Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : CE11.8-La-Balaguera

Suport : plom

Grup :

Lloc : La Balaguera, La Pobla Tornesa, Plana Alta

Jaciment : La Balaguera, La Pobla Tornesa, Plana Alta

Datació : s.II-I aC

Transcripció ... :

Ȁ[õ>SL(õO(|Ȁ
ȀêBÄ$È%|ÈõȀ
   Ȁ&S%Ȁ&îȀ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : CS.13.08

Concordances :
Ȁ[õ>SL(õO(|Ȁ
ȀêBÄ$È%|ÈõȀ
   Ȁ&SȀ


Epigrafies multiconcordants = 3


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô
&SôÃWſ"9
´Eô
&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´
M&¬C´ôSSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C´M"Eô&5H&


I02725
Ȁ¶5ÈSŘ(¡{1¯Sw¶lOÈSÊ!8 ÀJ(Sl
 ¶8  («SwLŻ{1Êw¶l  ¶81"Ê(


I01949
"î&WwùMPw6B
PC&SCöCȀ
&P9êCöȀ


Repeticions descartades :
?SH : SH& : !Á! : äBÁ : Á!Á : M& : H& : SH : !| : Á! : ?S : äB : : : &| : : S! :Creat 2015-07-07. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14