Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : RAP31-Esquirol.2

Suport : esgrafiat rupestre

Grup :

Lloc : L'Esquirol, L'Esquirol, Osona

Jaciment : L'Esquirol, L'Esquirol, Osona

Datació : s.II-I aC

Transcripció ... :

-Ī&M´SC&~CWHS´ØE


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web :

Concordances :
-Ī&M´SC&~CWHS´ØE


Epigrafies multiconcordants = 2


I01126
$FöTO-$L(b
(TK-X<(ùä-rO-H$ùÎFOfù$TKwÎFOeùeK
}LOù
T-lO{ùB(-fwL4ùUKb8-/Líù|</L
ÄLùTFWQÙù$Cb-íù
T-lO-FùO$8êÙùí8(UbLíȀ
{È8}LOeù(K(Q4ùÙ}
TC(Cù(bF[öUQX8-KO
      8/LO$öT|{ù{5KUC(QùO"8êÈ8(LíùÈ


I02738
CùȀȀHſ&SCö=9=ſâ
H?H&ſ5CPHö
SPkO&
H|Cvùì9&ſPEöS9=Z
Cö¦92N¦CSſ¦CP9}Hſ
=EöP`PM5Eö=}C¦Cö¦92N

Ȁöſ2P92ö|ÈEO¦C=SHſ
  ȀC&5ùP=|
     ȀſXö¦Ï[5E|  
        ȀHſP9}H
  ȀP6öſ=CPSEö92
 ȀEöSſSC&vö=}9
         ȀPvX
       Ȁ=ſPo 


Repeticions descartades :
H&M : -H& : WHS : |BW : -SB : HS- : BWH : &M- : &|B : M-S : B&| : -eE : B& : SB : H& : |B : M- : S- : WH : &M : -H : -e : -S : HS : &| : BW : eE :Creat 2022-03-12. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46