÍI
I01709 j
I01710 j
I01711 ¼
I01712 SìWI
I01713 SÍI!
I01714 SH5G
I01715 WWÜ ³
I01716 SſC
I01717 ´Ü
I01718 C?
I01719 ]5
I01720 SàŅ
I01721 àÑz
I01722 SgS
I01723 ]-Ü
I01724 ]9&u/Ɓ
I01725 ]9&u/M
I01726 z&
I01727 z}
I01728 MQ
I01729 &ÜQ/B"E
I01730 ,ÜȀ
I01731 ¦5ĪWuSv
I01732 z5H
I01733 'ÜQ/u!E
I01734
I01735 Y
I01736 ¶ĪM!;Ȁ
I01737 -M
I01738 ZI
I01739 ÜWS
I01740 ìBõ]þSS9SSS
I01741 ìC
I01742 MM
I01743 MEAVDȀ9'
I01744 /}
I01745 WC8
I01746 SCOPA WH
I01747 WH
I01748 WNSE-ÈSR
I01749 WQ
I01750 W6j
I01751 !G
I01752 W5
I01753 W5
I01754 ~ZA&
I01755 4!
I01756 4S
I01757 4S
I01758 9M
I01759 9M
I01760 CM
I01761 M8
I03248 ?(ôSSSS w
I01762 RI
I01763 "S
I01764 "U
I01765 "-
I01766 "Ü&Ɓ
I01767 "9
I01768 "u
I01769 "M
I01770 "}
I01771
I01772 S]
I01773 S-}
I01774 SZ
I01775
I01776 Su
I01777 SIÍIS
I01778 SQ
I01779 SQ
I01780 SgS
I01781 ]I
I01782 ]H
I01783 ¦9/MS9ZEZ-M
I01784 5}
I01785 ¦9
I01786 zM
I01787 z5Ihh9
I01788 z4I
I01789 z5Iih9
I01790 z
I01791 z4I
I01792 z4I
I01793 ?
I01794 ÍZ
I01795 &S
I01796
I01797 &È"
I01798 .E
I01799 Z8
I01800 Z
I01801 !
I01802 ZC
I01803 ZE
I01804
I01805
I01806 Û
S
I01807 pI
I01808 pI
I01809 pI
I01810 9S
I01811 9"
I01812 9"
I01813 9IJÜE
I01814 96
I01815 /S
I01816 2-
I01817 /u
I01818 S
I01819 MZ
I01820 Q"
I01821 WZ
I01822 ~E
I01823 ~4
I01824 ~v
I01825 ">&
I01826 Ñ8
I01827 ê}
I01828 4S/
I01829 5&
I01830 9 4u
I01831 5u
I01832 4E
I01833 4M
I01834 5}
I01835
I01836 ""
I01837 9I
I01838 9M
I01839 >9
I01840 II
I01841
I01842 MMM
I01843 MM
I01844 RM
I01845 +S
I01846
I01847 (89ð
I01848 8
(
S
ð
I01849
I01850 ( S
I01851 ð Ü
I01852 Ü ð
I01853 z
I01854 E
I01855 Ü W
I01856 9 C
I01857 ,SF
I01858 "u
I01859 "~
I01860 S-
I01861 S9
I01862 SG
I01863 *<
I01864 vH
I01865 /8
I01866 /M
I01867 M-
I01868 WS
I01869 WQ
I01870 ""
I01871 /"
I01872 SÈC"
I01873 !9/I
~ÈƁ
I01874 ù&[ù
I01875 UýSSSS
I01876 Ȁ/I~uÝAS"M"E
I01877 Ȁ&SC~Cõq9N&Èlõ-4N~EùSBÉlõ
I01878 ȀZ-Ülí9M&CÉlúQȀ
I01879 W4~BÜB@Ȁ
I01880 8"ì&ìiE>´
I01881 9"p-ÑE
I01882 }
I01883 }
I01884 9"p
I01885 Ȁ8zȀ
I01886 ȀAîȀ
I01887 '´vUH' u>´&ì!u
I01888 -8
I01889 zCÈſ!4H&u>Ȁ
I01890 %Ī{R"þS
I01891 z<
I01892 !9
I01893 ZMýS
I01894 6IĶ"}C?SS9XE Ã[9Y
I01895 -9äC&RvIÜRÜYſ9-ſ"HZWC
I01896 ô9-Èu&hô&È!Eô4M&vIhì
I01897 -Üu>v->-
-9ê]9'R'Su
I01898 "ȀȀȀìC-
I01899 ȀR>-
I01900 M!ZI]Wô
uôA-
I01901 Z94B M&9WE
I01902 Ȁ4ìBSB
I01903 9 ÃS
I01904 W
I01905 éE
I01906 ,-4u-u
I01907 Q-
I01908
I01909 /Q/FWKSC(C
M-8WFö-!E-ºK
Ȁ"F-K&ÍF&WFȀ
   Ȁ&M!ºȀ
I01910 ȀêȀ
ȀKqºȀ
I01911 ȀijĻľ
I01912 ȀWŘ{BȀ
Ȁ}"8êȀ
I01913 ȀLQÏ8[Ȁ
I01914 ȀÜQ/I~u
I01915 WHSu-ÜH
     A-
I01916 M/M-CWvI
I01917 Ȁ&ZvI-ÜI>Ȁ
I01918 BSWIM9"ìQA´
I01919 í9)Ȁ?S
I01920 ȀS9"]ÜB@SȀ
I01921 SMÓÈWHȀ
I01922 .9}I{ÃM
&CöM&9WE
I01923 ASK}"-Áŗù!SK-&-ÄlùN-C&^|Cù4LttL&L&ù!4L4C-^-t$-
!ŗf^-p!-&ù&XK-5ù"ÝC-4ùÎê&-ùS-fNÂù'íŗ4ùŗ2ŗ-C{4L4ù
UL^L/C-4ùÜQ2-4ùS-lNÁù^K-[Kŗ&Cŗ&ù48|fwL!-[N&ö
!LÈ|wFù!-[ŗùS9c{4L!-'ŗöS-fŗSB-'XLŗ&ö
I01924 -5CO}Eõº8&Q$-Kõ[KÜQ[EùSOW-S-}&SùS8t8!ÜQ[ù{lê-ùSEȀ
-5CO}Eö&È$EÑC&ùº8&QWEùO&C>K5Cù&lO-8-Kù-5CO}Eù'lêFȀ
I01925 Q!C&EùàE$C$8-Fö{WCö!Ȁ       ùW5}Ȁ
                             {lBȀ
I01926 S8p8"ì
I01927 Ȁ92Kŗ-B
ȀK:ö!L-[8:E[
Ȁ}SQö:LÑ-Æö"
Ȁ9$íÆ:pB
Ȁ/M-B}S
Ȁä-
I01928 M'
I01929 ȀHtFW9PE{Ȁ
ȀH&H M"SHPȀ
Ȁ-H!uWȀ!Ȁ
ȀCQ"9-I{nIȀ
ȀC"C!®[k  {nH
ȀtWCS9&5Q
ȀH/tWC
ȀC
I01930     ȀSJ
   SȀWH
ȀP ȀȀSSCM
Ȁ{ȀH/wWC
I01931 4Ã!L8QÃùſ:84ȀȀ:
Ȁ$:ȀȀLC
I01932 4"9[Úö-"QI}ö-[Ȁ
ȀnBöÁL[ë!Å[Ȁ
I01933  {4L}ÁõÝŘÁWEù
$S2SSSSùÐ9&ſ{L&Ñ
L2ŗ$¶EõS¶fŗ¶E
  Z&ſ!Á<Ȁ
I01934 Z[
I01935 C
SC
I01936 -H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù
-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}
I01937 ȀN}Fù!ÝC&ȀC´N0LSF$´ù0L}W$Ȁ
ȀPpö4Np´pù´4N}Fù!C'Lô´4N}Fö
Ȁ}FùÎÑWQ&´pö4Np´pù´4N}F$L&8´Ȁ
ȀC&ùR!9´Fù0Lp´!SL$Ȁ    Ȁ´Ȁ
I01938    Ȁù-6CM}Eö!äB&ôSH{Bo!-ù5Mo-où-5BM}Ȁ   Ȁ"HȀ
ȀùÎÑWQ&"PùM&8o!-SEÑC&!-ùQ"B-o!-ö5Mo-oö!4H5C
Ȁ-o!-ù!B'H!-ùQ!C-a-H"-ù8&-WQ&!-ùÎÑWQgùSBWÄÈ!
 ȀH!}gù-M!-ù-8äEM!-JM!-ù!J-[H{B-M!-ùÎE!EC>8
    Ȁ!H&{C-M&ùX8"-M&SXJ!äH!B&ù-WH!EgWH"ö!Q}
 Ȁ&SXH!äJ!C&ù-5CM-E>-ùa9&Q!ÈC&!-ùXH&MWE&!-}
   ȀÑCöSWH!}gù5Mo-o!-ùM-!-ùo-}"g85ö!ÁC-Hgù
        ȀM&ö-!ÈÈC5H&ùSM-!5oìùìHM-!5oĤ
I01939    !H-B&ù-}oE&5g}ùa8!-oùSM&HB>8aȀ
   !H&H&ùìäU-oùSN{gH2o}C&ù-H-Xù
  -5CM}E-XùM&9ÈC-5MW-ù-5CM}EùSJ{C
5Mo-o"-ù-5CM}Eù8!ìC>-8}Hgö
!WaH!-ù!C>aH!-ù5Mo-où-5CM}E
I01940 PÆtCP5NX$SS
Ĺa8ŗP95CȀ&Pí
SPeNPù!SFNȀȀFP5
SHN}C}ĹȀP5
Æ2NPCa8NXùSSSSS
Ĺa8NP95CPC
I01941 ×ì
I01942 Ȁ&fö8$ŗȀ Ȁ$Ř/KÑC!Ȁ
I01943 Ȁ"Ȁ
I01944 !I&ôWv
!-5B-S-M&!q
hSBô!
I01945 9&´NqȀ
S9ZEÈ&ŰȀ
SB&ÈNö´I"Ȁ
I01946 S9v!~uô-M]W
 I~vEô&Su&u
 MȀȀȀ -v!Ȁ
I01947 ô-!uzuôȀ
  ]Üuô&Ȁ
I01948 Ȁ}vEö'SC&CȀ
I01949 "î&WwùMPw6B
PC&SCöC&îȀ
&P9êCöȀ
I01950 Ȁ´M&^9Ȁ
´Dm^9&Ȁ
I01951 MôFABIVSôMôLôISIDORVSôCOERAVIT
Ȁ-}IôhSu&uô/WEôÜE/ÒȀ
I01952 Ȁ9!ÜȀ
I01953 /9/E}ÃEM^
I´"Dö?´}ÃEM
&D´ö&hE´Dê
I01954 u&HM&"}u
S9v!}uö&Su
I01955 B&HMu!}u
S9v!}BW&
I01956 -MSWI-M
M&E&A&Ȁ
½SSSS&E-E-8
I01957 ȀCù[hôW9ô½ôWȀ
Ȁſö"E?´ W9MÜȀ
Ȁ?´M&Ȁ Ȁ´ESȀ
I01958  94-C
S9vDȀ
  Ȁ
I01959 &´9ê9ýȀ
I01960 ȀX"SC´ſr,
I01961 &SPÈ
I01962 É9/
I01963 Ȁ/K¢
I01964 à&
I01965 9I
I01966 9"
I01967 é[
I01968 FEŘÜI2-lC´Q4CC"E
I01969 f{{8
I01970 ȀOEB ARGEȀ
Ȁ^í&E&
I01971 -9çÍÜDhêȀ"E
I01972 &IÑ"Ȁ
Z4ÜIȀ
I01973 6IÍÜȀ
I01974 S.Ɓ6X
I03140 &M´i
I01975 Ȁ"QȀ    ȀUȀ 
Ȁ"PN&ôWCSCȀ
ȀLNP&ùÍêȀ
ȀPù"P5CPCȀ
Ȁ"C&I
I01976 ȀCöÍEW
ȀLöSC&hȀ
I01977 Ȁ4Ľ~S´M&EgĦ5ÜìȀ
I01978 4ìȀ
I01979 Ȁ(Ê÷-L]äȀȀ¡Ȁ
I01980  ȀÅ ¦hBȀ
 Ȁ&B
  Ȁ~W
ȀH'XWI~Ȁ
Ȁ@4HȀȀ>Ȁ
PXM4BPBȀ
ÈìôƂB"SIȀ
&ſvK~SBȀ
¦H&W4BPBȀ
ŏSÜBô~'ƂȀ
ýSS
I01981 [4L4Sŗ¡È
I01982 [Ƅr-FY-MYFU4}u&u2SÀ9
I01983 0UC!Eù(K&Séſ-ÀKeÆ´'LSu Æ-W"
I01984 Y-M4E#F{WuùM$YEPMsHU-SWL#À
I01985 "-eFS&SM&LȀ&"rȀ}Ȁ-SȀȀ}8
I01986 !SKQ(BùŘ1%Ř'ö(%ÀrÑ%ù{W4r%ÀÑ%
                         &
I01987 -5uŘ}İ!SeZP}4Y-eSPŘ>-8¡K{äYL-B"E
I01988 4QW8!-{ù&U-ŗö(Y}E
I01989 !SKWK¶rù¶4Ȁ
I01990 PLSK°Ü:í%ØSÈſ
I01991 %SȀäȀ$Ȁ%íȀ
I01992 Ȁ%LùSSSSSSSSSSSSSSùSSSSSSS
Ȁ&SȀ
I01993 Ȁ"Xö$ùSSSSSSSS
I01994 ȀSO(FeöÎu$u}föu?SLnùÎFeSE$ùXL(O-Fn(É$FùSu-föXLȀ
I01995 Ȁ-EnBȀ
I01996 Ȁ}uȀ
I01997 ȀÍ-öSu
I01998 &É!F
I01999 [L&NU{ÂL
I02000 &{Le(Â!F
I02001 ¹8(XLÙ&8
I02002 ù1L1ÀŘô
I02003 XL{
I02004 _¢F
I02005 _8!FöSCö-I
I02006 SC
I02007 -L
I02008 (8_____F
I02009 }{Ř(FSQÀS$
I02010 SCíÝF-L$À$F
I02011 7LsSMȀ
I02012 WL"Ȁ
I02013 ȀSu>¶S(ö
I02014 ȀQ$µ
I02015 ȀuU4}C
I02016 &{KÉQ$8&-§ÈnÉ$8ȀȀ-Kt-"SK-&Éfu2K"XKíW  K&ÈF48rFM-aFîÉll
I02017 SCíKOöXL(OSB-eö&Á$FöŘ$8ä}S-eö-4<O}LöÑ8-ȀȀWB&öSOQ4<-WÀB-K&
I02018 ȀůŘsLõ(Ä!FùSBs¸L¾¶>SLȀõS8èQ&FùTBù
I02019 ȀÜȀȀM
I02020 ȀêR¾F}Ȁ
I02021 $-  SÆ Ů(È$FȀ
I02022 w<-(È$F
I02023 UWK
I02024 ȀFSBíM&É$Fö{4¨¡eȀ  ȀŸN4<-Cí&É"F  ?SLíQSB?SLîQ
I02025 ȀùS8äQ(FùSulùŮOȀ
I02026 õ&L-$FùSCíLOù$-ê8:ífùB"Ȁ
I02027 ȀêC-Xõ
I02028 {}-SùSC-f>SKùSCù(K(-OÙ8nFùB-Q4B-BȀ
I02029 (L-&4CȀ
I02030 ȀC(öaB¾aWB(Eö¶4<MȀ
I02031 Ȁ"C(  "SQSȀ
I02032 íêİùj¶Oj%
I03520 QQ
I02033 X%í
I03251 M }Ù
I02034 $LÈaQ$Ȁ  Ȁ>¶
I02035 S8äQȀ
I02036 {l>SLȀ
I02037 ȀLU´Ȁ-4Ȁ
I02038 Ȁîŗù§ÜB-8}KȀ
Ȁ-aŗ%9%vȀ
I02039 $SFWBSBúS8s4BBȀ
I02040 (L-"EùSCõS8saȀ
I02041 Ȁ-SI!´Sue  (L-!İSuùS´Ȁ
I02042 ȀSBú4Bŗr8eÄ!İõSBùȀ
I02043 Ȁ4B-Ř  8ØÈ!İùÄCŗ-
I02044 ȀöSRSu(ù4WF>-Ȁ
I02045 Ȁ¶$FSBùSOeO¶8ÀLfȀ
I02046 Ȁ!FõfŷSK(O(õSB-Ȁ
I02047 ȀeŷSȀ  ȀSukùSu}SlȀ
I02048 ȀùÑ9-F{Wu&öUFŮNÅȀ
I02049 ȀaB&aWB&Fù4BOPFùȀ
I02050 ȀÈ&ÜCö&È$íȀ
I02051 Ȁ"M&lô"}FÀÂÉȀ
I02052 -NÏſȀ Ȁ-B>SLȀ
I02053 Ȁeé}Cù$BÏLSȀ
I02054 Ȁ&BõÏL0ŘȀ
I02055 ȀO4B-Q"B-SB-fȀ
I02056 Ȁ&õä-ç-Ȁ
I02057 ȀSL&õŮÝFȀ
I02058 Ȁlù0-¯0F
I02059 Ȁù'B&ůȀ
I02060 Ȁú-8}LȀ
I02061 ȀL&9"Lnö(Ȁ
I02062 aJȀ
I02063 ȀB´eù"SLȀ
I02064 ȀWLSF-B-KõȀ
I02065 ȀB8:O$Fù(Ȁ
I02066 Ȁ0í<aWu(öȀ
I02067 Ȁ-!EõSȀ
I02068 Ȁ4}S-f
I02069 Ȁö"SFWBSBö&lȀ
I02070 ȀQSC-LõȀ
I02071 ȀtSSPK$fȀ
I02072 ȀN$K'ŗ6Ȁ
I02073 ȀUíO-8Ȁ
I02074 ȀYN(ô
I02075 Ȁ-SBöSȀ
I02076 Ȁ}S-fùȀ
I02077 Ȁ-}
I02078 Ȁ5B-B"Ȁ
I02079 ȀB¶(ÉȀ
I02080 Ȁ-äSȀ
I02081 ȀWH!KȀ
I02082 Ȁ!FÎȀ
I02083 Ȁ!Ȁ
I02084 ȀEUȀ
I02085 Ȁ">Ȁ
I02086 ȀaȀ
I02087 *KȀ
I02088 ´FȀ
I02089 ȀSB&Ȁ
I02090 -uȀ
I02091 ȀB-Ȁ
I02092 ȀS-Ȁ
I02093 Ȁ$ùSM'ŃpȀ ȀC!ùäMSCSM&Ȁ
I02094 Ȁ´"
I02095 ȀSPC$X%XQ!į
I02096 ;&
I02097 Ȁ-F
I02098 ȀESBeȀ  ȀÈ$FSu-ŷSL(
I02099 ȀSB¾SF
I02100 ȀMôWC$Ȁ
I02101 a'
I02102 VECIISSI
S´ M'WR´96WR&SȀ
B?-M&9WESB?´
ºI]´B"E´&5È"
Ȁ?-Z6'ZRŔ9/-h
ZI.&5È"EM&9WESB
?-SM-S8ZE?SI?-
I02103 C&IM&¬#ChÃ"E?´Ȁ
I02104 {6I^Ȁ
I02105 {81ŗ¶5ClQ"8¶FȀ
(YöXSSSSSSSSSSS&9&FkȀ
SöQ!8¶FUO¶WôQ!8´UOȀ
CXBÑSBłô-Ba8&ƀC&Ȁ
PU&XB&ńôQ!8-E XSSSSSSSSSSSù
ÀSCńSöQ$8-UŘö&ƀC{81O
RńB}ŗńö!L!SÈöÎS-ÀBS
XC&XQ!8´EöŻSSSSSSSSS
SöP4C}{81Ř&
I02106   ȀÀBSöSL(EùQ!8¶F
  Ȁ¶WöQ!8¶UŘù(lL"¶
 Ȁ!H!XH&EöUS¶ÀBSô
¶EöŒBÀSHńöUS¶ÀBS
öQ!8¶EŻSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSù
I02107 O$ŻL$ÀBlù-4QÀFùSL{BÌùSBWÜBö!»Ȁ
WL$Àù48ÀWEùO&W8-Ŭ!BõfQ-{lE4YȀ
SQ4-XBùS[E!>-ùN&Ŭ{fF1N!BùQ4Q4Ȁ
Où!êBù{¡E&SUQ-Bù-B&>4Èù:ÀS{Lam
I02108 açÉB&fùP4QÀFù"ÝLl
I02109 U6
I02110 Ȁ¶4Q¡FȀ
Ȁ¶Ìù4NÌȀ
ȀÑ"ùzȀ
I02111 ȀL{uÌù4Ȁ
ȀuÌù4NÌ-Ȁ
ȀĢ{êȀ
I02112 {8/Æũ
ÌH$B!
I02113 W
I02114 SC
I02115 !
I02116 W
I02117 zYȀȀù¶9íCù
I02118 ¶8äL
I02119 ȀmöPƁſ"9&W   Fö"mCȀ
I02120 ȀS9:Fßö&Ã"FȀ
I02121 ȀM-Ȁ
I02122
I02123    9!º´M´9äC´Hô"zEXÃ&
  C´HöÜG/´&pEMöiHpÃC&H~C
 ÂìöZ5C´Miô"CÍſ´9äC5
S´M&9äC5ôiô5Z9pSGMôº9"´tºEW
M&öZ9´ſZM&ö&ºH&´pö&HìC´CȀ
H&MÃC"pö4H´ö&Hìºiô?H´HÃC5
H&
I02124 Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ôSSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C´M"Eô&5H&
I02125 ſ"9´Eô9"º´M´Hôpº9Z´H"ôÃi´ÍGMôì9
&ſº9"4HiôÍE"E´ìô&M"M´I"ô&WH&
& E~pÑGZ9´ſ"9´ôS9&ô?üô/H~C&
EȀ         Ȁ´ä´º9"5H
I02126     pì9&ſº9!5HiôM!ÓH"
   9"5HºGÑCi¦WGMiô&M"ÓH"Cô
 ÜEÓ"ſ"9´EôÓ"´iìôM&9ÃM/M´CZM
i&M"Cô?SôºÜCÃC&ô"H&M"ôSſ´E"H&Z
´H"Cô9!p´ſ&´ô¦&´Ziô5MWE´pô9"
M5H"ä9"p´ÍEMô9!M´H"ô9"5
HºEÑC"E
I02127 Ih9¨
I02128    ºHipH!E´ìȀ
  Z9´G¦WEMi~Ȁ
 9"5HºGÑC"EôýSȀ
p9~º9&ſZìÓÝìȀ
95ôCôSſ´EôìH5Ȁ
GôS9&ôýþSSSSSȀ
95HºEÑC"E´ìÓÝȀ
ſ/E9"ì?´5C&E´Ȁ
ºGiGôp9Óº9&ſZMȀ
"C"iGiGôS9&9"5Ȁ
´IôZ9ſ/M&G&Gô´Ȁ
ȀFZ9´E"Ȁ
I02129 Ȁ#EWȀ
I02130 Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&
I02131            S9pWſô]
I02132 ȀCÜZô"ZG´ſ"9´Eô?ýS
Ȁ~º9&ſZô"ZE´ſ"9´Eô?SS
         S9pWſ
I02133 9"4IºFÑCiù"IM      I&Ó&
I02134 Ȁſ"C´ÜZìöȀ9"êC&´~CôWäiC
þSüôZ4ESCô?ýôÏE&ÓCô?ýôS9&ô9&9"4E&
ȀÓôCô?ýþSſ"9´4C´SEMô&HÃHMô´"W
Ȁ´H´iHZô?ôì&"´9&ôtôSýþ
I02135 S´M&9ÝCZìȀì"´iìCȀ
"M"H6CÃô&SSSS
I02136 59ÓWE&Sſ´Eô&CºÓI"ºìC´4&HìȀ
I02137                       C9ôSSSS
9ôSSSSôS´M&9èC&Sſ´G&C
Sſ5F{ſ´M" ôSS
I02138 ȀC&]êȀ
&R  /M´Ȁ
Ȁ#ê#]Ȁ
Ȁ´HS8Ȁ
Ȁ          !´9Ó
Ȁ          M#
Ȁ          ´MpH
&i´9êI

ȀMHÜ"C&WººIÓM4WC¦Ei¦ê
ȀzM"Ó"9"i"SiËE
Ȁ4CiH9Mä8´F ´MoºÜê &ȀȀCvI/
ȀMiHM´ê/´iMC"E"Eöp9Óº9&R
Ȁº9M/M´Cö9
ȀC´iëMä9´Eöp9Óº9&R ´ i
ȀC#ù´ȀºȀMqH&q-HSR" º ȀȀCÓȀ
Ȁ#SHÓEöiMpS´iMöC"4H"ö9&´MZIM"
Ȁ´SIôSH[WH#Eö2HÓCö4C´ZiI
ȀÓº8&Rö#IËM/M´CöW4ÓCWFSC
ȀZMzȀ  ȀÑC&Ó#´hºCQ#9´EôC
               ȀZSM/ ´R
I02139 ȀÓº9&ſi9/ÃHöSſ4Eö&H&Ü
Ýſ&EÓ&WZ|Hſ&´Ȁ    ȀÃiȀ ȀH"H&Q"9´C&F
HôSſ´F&FiEȀ  Ȁ´E9"     Ȁ´pÑF  Z´FMS
?þ@  #iȀ  Ȁ5Eôp9Óº9&ſiȀȀI´SMȀȀȀiöSRW
iIȀS9ȀiȀ        Ȁ"9"iôȀÃȀ&Óſ&9&ZHôWSC
ȀE/Ã9"Ȁ"9"ôp9Óº9&ſ9" "9"i ´
"4Eç9/ÃCȀ     "9"i M4WCp¦4HȀ       C4
Ý&Cſ5ſ5C M5 ´E
º´Ã"EȀ   E "9"iôp 9Óº9&ſiôSſ5Eô
SE´ÜIWH´ÜIWMiC"S´ÓÜH&Sô/HÑEô?ôwôCȀp
qôp9Óº9&ſi
I02140 SBĤƁ~C/i~C
"E?´
I02141 9Ȁ  Ȁ-/]Ȁ Ȁ&
I02142 "]E
I02143 ^ÜPP9äCö
N/E-^PNö
4HZH$-95Eö
ä&-}o-9êCö
-ÜHPNoHö
2ÑP9}Hö
N&9ÁNoHö
2ÑoP9}Hö
-NoP9êCö
N&9È>P9çCö
I02144 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÑ
SPN&W}&
I02145 .mH94Ȁ
I02146 >S9!
I02147
I02148 ȀE&C?´
I02149 ȀK-"FSC
I02150 9#p.Ȁ
I02151 ȀP/5Ȁ
I02152 ȀçLwÊwLù2Ȁ
ȀP9çCSL!Ȁ
Ȁ9&EùfKÁȀ
ȀCùP9}LȀ
I02153 Sŗ-^QöXS
I02154 O!Z9!íZö$Sö2SÁS
O´rVC&ſZö/SSSSSSSS
I02155 O"Z9!í[ù&ùÃSŘÁWEö/SSSSSSöÁSS
                 /SSSSSSSS
                      ÁSÁSS
                    !SSSSSS
I02156 ȀSS {B4Ȁ
ȀS SSSȀ
Ȁ-8ÅȀ
I02157 Ȁŗ&
I02158 "6S
I02159 Ȁ-B$Ȁ
I02160 Ĥ9(ſ~9'´M
I02161 WI~CƁvI
I02162 Ȁ5Ë
I02163
I02164 ȀÑ?SIȀ
I02165 Ȁ´Ȁ
I02166 S!9w
I02167 ZX
I02168 ôS9ZIJCô
I02169 !PÅC
Pë{5!
I02170 W.
I02171 W¦8
I02172 $C?N$ $K(Cö$Sô1SSSSÈSSSS
I02173 ".84E
I02174 M&KÑ
CQ/KM
&"EM&
9WE?
I02175 -8}HrQ!8-F
I02176 WÉ/
I02177 *L4F
I02178 Ȁ$FW
I02179 Ȁ[KÈ
I02180 -8}KWQ!8-E4Q}u
I02181 /H/Æ'
I02182 }HW
I02183 -8}HW
I02184 -H}
I02185 48
I02186 -8}W
I02187 ã8O&Q"8-E
I02188 WH!ÜuQ"8-E
I02189 N/}"2-
I02190 Q"8-ESu
I02191 ¸,N&Q,8-F
I02192 SZFWÈ
I02193 N-È2
I02194 4LSß;L
I02195 í~ }ÈFOÈu(
I02196 í@
I02197
I02198 í
I02199 &K4QG;Ő%
I02200 -u&Su
I02201 uSÑî/>/
I02202 Su/Su
I02203 /8/Q/L}u
I02204 &"u8"S
I02205 }SïS
I02206 SHĺu/
I02207 'ÒÈR!
I02208 yEmíum
I02209 }ÜN(
I02210 åÆ'
I02211 #ÜÆ
I02212 ¸8Ř(
I02213 u-/N-NĺG
I02214 -SÜu}
I02215 /8/QKuFöºWM&Q$8-F
I02216 í!-/u
I02217 $KN$SQ
I02218 SR}
I02219 ëï;QF
I02220 $82S}u
I02221 I,Q!8
I02222 4E
I02223 !8/
I02224 ã8N&í"-
I02225 W/uô
I02226 SwK>2
I02227 4"
I02228 í&È!K
I02229 4u}pMpu
I02230 4u}pMpu
I02231 4u}vMvu
I02232 4u}vMvu
I02233 4u}qMqu
I02234 &WSu
I02235 &hFmF
I02236 &iEiE
I02237 Q&KËE
I02238 &WE
I02239 &UE
I02240 M&Qi
I02241 -MvH]9&Q
I02242 -9}H!HvE
I02243 -9}
I02244 "W]9M
I02245 }]H-
I02246 &S
I02247 xÆ&
I02248 yM&
I02249 qM'
I02250 pM'
I02251 vM&
I02252 v&MM&
I02253 S9
I02254 9!
I02255 }ôWôR
I02256 uM
I02257 !Q
I02258 -9 Q
I02259 -9
I02260
I02261 <!M/uM!
I02262 <!M
I02263 X-/
I02264 X-
I02265 -8}KW
I02266 -8}HWQ!8-FSu
I02267 -8}HW
I02268 -8}HW
I02269 -8}IWQ"8-ESu
I02270 -8}IW
I02271 -9}IW
I02272 -9}IWQ"9-ESu
I02273 -9~IW
I02274 -9}HW
I02275 -9~HW
I02276 ¶8}KW
I02277 ,HpäHÈ
I02278 !Iv6IÈ
I02279 !Hv6HÈ
I02280 &Q/
I02281 4M&vEi
I02282 ,4Q'Mpu
I02283 !4Q&Mpu
I02284 !4Q&Mvu
I02285 Su
I02286 '4Q}S-ì8,
I02287 &4Q}
I02288 &4R~S-Ĥ9!
I02289 /E&
I02290 8,-'Qpu
I02291 8!-&Qvu
I02292 9!-&Qvu
I02293 -8äE/
I02294 -8êE/
I02295 -9äE/
I02296 8,4E/
I02297 9!4E/
I02298 /Qì>vu
I02299 /Qìvu
I02300 S-Ò9/
I02301 -&Q/
I02302 ]9
I02303 -8}HpMpu
I02304 -8}IvMvu
I02305 -8}vMvu
I02306 -8}IvM
I02307 -8}IqM
I02308 -8}Iv
I02309 -9}IvMvu
I02310 ]9
I02311 "SH-9êE
I02312 "SI¶
I02313 "SI-9êE
I02314 Su
I02315 O+O!EO
I02316 Íu
I02317 Í8Rƃu
I02318 /8Qƃu
I02319 Íu
I02320 Uu
I02321 /u
I02322 ]8-È/
I02323 ]8-È/<
I02324 ]8-É/<
I02325 ]8
I02326 -"X
I02327 -"Z
I02328 Íu
I02329 M'È!
I02330 M'É!
I02331 M&È"
I02332 /u
I02333 M&i-Mpu
I02334 M&i-M
I02335 M&i-Mvu
I02336 M&i-
I02337 "8"4u
I02338 y9M&
I02339 q9Æ&
I02340 p9M&
I02341 v9M&
I02342 -9äÜ-i
I02343 9!Èu&
I02344 Su
I02345 /H/Q-
I02346 /I/Q-M
I02347 /ÒºQvu
I02348 M!96-&
I02349 hIZŔ<
I02350 hHZŔ<
I02351 Q:ƃ-M!
I02352 Q&ƃ-Æ"
I02353 R*ƃ-M!
I02354 Q:»-M!
I02355 R&»-M"
I02356 Q(»-M!
I02357 Q&»-M!Ü<
I02358 R&»-M!
I02359 Q:»-M!
I02360 Q&\-M"
I02361 R&\-M!
I02362 Q&\
I02363 Q(
I02364 Q&
I02365 z8z8-M
I02366 ¦8¦8-
I02367 Q/
I02368
I02369 ULu*QÜ
I02370 ULu:QÜu
I02371 ULu
I02372 áHM!4
I02373 áHÆ!4
I02374 áHM
I02375 ÜuhSÜ<
I02376 ÜuhTÜ<
I02377 ]8
I02378 -pM!uÜ<
I02379 ÜuÍ4Ò
I02380 84}!ÜQ
I02381 u&HÒzQ
I02382 u&HÒz
I02383 WSu-4
I02384 WS
I02385 W<"u-4
I02386 Wu4Q-"
I02387 SKQíu(Æ
I02388 SKQíu(M
I02389 SKQíu*M
I02390 SLQíu&M
I02391 SHQíu&M
I02392 SHQíu&Æ
I02393 SQíu&M
I02394 SQíu&Æ
I02395 ]uÜW
I02396 ,ıM,/M
I02397 /u
I02398 "EM"ÜM/u
I02399 "FÆ"ÜM/u
I02400 "FÆ"ÜÆ/u
I02401 "FMÜM
I02402 "FÆ"ÜÆ
I02403 (W
I02404 /u
I02405
I02406 ]u~!u
I02407 ºu}"u
I02408 ]uÜW
I02409 ºuÜW
I02410 /u
I02411 X-QXW
I02412 í(8-/ÜQ
I02413 /8X-H4u
I02414 /8
I02415 /ï}pÆ
I02416 /ï}pM
I02417 4ï!uS!k
I02418 &W/u
I02419 }HO/O
I02420 êK-"M4
I02421 êL-"Æ4
I02422 êH-"M4
I02423 êH-"Æ4
I02424 êI-"M4
I02425 êI-"Æ4
I02426 $L&-ÜL$}ÜQ
I02427 $L&-ÜL$WM
I02428 $L&-ÜL$WÆ
I02429 $L&-
I02430 !H&ÜH !WM
I02431 !H&-ÜH!}ÜQ
I02432 !H&ÜH!WM
I02433 Q/Q
I02434 $K&ÜK$W
I02435 $K&-
I02436 $K
I02437 !I&ÜIW
I02438 !I&ÜI !WM
I02439 !H&Ü !WM
I02440 "H&ÜH "WM
I02441 "H&ÜH"W
I02442 "I&ÜI"W
I02443 "I&ÜI!W
I02444 !I&
I02445 !I
I02446 I H
I02447 8/4-}QÜQ
I02448 Z8!ÜK-ÜQ
I02449 X8!ÜH-ÜQ
I02450 /-8"4>-ÜQ
I02451 Q/Q
I02452 /-8"4>4
I02453 /-8"4 >&M
I02454 /-8"4> &M
I02455 /-8"4>&
I02456 /-8
I02457
I02458 !H!}ÜQ
I02459 !H!}Æ
I02460 !H!
I02461 !IZ-8-ÜQ
I02462 !I[-8- ÜQ
I02463 4Q
I02464 ]8"- QÜ<
I02465 X-Q&M!
I02466 S-Q
I02467 ZH!84M
I02468 ZH"4&M
I02469 Z8
I02470 Ü8/4>-/í
I02471 ÜBßSÜ<
I02472 Z{Z
I02473 ÜußK{"
I02474 ZK{Z
I02475 6K¦é
I02476 ZK{Ü<
I02477 (î"8"ÜQ
I02478 &ì"8"Üu
I02479 (Ĥ!8 !ÜQ
I02480 (Ĥ"8 "I
I02481 Q(
I02482
I02483 &HZ4-Z
I02484 &H
I02485 8&W-Q"<"
I02486 8&
I02487 <&ê"-u4<
I02488 <&
I02489 /ƃ8"Ü<
I02490 K/êKÜu
I02491 Q!<!8!
I02492 Q&ÈQ!u/Q
I02493 Q&ÜzI-pM
I02494 Q&ÜzI-
I02495 Q:Ü}!M
I02496 Q:Ü}!M
I02497 Q&Ü}!M
I02498 Q&Ü},Æ
I02499 8!ZM
I02500 8,[Æ
I02501 f-}"ÜQ
I02502 m4W
I02503 }}"ÜQ
I02504 }}"Ü Q
I02505 }}"Ü
I02506 }Q
I02507 }ê<
I02508 4"L"ÜQ
I02509 4"
I02510 "4W
I02511 4"HZM
I02512 4-H/4 -!
I02513 4-H/
I02514 4-H/4- !M
I02515 4-I/4 -!M
I02516 4Q
I02517 4Q"<4M
I02518 4Q"<4Æ
I02519 4Q"ñ4Æ
I02520 4Q
I02521 "FN&Mru
I02522 %FN&&WF
I02523 %FN%ÉNí&É%F
I02524 "FN& WF
I02525 "FN&&WFÈíFíF
I02526 "ENÈWE
I02527 "EMÈWE
I02528 !EM&
I02529 !-4ôSM
I02530 ´4SM
I02531 "EM&
I02532 -ÜI]9&Q
I02533 S9ZZ9êI
I02534 !-
I02535 !EM&
I02536 z48!Üſ
I02537 S9Z9äI
I02538 Q"-Wz&WE
I02539 Q!-}
I02540 Q"-~E
I02541 -ÜHWQ
I02542 Q"-~
I02543 Q"- Wz
I02544 &S
I02545 &v
I02546 È9-
I02547 SQ}
I02548 t8-u
I02549 QƂZK!
I02550 Ȁ9!vE&vMȀ
ȀHWzEôMȀ
&Ȁ Ȁ!5R&MôȀ
I02551 ?9º{5
K$Fù?-
I02552 SBä-B
>-ö>9
º{5K!
SB&B
I02553 íéóBŷSL{$B±I
I02554 2Q!CSQ!İ4Q}J
I02555 Ȁ$K{Q$E&u
I02556 -8çEz8/M&B?.
I03614 ¶9Ĥ
I03615 Ó
I02557 ]8Ȁ
I02558 "-4B-9äB
"-4B-9äB
I02559
I02560 ´&Zhö&I/Zhö&Ë"E?´öSC?´ö´&ZhȀ        ȀC´höSC´Zhö96R´6CSvE
&ì/ZE?´öSC´hËWC&öC´hvWC&öȀ   ȀZ9´?M&WC&öSC´hËWC&
I02561 &I"hö&I/ZEö?´&ö/I/M6ºW
hö&I/Z?´öS?´I&EöM"C?´
Ȁ    Ȁ{hSI?´ö"ZE´öºW´C&´
Ȁ        ȀZR´Ihö{C?´
Ȁ   ȀEȀ    Ȁ´öÑIUMöSCËh
Ȁ   ȀC?´öSEȀ     Ȁ?´öM&C&6I&SM
Ȁ   Ȁhö´9&Ȁ    Ȁ{C?´öC´&
I02562 SC&Ë&öM&"I?&ºWC&öȀȀ"IS?&ºWC&
"C?ËWE&öC´hºWC&ö´C&IÑ/
h´ËIö´4M~EöSM&~IȀ  ȀM4&Zh
9"ììM&ö&I"höM4IȀȀhöSCËh
ZR~IöM´v´ZCR"EövE&´MZEöȀ
ZR~Ihö"9´ËË9"ö/I/M4ºWȀ
ZE"M"~~ö{~E´Zhö"ZE´öZȀ
I03111 SE&hö´I&ö/MZ´M¬E&ö¬Ü¬Ch
I02563   Ƃ84B=f
C(Ƃ|B¶4BO|Fùí8(
Q"F(ù%?ÁlƂSO(
I02564 ȀX   !XC4F
ȀLUQ b8MjL
ȀL(  |ÇFN|vF
I02565 Q-W¦ÃWFSB
I02566 ȀESùBv"FMU-8}KùS-}UȀȀLȀ
Ȁ- Ȁ   ȀCȀ
I02567 (gA-8}LùS-&N$WSŸI
$GÈ0
I02568 Ȁ$Ȁ
I02569 $óF 4FLfù-4N|F SQ_L
"ÉF2L}B
48}8"}&
I02570 ȀIBEROȀ
Ȁ
ATILIȀ
USȀ
I02647 Ȁ}ÈH
ȀZ5Ü
ȀH-E
I02571 Ü
I02572 4QW8"Eù/E}BºL(lĭ(-Ã"L
Q!8!-!LÈMlĭ/[BùQ!8-E  /SSSù
B(-}B.4BM}Eùĩ-5B-íLM[lù
I02573 ]u
I02574 Ȁ&
I02575 SM
I02576 Z
I02577 9'.ŏ6"
I02578     ȀCö´4CO|EöW5!ÜnXö
 Ȁ|&RC´|H"WCöz5H}ËN&ö
aH´N&|}"ÒXöC´ÜXÏ"EȀ  Ȁ ´ö
äHÜNaUCö5NXH&ö}&Xù59|}[Cö
&HkSRXözCêHvNXö!SÓê|vEXö6vȀ
´SUö|H!}N5Ë9ö´|ÜnN5CúÜE|Cvö
|&XHöN´|K!XHZȀöC´ÜZ´!W´ö
´NöaHn´vö´êH5WCö9'ÎNS´UCö
      S|H&XHö´nH´UCö
I02579 R"9´Eö´vSkXEöSCkHSȀ
Cö|C&`WöȀ?ȀSCö´|kzHWö
N"9"vEö´}H/vkUCö´K´Zö
Xö´5CN|E´XöN´ÃköSN´"|Eö
I02580 Xä9!|&C
I02581 ȀQ!<-{ö}!ºt
Ȁ!Kðö>8¸-ÉTuÈö>T¸
-Èö}!¸Ȁ
I02582 -Mv9"vE
I02583 MEVI
Wê~v9&ſ
I02584 /IȀ
I02585 Ȁ&8ɺLR"wö4Ȁ
I02586 Ȁ[W
ȀäLK/$W
I02587 NSſ"
I02588
I02589 pCj
I02590 /
éi
I02591 Ȁůb|
I02592 S-
I02593 ȀêM7
I02594 &R,Ȁ
I02595 Ȁ8Sv
I02596 4 W8S]!
I02597 }ÈEM.ÜI
M"ZI.&
SCö&E.EWC
"I/E"ö"C
ÜC"4C.C
I02598 9,9
I02599 Ȁ10ŘŗÑÖ$%8ĦȀ
I02600 Ȁ&sQ$&F
&L-$FS<Ȁ
I02601 WJ}Ȁ
I02602 ´
I02603 ´]
I02604 'E
I02605 #Z
I02606 SM}BW
I02607 Z-
I02608 Z.
I02609 /IȀ
I02610 M5]
I02611 Q5^Ȁ
I02612 }}R
I02613 ÒÒR
I02614
I02615 ÒB
I02616 ê!
I02617 hQ"´8"5H
ºHM´EhSB
     {UB
"Mgº´SM&SB
I02618 œœ
I02619 SQ
I02620 M/Ȁ
I02621 ìäÉȀ
I02622    ȀE½[Ȁ
Ȁ"ÜÎ!´8êC
 Ȁ" E~C"S
I02623 ì9
I02624 ȀTJȀ
I02625 P8}LUCȀQ
I02626
I02627 ~
I02628 W
I02629 ȀM&
I02630 ȀE*Ȁ
I02631 ȀB
I02632 ê
I02633 W
I02634 Ȁ±İúVÈ$İù-=O{Ȁ
I02635 8!îÏ
I02636 ]9
I02637 ȀSW
I02638 WſȀ
I02639 Ȁ?/z
I02640 Q/Ȁ
I02641
I02642 SCȀ
I02643 ´Nv¸L´F
I02644 C"E
I02645 4u
I02646 ù&Zù
I02648 Ȁ-ù-8}Hu
I02649 Ȁz?õ"UȀ
I02650 -6CMȀ
ÜvùìäHȀ
M-ìM-FȀ
[CȀȀ}nȀ
Ȁ6C-Ȁ
I02651 6C}ÜHȀ
ȀÜ9ÈȀ
n94C&Ȁ
I02652 Ȁ84Ȁ
ȀWQ8(Ȁ
I02653 R&{L-CùW4SReWR
~B~9'-MùSBçS-9íBA-
"ES-NùC&SBùíu-L
SuWRX8-Eùº8RW4ì-ù"4E&8~B
SSSSvv&E-E~SBùìeJB"C-R-9
ºL&B48~eRùÈf-ù"4~E-R"
uS8-ùÑE0RùS8"4Á$ÁL&
"SESRWB-&ùM0C$-
-4<"º8&RùW8ìu&4
I02654 ;MÁe-&E-B6-&
I02655 i-UUH'M'H!Q/"uv-Íu"}uUu&Qi
I02656 ȀL N4  ùN$XLSQù8!4L4Ȁ
I02657 $SLõȀ    Ȁ-!-XùȀ    Ȁ-NlN*êL*L4öȀ
I02658 !SL!Fõ4B¾ÈE¾õ$O S-ù{B(õSB!-¸Èõ{e4ÈB
        SQSB(L!-      -4BO}E4¸OÈ
        Q$B-$-        /
I02659 f8(4QZ
I02660 f9(4Q
I02661 ¾WZ%W8¸fQ4ô¸å¸%¿ů8-r9¾Wr©-ô¸å¸%¾ů8-¾Q4
I02662 ±[LQ2İ*±[LQ2İ*
±[LQ2İ*
I02663 "E~4C"CªE
WCPÑ
"EPEZ~9PHW9"HP
"~9"E9PìHW9"HP
I02664 "E¬éC"CªE
WCPÏ"EPE[~9PHW9"HP
"¬9"Eö9PìHW9"HP
I02665 M4´M&]9&Q
I02666 "B"´&´C&Z¦C
I02667 ȀŘ ÙC


¸8QVLÏ82Ù
¸8QÙ
I02668 !L!<ULQ4
I02669 "E~4B"CªE
I02670 ~ÈE
I02671 ȀvöPHêȀ
Ȁ&PvMPMz5IȀ
Ȁ5PM}EP[Ȁ
I02672  ȀCP[CȀ
ȀWC!ö~M!Ȁ
ȀC!ê!Cö5HPȀ
ȀPìMPÃÃöSPȀ
   ȀìPȀ
I02673 ſ!9¶SMöM&9WìM!CS¶!ìö'9¶WEMô"äȀ
¶M"Ȁ8}"SSS
I02674 Ȁ-"W"¶
-"WȀ
I02675 ȀÈW6Ȁ
I02676 h
I02677 Ȁ^92H}D
Ȁ^R2Rêî
Ȁ.C ÂR4
ȀrL SSSLh
Ȁ  4ȀÃ.9L
I02678 ä
I02679    Ȁ4hO[ö(L[-ÈQ/[öSL{BÈh
ȀÈ$Bö$-4B/İ}B-IöQ!8-İ/WB!-
Ȁ48}¸-[höQ$8-İöO-$}[B-Mö
 ȀÑħ
I02680 $-4C2İ}C-[{WL!ChQ-İ
I02681 ȀKOX-ÑȀ
ȀO-84B-B-8Ȁ
Ȁ]wHÀB-H-XȀ
I02682 Q!8!-!KÉOfB-B
$L-Ȁ&nN4-ù8$í-8ê<ùƃùȀQ!-CSCȀ ȀWSSW-&Ȁ
R$8$-$LÉNnö-ƃLô!L-[8ȀȀ!-!ȀȀôQ!8!-Ȁ
I02683 Q!8!-$HÈMkö¸Hp¸RȀù!H-
[8&Eô&-"C-Hö!H-[8&İöhM5Gö}ÈHM5Gù"È!HÜö
       ÑEM-CpH&
I02684 W
I02685 }
I02686 Ȁ9äIZȀ
-Mv"ſŔ
'Su~zCvôMá
I02687 8-ÈB&ú,á8/H,4B&ú&È&Bùz8z8-,HM
I02688 FLôATILI
    
LôS
z9%v%-4u%Óu
&uô%¦u&E
I02689 Ȁ6%îCȀ
I02690 ŖœK!SîȀ
I03559 œ
I02691 X
I02692 Z
I02693 ?S
I02694 Sŗ&Fù"FŘÙUHù'5È85
    Ȁŗ4ŭLSù{ll"C
      &ZLS{ÀÎ"C
I02695 C(¶}CùP4BN}FùO(OÜÜ[KȀ
!N!-ù}K!}ùSŗzlL2Ȁ
48!L(ö8!RS©WBlȀ
äLNzlL2ZBöP8Z9!Ȁ
ZPQ© (S´È2Kö$NȀ
I02696 B(P}u-4uN}FùN(ã9!S/Ȁ
ƂÜKã8(Q(ö-Èiù-4BN-FiȀ
$WK(Q$Jíö%WH(Q%KiùÈUȀ
[KÙù8(íSK("K([KÜùB(-$Ȁ
 9M-Üùz2 H!u-Bö}!J(uȀ
I02697 ȀNS-$}84BùC>8ãWBSJ!©
Ȁ4©}Bù{lL2ZC
Ȁö-8ä©ã8(Q(ùu~8äB
Ȁ-©öQ$ClLCùzl-$C
ȀöS-äK!Qù-íC{l4}B
I02698 SO-ÜElL BNSöÏ Knö2Ȁ
ãÜHSB$K( SBíKOù!SKwÏxȀ
[48ßzÞK2[Bù-4BNÈ[4ßȀ
I02699     Ȁ$"C4ÃwSȀ
 9Åŗ$ÎÀKŻN*fƁB ȀÈ8$
*4%$¨ÌfÜMÅ%ŻBN$Å
I02700 ſ,9Ȁ´
I02701 M&9WESBA-
SMȀ]H4B&BȀ-
SMÒSQ/E&CA-
ȀS]Ȁ]E]&
A-
I02702 u&-~uv
M5Svô'ôuôWÜ
I02703 9!v&H]9!Ȁ
ÜH}ÈHȀ
I02704 Ȁìô&SȀ
I02705 Ȁ&Qôu.Èl.¨9Ȁ
Ȁ
ES AMICVȀ
Ȁ."&[Ȁ
I02706 "9  9
I02707 ȀKS}95öIȀ
I02708 ȀTBT8rOn±È$En
I02709 !FM&&WFÈiFiF
I02710 Z´M&Ȁ
/C/MȀ
I02711 /Qì>BȀ
I02712 "HvêIÈö
I02713 u&E/ôupu
I02714 <
I02715 ^
I02716 &
I02717 ʼn
I02718 ȀÜ-hȀ
I02719 9/
I02720 ~îŷ
RE
I02721 EW
I02722 >-
I02723 X
I02724 AîA
RE
I02725 Ȁ¶5ÈSŘ(¡{1¯Sw¶lOÈSÊ!8 ÀJ(Sl
 ¶8  («SwLŻ{1Êw¶l  ¶81"Ê(
I02726 î¶w8(Ř$-ŻS4LÀ(¶4LS4LȀ¶Ȁ
I02727 ȀÜSȀ
I02728 Ȁ&
I02729 ¦u&?´
I02730 &POâH&S9
SXſogPO4H&ſ
|CPHöSPnMÃvö
C/E/UHö=}CâH
PoPöì9&ſoH&ù
SN|vù9&PNPEöz8/N
|Sſú|ÃENzCö
+ê/HPſùSſzCöUX9ſ
/Gö=}C&ùa9&ſSſö
=HNzCöņCâ9/Pv
SXſogPöÃNoHUCö
&ſ5H&ſ5CPHö
I02731 O&9ÃUH=ſ=9ÃhP
oùņCâ9/P9&E&4|
CPHöaÙHÏPN=a
9PHöghP=E.ņC&
I02732 =a9ÃH}ņöCghP=
FPņC&öSPhNÃvùì9
&ſoH&öP9}Hſ=E
Ȁ=}CvH&ù=UCö=}
CzCö9PèHPſţ6=ſ|
ſù/öÑP9=ÙCPùSN|
Hù=9=ſâHöWPC/ö=U
&Po
I02733 ì9&QìHv
CPN/HSkPv
Á9&XHo9/H
O5HM&a|[öSPk
N&H|Coöì9&ſo
H&vĤ9&ſPEP
v9&XHo92H
M5H=a|[SPk
N¦|NoPOöSCſ2E
P9}H|vHö¦92O
|SſPaPN5Eö¦9
2M9&PN|vHù¦9Ȁ
N}ÃNöP9}Hſ=Eö
?PC?SP9}HÃſ
äHſP9|H
I02734 =9=ſâHöſ=9
ÁiPoö?PH&ſ|
CPHöſ=9ÁiPgô
SOPHP6hö9/HN
=EöäHſP9}Hö9&
XHoö9&XHſ2H
P&SO&ö?5E&N
5CPHöSC
OPHP5öȀ
92HN=EùSȀ
vöì9&ſPEöS9Ȁ
Cúì9Ȁ
|vȀ
Ȁvö9&PȀ
ȀSȀ
I02735     ȀRȀ
   ȀP9}Ȁ
I02736     Ȁ=HȀ
   ȀPEú"SìȀ
I02737 ȀìCPȀ
9&PNPĬ
I02738 CùȀȀHſ&SCö=9=ſâ
H?H&ſ5CPHöSPkO&
H|Cvùì9&ſPEöS9=Z
Cö¦92N¦CSſ¦CP9}Hſ
=EöP`PM5Eö=}C¦Cö¦92N
Ȁöſ2P92ö|ÈEO¦C=SHſ
  ȀC&5ùP=|
     ȀſXö¦Ï[5E|  
        ȀHſP9}H
  ȀP6öſ=CPSEö92
 ȀEöSſSC&vö=}9
         ȀPvX
       Ȁ=ſPo 
I02739        ȀP9Ȁ  P}CPöȀ  ȀOvöſ=CP
      ȀEùȀ=9ù&BȀö+OìȀ =|C&9=ù
       ȀoHȀ ȀPCȀC&E/UȀȀ=}CUſö
      Ȁ=HöO&Ȁ Cö=HOÙöì9&ſ|vHùP9}H
=E&UCö&S9C?Ù&SH|vHö=SEOìUE=Ç|vöC
CO|9=oȀö+öȀ  ȀNXC&9=öS?9ÜCö=HS
I02740 S9
I02741 !|
I02742 &S
I02744 [&
I02745 }4-R
I02747 Q/
I02748 z4
I02750 R&9/uvu
I02752 &S
I02753 zI-Zu~u
I02755 &vv
I02757 &S
I02758 ìI4ìI4
I02759 "~u
I02760 4
I02761 SSSSSS
I02762 W
I02763 @??SSSS?
I02764 S
I02765 ]I M"
I02766 Ã
I02767 Z
I02768 ´
I02769 U
I02770 ´
I02771 PÜI
I02772     QHPSȀ
Ȁ9/HçN'^9#E
ȀRCR#9´E¦|H/XC#E
Ȁ#EWH2oI`9#Ȁbì&C}Ŕ
Ck&XH[I&´U}R´EH&R
ȀC&ERHMREvȀ}#vÜÜ´N
S¦I  #WCC&IÏì´CÑ&
´}#äSCìäE¦kH2XC
I02773 9&´N´E&C?´
I02774 Ȁ              Ȁ  IȀC}NȀ
I02775 ȀEWȀ
I02776 Ȁ}H#9WËȀ
I02777 XäŎK&XùشئôSHŵ´ŵôZ9´E´vùèC}3C
Xŏ&9#vô6UE´vù5Eŗ#ù&+ſ´E´v&EhEPv
ZH&ſdH-&´ŵö-ŗgHöäC}3B&+ſ´EŗöX
9#}dEB&+ſ-EŗùX|d´9´ŗeHZŗù9#HSvÜ9
^PÏF&U-ÏEödHd-XſÏE&U´ÏE
9dXHÁv&UC
I02778 &I&~ #E&E´WH#~MȀ  ȀC&
I&Eö]Èu&Wu&HMȀ&zIMZRȀȀ#E
]Èu&Wu&IMö?ôM&´pô?ô´pE´~
ÜÜ?-#È9#ö~I#SpRW´I~R#u
-E9#5E~ôM#ö&RìSIMö&9&IöZ-M
ÍE#öziÈ#Cöp-~I&-&ȀȀ&IȀ
          ìçI#IȀȀ&Ȁ
I02779 \ÜMMM~SSSS
I02780 ȀÜMMM~SS
I02781 Ȁ~SSȀ
I02782 þR4BȀ
I02783 Ȁ;4Ȁ
I02784 C4þȀ
I02785 #Zz~îȀ
I02786 \)ÈCSȀȀMM
\ȀȀ~îȀ
I02787 ȀþS
I02788 IȀȀ8ÜȀ  Ȁ~SSSS
I02789 Ȁ~SSSS
I02790 \ÜMMM~SSSS
I02791 \ÜMMȀ
I02792 I4SôÜýSS~þS
M"ZH
I02793 I4SôÜýSS~þS
M"ZH
I02794 I4SôÜýSS~þS
ȀZH
I02795 I4SôÜLII~þȀ
M"ZH
I02796 R&RhÜMS~SSSS
I02797 ìE  ~ÜMþSSS
I02798 zC4ËÜMý
~þS
I02799 zC4ËÜMý
~þS
I02800 QôLIUM
I02801 .4ôÜMMMýþ~Ȁ
I02802 SzIËÜMþSSSS
I02803 /XÜMMMMý~SSSS
I02804 4M.ÜMýþSSSS
~þSSS
I02805 \I8ôÜMþSSS~SSSS
I02806 ȀCM~~SSS
I02807 ZÜMMSSS~SSSS
I02808 ZÜMMSSS~SSSS
I02809 ȀCzÜMMMMýSSS~SSS
I02810 #CzÜMMMMýSSS~SSS
I02811 #CzÜMMMMýSSS~SSS
I02812 ȀMMMýSSS~SSS
I02813 .4ôÜMMMýþ~SSSS
I02814 ìv9"
ôì>-
I02815 ȀSB?Ȁöz4K   ~KnȀ
I02816 W
I02817 ì
I02818 Û
I02819 W
I02820 !}uN-u
I02821 S-Ȁ
I02822 !TȀ
I02823 Ȁ4CO}SȀ
Ȁ"öSCznȀ
Ȁ$/[öȀ
  Ȁ(Ȁ
I02824 /{
I02825 ȀUÜÙSȀ
I02826 ȀSÃȀ
I02827 Ȁ&ſ
I02828 ȀSu
I02829 XBNȀ
I02830 48
I02831 Ȁ8Ù|
I02832 Ĥ&
I02833 'Ȁ9MS SSSSS
I02834 9#
I02835 S9!Å
I02836 Z
I02837 S9&ſv}CȀȀSZ
I02838 }àE
I02839 SBÑL&BŹ´S´[F
I02840 XÏB
I02841 ȀIüMȀ
I02842 Ȁ"~
I02843 M-
I02844 ȀSſ
I02845 9I
I02846 Z
I02847 9!
I02848 '-
I02849 ZE[uZ¬
I02850 Ȁ8Ȁ
I02851 ~uȀ
I02852 -5u
I02853 v-YF
I02854 5!~C!
I02855 ¶Ü
I02856 ȀS8Ȁ
I02857 ?>
I02858 Ȁ&M"
I02859 Ȁ'~Ȁ
I02860 ȀSƄȀ
I02861 W5Ȁ
I02862 "9
I02863 9!ì
I02864 NtL8!ÙB!L!BÙÙ8/Ȁ
I02865
I02866 S-Ȁ
I02867 5M&Ȁ
I02868 Ȁ9"5
I02869 Ȁì9&
I02870 {8ÅȀLrEnÉ"F
I02871 $êLBȀ
I02872 9%9
I02873 Z4
I02874 W
I02875 SI
I02876 / !Ȁ
I02877 ȀƁ
I02878 Ȁ$W
I02879 ?S
I02880 6]
I02881 ¶}A
I02882 ~
I02883 !8!4v
I02884 Ȁ~ÉȀ
I02885 ȀÑ9
I02886 ù-K&ĹQWC!WKQ4&È$Iŗ-C&íB
       A          SPSPSI
I02887 WI
I02888 Ȁ[Ɓ
I02889 >B2
I02890 Ü
I02891 H&BSP
I02892 W
I02893 W
I02894 Ü
I02895 e
I02896 ê
I02897 /
I02898 /
I02899
I02900 9îD
I02901 #9#5 v
I02902 W
I02903 W
I02904 W
I02905 W
I02906 Ù
I02907 ż
I02908 »»
I02909
I02910 W
C
I02911 ȀBJ|BȀ
I02912 ê
I02913 TANNIBER
I02914 Ü
I02915 W
I02916 Ñ
W
I02917 W
I02918 W
I02919 W
I02920 ȀÒ»>°9Ŗ Ȁ
I02921 W
I02922 Rv
I02923 Í
I02924 W
I02925 Z
I02926 SASv~ë
I02927 SSW
I02928 ¶4B´$
I02929 Î
I02930 ].XCÇD&
I02931 ȀSL
I02932 Ȁ~!Ȁ
I02933 28Å }
I02934 9=5IÜ
I02935 S»Ȁ
I02936 ȀBrÎŗȀ
I02937 {8
I02938 Ȁ4W<HnȀȀS
I02939 ȀSZR  4WȀ
I02940 ?SI
I02941 Ä©î\°
I02942 u-/
I02943 u-/Ȁ
I02944 ȀſZx
I02945 ]ISƄ& Èu&}AB
I02946 ȀZ?Ȁ
I02947 Ñ
Ñ
I02948 *ÈS8*İ
I02949 2K}BX8-zŘ4XŘ-İõ_8(Bŭù-WK(İõ2K}B X8-óù(Q$<_õUI|$İ
         !B¸óŗP_<OùŭäBù|ÈİŘ$}Bó
I02950 /Lį¸ã|:¸8O-İ
I02951 "UH
I02952 9"4Q
I02953 UEUz&È
I02954 SZHÑQ
I02955 ±8ŷŷ}|$±
I02956 ºL~¸LƂQ/LAƂtBPį 4O[4İ(rB|8[9~
I02957 U[L
I02958 SH}hȀȀ-Ȁ Ȁ-"-
I02959 8ȀȀ´ÃHÃ]C"
"WC´ö~S´SQȀC
äC´SȀª SSSS
I02960 /ŗUB2OÁŇL-
||@?  R/ LQí äȀ}Z¸fÝ$PW
!UvİQ||ŷŷ|B"/ȀȀ|L-
5į}BÍLQõ/OÄÄL-
I02961 |\Q4LùuùQ"-U8(ôňr'¦4Ùz
I02962 !Or8~/LS}O-}$-
I02963 8¶
I02964 !M
I02965 "JÉ4ȀȀ?ȀȀ5
oȀLo#~ê  A9ȀȀȀ
"~BêöêPIvWÈ"ȀȀ
I02966 ~i
I02967 fKZ´Mù=ESB
I02968 SKZESKZ´vSSSSSS
~4XO4"z"
I02969 ~4XŘ
I02970 SBȀà|HSB
I02971 ´I
ªīª!9!SºI´
!5}IUWYIz
I02972 84Hŋ"
I02973 êzSSS
I02974 AN
I02975 8Ɓ|ĭ
I02976 {4LUL%F
I02977 È?Q
I02978 4BSQ
I02979
I02980 Q9
I02981 "Z9
I02982 99
I02983 {
I02984 vE
I02985 Ĵ
I02986 /E     SR
I02987 Z
I02988 .     W
I02989 Ȁ-MȀ
I02990 &S
I02991 SB
I02992 84-N
Î
I02993 ZCS
I02994 S9v
I02995 ËSȀ
I02996 EA
I02997 /I~
I02998 v9M&
I02999 B]Z QW4u
I03000 SQäSF&FlK/XC     4äF
I03001 .4<O}F
Ȁ.ÜQ$FZùCȀȀO.Üö'BöQ$8-Fö{l-"BùSBȀI(FȀ
I03002 Ȁ9&ſS´Ȁ
&C?´
I03003 ÎS
I03004
I03005 Z#
I03006 Ë!
I03007 SB
I03008 Î
I03009 Ȁ9%
I03010 :
I03011 !
I03012 Ȁ$Ȁ
I03013 S9
I03014 Ȁ9W
I03015 4 4
I03016 C
I03017 B!4PS
I03018 9$
I03019 9´ÈC&
I03020 SC
I03021 ´
I03022 >SȀ
I03023 ȀSM
I03024 Ȁ9#
I03025 Hy
I03026 ýZS
I03027 S/
I03028 z4
I03029 4ZW}&
I03030 ȀH"SA
I03031   Ȁ´C}ö´5C}Fù%K&$C8Ȁ
 ȀZHSȀȀ$C$GN$SKB  ȀnKCt}CȀ
 Ȁ'íW$?%5ÉȀȀFȀ
Ȁ5ſ&É&Ř}K/Ȁ}CȀ
I03032 ȀBù-Oíä%ù-nK2t>Ȁ
ȀWB(%ù-B(ùȀȀBö8!Ȁ
ȀZB(
I03033 Ȁ'Pwö5<L&öZȀ
Ȁö!-lL4ölLȀ
Ȁº-löBPÈBȀ
ȀCPZCöÎOíȀ
Ȁ8ÀJÀZLö-Ȁ
I03034 ȀC!8äBȀ
Ȁãö)öS}EȀ
ȀCȀ Ȁ2äȀ
I03035 ȀR   ÈBö4LȀ
ȀÜôȀäBÈöB&Ȁ
ȀÈŘ&íŘö´Ř$-Ȁ
ȀíȀŘäöB´lö&Ȁ
ȀZCã-wö&ClȀ
I03036 Ȁ!C]I&Ȁ
I03037 ȀȀ
I03038 W
I03039 W
I03040 WRȀ
I03041 WRȀ
I03042 ȀIEIDESI.Ȁ
H'ȀE"?-
vHZH-ëȀ
I03043 N#ſN
&î8Sî
I03044 "º8PȀ
I03045 ȀÝȀ  !!  Ĵ|}1/Ȁ
I03046 ȀÎ8
I03047 ȀÄÈ75ÏÑȀ
I03048 ȀLKÄÈ74ÏÑȀ
I03049 Ȁ[    UWlf¿¾îîȀ
I03050 ȀWUfl¿¿ÝêíîȀ
I03051 Ȁ1/ÙÜȀ
I03052 ȀUWU   rȀ
I03053 Ȁ"CSÜCȀ
I03054   ȀëƃȀ
ȀÜH5ö"JƃȀ
I03055 ŗSȀȀȀ ȀLSw¶lÊÈS{81Ř(w<Sζ1¶w8$ŗ!¶ŻS
I03056 Ȁw}KS¶}KWŻBqĪ  ȀȀȀȀȀȀ
<?w¶Ż{81Ř(w<SζȀ¶Sw¶l
I03057 ZZ
I03058 Ŏ&h
I03059 îA´
I03060 ȀWH¦9äȀ
Ȁ&Z
I03061 Ȁ"ÑȀ
I03062 Ȁ'SI}Cô!9/
ȀUÑ9&-Æ
I03063 »
I03064 /
I03065 o  Ȁ
I03066 Ȁ
I03067 ſ
I03068 XQU4<SuȀ-ù/L/-X/-Fù
I03069 >XWȀ
I03070 Q&SȀ
I03072 SECVNDIO VOTVM FECIT
HIC NATIA FACTUS EST TERMVS
SET AD PETENDEN
PETAMARIC VOVALIS
PRO ENT
VIXV
I03073 LôS
I03074 A
I03075 FP
I03076 MEAD
I03077 SCOPA
I03078 ?EôSSSS
I03079 C
I03080 ȀSCP}K$WCȀ  ȀFPȀ
 K2wWCȀÀC&ZîÑC$Ȁ
 SK&nö-5CNȀFȀȀCSȀ
ȀSZ-$Ã95ö$KPrS$C$K5ÃȀ
ȀNö`KZNö-Ȁ   ȀA}{%CȀ
ȀC&F/Knô9&ZK$Zŵ5}nȀ
Ȁ9öäNÃn$SSÃWZCȀ
Ȁ}K$WȀȀôSCSC$PȀ
Ȁ PCP9}K&ö
Ȁ-!SCö5K&Ȁ
ȀZÃK$SKÃ'BȀ
Ȁ9n-Nö5Ȁ
Ȁ   nȀ
I03081 P5CN}KȀ  ȀRȀ   Ȁnô{5K!KÃKö-5CNZ~KöSN}SR^Ȁ
`5ÃCNȀ   ȀKNȀ}C{F|&KöíKNöP9}K!P9êC&Ȁ
ZPNPȀ      Ȁ`WF`SnWCNöSC!5L`N`öQ$9PFȀ
SC$C&`Ȁ       ȀSKN}Cnö&K$}9ZC'`ö5CWK$Z&FöȀ
ZPȀ&Ȁ        Ȁ&`PKönöCȀ`F&}ô9&nöC!5ÃȀ
-Ȁ        Ȁ5Q&ÃNCȀȀ`FWNÃȀ/ÃȀC$N$ö5Ko$Ȁ
Ȁ              ȀSC$C&`Ȁ              ȀnȀ
I03082 2v´
I03083 !UfB
I03084 Ȁ\&\ÑȀ
I03085 M!PÙ
I03086
I03087 ȀK\
I03088 ¦ô¦S&
I03089 M&
I03090 ȀvSRSȀ
I03091 SB"9
I03092 Ȁ94WȀ
I03093 ȀX$Ȁ
I03094 äQȀȀ
I03095 ìäÈI¦W}Ü6pÍM&Üï?
I03096 ìWÈäIMÍE¦/Ü6
I03097 Cª´~CöSMª~H"ô´5CM
~EôSHzCÃk5Mź´Ãk
I03196            Q"5Q
I03098 ÒvȀ
I03099
I03100 Ȁ94-Ȁ
I03101 94ÉC
I03102 Ȁ"I?~SȀ
I03103 ´?
I03104 "92Ȁ
I03105 ]8Ȁ
I03106
I03107 ȀC"F>´
I03108 Ȁ5öEȀ
I03109 }
I03110 PROTEM
VSôFECIȀ
I03112 êS'WXÈgI  }
I03113 (K-$FSCõŗ(8rQ$8(Fõn&È$FõUFnASLõ
I03114 $nBõB-Q4B-BúaÙLSBõ1K(Fú4FLn-ŗ(Fú
I03115 ȀÒŻ<f-4BÊFú(L-Ȁ
I03116 Ȁ%Pä^Ȁ
I03117 'K¶"EùTBôȀ
I03118 v
I03119 SBS-S%
I03120 SIv
I03121 ſ
I03122 Ȁ&  A-Ȁ
I03123 !IM-Ȁ
I03124 M
I03125 zuȀ
I03126 4
I03127 ȀWM"Ȁ
I03128 Ȁ´JösSCSSSSSSȀ
ȀWo^ö[CȀ
Ȁ"\´Eö´[ìȀ
ȀSCÜ\EöȀ
I03129 Ȁ9&4I"hȀ-H&Ȁ     Ȁ-Ȁ   Ȁ-Ȁ
Ȁö~&-{IöËSWM"BȀ  Ȁ/I~BºI-Ȁ
Ȁ~MSM-I"I&ºö~&-{IöR"9-"öMȀ
ȀM"ö~9"é~Ȁ&ö?pȀ  Ȁ"CºȀ    ȀCȀ
I03130 u,8   >Ȁ
I03131 9/EZ
I03132 îíéë|}S{UWflÙÜÏÑȀë(QOXZȀȀ!Ȁ<B-İL¸ÄÈ4óAȀ
I03133 ê
I03134 [
ÜÆ
I03135 S9p
I03136 ȀzÑ4ÉBùãWSSȀ
I03137 H
I03138 Ȁ!M³Ȁ
I03139 Ȁ
Ȁ
I03141 Ȁ
Ȁ
Ȁ
I03142 8(2W
I03143 XƁïX#
I03144 9h
I03145
k
I03146 SHȀ
I03147 "ȀȀȀìB.
I03148 ¦>>A
I03149 ¦
I03150 íîSTUWÙÜel äêK5|}ÏÑȀ
I03151 5EW8
I03152 4FW8
I03153 4EW9
I03154 4FW9
I03155 4FW8
I03156 4WB
I03157 4%8
I03158 &4E!ôȀ   SC
I03159 5EWS
I03160 5FW9
I03161 4FS8
I03162 SC&HSP
I03163 Ż&¡n   4
I03164 4FW8
I03165 ìBW
I03166 (4F"Ȁ(!íIS
I03167 X4IÜ^I18(
I03168 [4ÜÐI08(
I03169 K}8!Ùù-ŗ}ZB-Fù-ãLWB*QùCL}B pL
I03170 Ȁ[õ>SL(õO(|Ȁ
ȀêBÄ$È%|ÈõȀ
   Ȁ&S%Ȁ&îȀ
I03171 -9ÝS´H
SEW9SB
I03172 -96S´ȀȀ "
I03173 T-XF(rE!E
I03174 "<
I03175 >9êDR/Eô
I03176 >9êBR/Eô
I03177 >9êDR/Eô
I03178 >ȀȀȀR/Eô
I03179 >ȀȀȀR/Eô
I03180 /&
I03181 /&
I03182 ´
/&
I03183 S9
I03184 Q"9&-WH~C
G
I03185 Q"9&PWI~
I03186 PWI~Ȁ
I03187 ſ"9&´Ȁ
I03188 Q"Ȁ
I03189 ſ5´9~I
I03190 W~&B~Èv
I03191 CPſWȀȀ
I03192 h]E
/I}D
I03193 U
I03194 ȀI&~C&
I03195 ìäËI{W~ŔZS¥Óv"6Í/&9ïCŷ-Ø
RE]
I03197 Z-
I03198 !-èM-CYö!SSSSSSSö
!SKrK&Mö&K'-9
Q&-!Fö{
I03199 PmKùWZCöö
MPM{^P!{Cö
!Sö/SöÈSö
I03200 ȀäS Ȁ
ȀÃSCȀ
I03201 CvS
I03202
I03203 ¬RvȀ
I03204 SM
MS
I03205 W5WSM
I03206 SgȀ
I03207 ?¡D
I03208 Ȁ81L-OsȀùŜȀŮ(CȀ
I03209 Ȁ8:ŮCȀ ȀùȀ
I03210 ¶8(E(¨TfE(4È
I03211 SCíLNSC
I03212 ÍHȀ
I03213 êSSSSS
I03214 4
I03215 S<S
I03216 íîéë|}S{UWȀȀÙÜȀ   Ȁ 8àã0ȀȀKůÉÑÏȀȀ<B?S4
I03217 ìäÃI{W~ÜȀ
I03218 ſ
I03219 ȀC!ſ
I03220 ŏ9!v
I03222 Ȁ{9
I03224 ÍÍ
I03225 8
I03226 PW
I03227 ILDI
I03228 C
I03229 /
I03230 2
I03231 P
I03232 ȀWE
I03233 /
I03234 ȀíUB(Q
I03235 Ȁ#QfvL#FȀ
I03236 Ȁ5ȀBȀ(ÜM(vHº8(Ȁ
EXVPERANTIVS
I03237 v]9ìH&ö&HìDSM&
Q"éQ-EȀȀB(/~BȀ
I03238 #<SB
I03239 /Z9&öS>´SCöC&9"´
I03240 (94K$ƂnùSOù4><ƂO¾I
I03241 SuS-SFSB´¦Zu
I03242 /
I03243 ȀSS
Ȁ-Ò9/
I03244 ]SS
S-Ò9/
I03245 ]SS
S-Ò9Ȁ
I03247 Ɓ-
I03249 M9]~
I03250 /I
ìä.
I/
I03252 SìÍI
SÍì!
I03253 !E
I03254 "} MR
I03255 }HWu/ſ
,á9/ì<
9&Óu6u
/ſvº9´
È/ſ
I03256 ,øM,/M
I03257 "øM"/Æ
I03258 "øÆ"/M
I03259 "ŪM"/M
I03260 $øÆ$/Æ
I03261 !øM"/M
I03262 !øM!2M
I03263 "øÆ"/Æ
I03264 ȀJ(!XȀ
I03265 ZJ!BPR!J(B
I03266 ìS9Ȁ
I03267 /ſ  ſBȀ
I03268
I03269 '
I03270 Ŕ
I03271 9&F/8
I03272 CRA
I03273 &\u"
I03274 &S
I03275 -9~
I03276 -&p
I03277 -zuÈ
I03278 ü"vüI&üÜuüÒuü
I03279 "4u}È
I03280 wMȀí
I03281 94È
I03282 &
I03283
I03284 W?
I03285 Q
I03286 !
I03287 L
I03288 9!
I03289 ~
I03290 W
I03291 ä
I03292 ì
I03293 ]
I03294 h
I03295 -9Q
I03296 -9
I03297 !
I03298 X
I03299 v
I03300 -
I03301 ~
I03302 u
I03303 O
I03304 Q
I03305 í
I03306 Q
I03307 z
I03308 U
I03309 L
I03310 á
I03311 Q
I03312 í
I03313 u
I03314 W
I03315 í
I03316 !ŪM!/M
I03317 "ŪÆ!/Æ
I03318 "ŪÆ!/Æ
I03319 "ŪM"/M
I03320 "ıÆ"/M
I03321 "ŪN"/Æ
I03322 "ŪM"/Æ
I03323 Q
I03324 "Ūŗ"/N
I03325 S
I03326 X
I03327 í
I03328 Q
I03329 [
I03330 Z
I03331 ê
I03332 R
I03333 í
I03334 !Ȁ ȀM
I03335 [
I03336 /
I03337 !
I03338 Q
I03339 Ü
I03340 Ü
I03341 (
I03342 &
I03343 Q
I03344 R
I03345 Q
I03346 f
I03347 }
I03348 î
I03349 Q
I03350 î
I03351 -
I03352 ,EM&
I03353 û
I03354 È9-
I03355 -8kL$[
I03356 ôWô/
I03357 }A8îu}u
I03358