Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Sources6-Osseja-Z1-R31-P9-rupestre

Suport : esgrafiat rupestre

Grup :

Lloc : Oceja Z1, Oceja, Cerdanya

Jaciment : Oceja Z1, Oceja, Alta Cerdanya

Datació : s.III-II aC

Transcripció :

/Z9ªSSS


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : PYO.07.46

Concordances :
/Z9ªSSS


Epigrafies concordants = 9


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


I00610
®9#C
XH#g
XNPr
®ê9&ö&SSS


I01128
!LYW-bȀ
{4L!4Ȁ
&eNC
    ȀNȀ
   ȀULȀ
Ȁ84LN/
ȀȀ
z4L|ºQ
8!4LÑ
(fQ4K
´(SSSSȀ /
  fȀ


I02135
S´M&9ÝCZìȀì"´iìCȀ
"M"H6CÃô&SSSS


I00539
/ƃ8,Ü<


I00541
/ƃ8"Ü<


I02489
/ƃ8"Ü<


I03239
/Z9&öS>´SCöC&9"´


I03386
   2Z9ªI
 SCPCPSH
Ȁ~CSMWBªQª
ȀȀȀȀêZCȀWM"E


Repeticions descartades :
/X8& : X8&S : SSS : X8& : &SS : 8&S : 8& : SS : &S : X8 : /X :Creat 2020-07-22. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48