Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Cyp21p.144-plom-Puig-Sant-Andreu-Ullastret

Suport : plom

Grup :

Lloc : fossar del Puig de Sant Andreu, Ullastret

Jaciment : Puig de Sant Andreu, Ullastret, Baix Empordà

Datació : 220-180 aC

Transcripció ... :

SSFùÄÄ{ù-Ř"F
||{"L{{


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : GI.15.66

Concordances :
SSÄÄ-Ř"F
||{"L{{


Epigrafies multiconcordants = 7


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ô
SSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?
SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C
´M"Eô&5H&


I02960
/ŗUB2OÁŇL-
||@?  R/ LQí äȀ}Z¸fÝ$PW
!UvİQ||ŷŷ|B"/ȀȀ|L-
5!}BÍLQõ/OÄÄL-


I03150
íîSTUWÙÜel äêK5|}ÏÑȀ


I03216
íîéë|}S{UWȀȀÙÜȀ   Ȁ 8àã0ȀȀKůÉÑÏȀȀ<B?S4


I03132
îíéë|}S{UWflÙÜÏÑȀë(QOXZȀȀ!Ȁ<B-"L_ÄÈ4óAȀ


I02562
SC&Ë&öM&"I?&ºWC&öȀȀ"IS?&ºWC&
"C?ËWE&öC´hºWC&ö´C&IÑ/
h´ËIö´4M~EöSM&~IȀ  ȀM4&Zh
9"ììM&ö&I"höM4IȀȀhöSCËh
ZR~IöM´v´ZCR"EövE&´MZEöȀ
ZR~Ihö"9´ËË9"ö/I/M4ºWȀ
ZE"M"~~ö{~E´Zhö"ZE´öZȀ


I02806
ȀCM~~SSS


Repeticions descartades :
-M! : M!E : |z! : !E : !H : M! : -M : Hz : SE : z! : |z : zz :Creat 2020-07-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46