Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Sources5-Osseja-Z1-R31-P8-rupestre

Suport : esgrafiat rupestre

Grup :

Lloc : Oceja Z1, Oceja, Cerdanya

Jaciment : Oceja Z1, Oceja, Alta Cerdanya

Datació : s.III-II aC

Transcripció :

   2Z9ªI
 SCPCPSH
Ȁ~CSMWBªQª
ȀȀȀȀêZCȀWM"E


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : PYO.07.45

Concordances :
   2Z9ªI
 SCPCPSH
Ȁ~CSMWBªQª
ȀȀȀȀêZCȀWM"E


Epigrafies multiconcordants = 4


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ôSSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C´
M"Eô&5H&


I02105
{81ŗ¶5ClQ"8¶FȀ
(YöXSSSSSSSSSSS&9&FkȀ
SöQ!8¶FUO¶WôQ!8´UOȀ
CXBÑSBłô-Ba8&ƀC&Ȁ
PU&XB&ńôQ!8-E XSSSSSSSSSSSù
ÀSCńSöQ$8-UŘö&ƀC{81O
RńB}ŗńö!L!SÈöÎS-ÀBS
XC&XQ!8´EöŻSSSSSSSSS
SöP4C}{81Ř&


I03241
SuS-SFSB´¦Zu


I03080
ȀSCP}K$WCȀ  ȀFPȀ
 K2wWCȀÀC&ZîÑC$Ȁ
 SK&nö-5CNȀFȀȀCSȀ
ȀSZ-$Ã95ö$KPrS$C$K5ÃȀ
ȀNö`KZNö-Ȁ   ȀA}{%CȀ
ȀC&F/Knô9&ZK$Zŵ5}nȀ
Ȁ9öäNÃn$SSÃWZCȀ
Ȁ}K$WȀȀôSCSC$PȀ
Ȁ PCP9}K&ö
Ȁ-!SCö5K&Ȁ
ȀZÃK$SKÃ'BȀ
Ȁ9n-Nö5Ȁ
Ȁ   nȀ


Repeticions descartades :
MWB&Q : WB&Q : B-B- : B&Q& : B-B : WB& : B&Q : X8& : B-S : /X8 : -SH : &Q& : -B- : MWB : BSM : 8&H : WM! : SMW : !E : B& : SB : M! : 8& : B- : |B : SH : Q& : &Q : -B : &H : WB : SM : X8 : BS : -S : WM : /X : MW : äX :Creat 2020-07-24. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48