Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : ActaNum19,p.39 Ilergetes A

Suport : plom

Grup : ActaNum19,p.39 Ilergetes A ActaNum19,p.39 Ilergetes B

Lloc :

Jaciment : Desc-C.D-Lleida, ?, Zones C-D

Datació :

Transcripció :

SQäSF&FlK/XC     4äF


Esquema :

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : L.00.01

Concordances :
SQäSF&FlK/XC     4äF


Epigrafies multiconcordants = 6


I02772
    QHPSȀ
Ȁ9/HçN'^9#E
ȀRCR#9´E¦|H/XC#E
Ȁ#EWH2oI`9#Ȁbì&C}Ŕ
Ck&XH[I&´U}R´EH&R
ȀC&ERHMREvȀ}#vÜÜ´N
S¦I  #WCC&IÏì´CÑ&
´}#äSäE¦kH2XC


I02139
ȀÓº9&ſi9/ÃHöSſ4Eö&H&Ü
Ýſ&EÓ&WZ|Hſ&´Ȁ    ȀÃiȀ ȀH"H&Q"9´C&F
Sſ´F&FiEȀ  Ȁ´E9"     Ȁ´pÑF  Z´FMS
?þ@  #iȀ  Ȁ5Eôp9Óº9&ſiȀȀI´SMȀȀȀiöSRW
iIȀS9ȀiȀ        Ȁ"9"iôȀÃȀ&Óſ&9&ZHôWSC
ȀE/Ã9"Ȁ"9"ôp9Óº9&ſ9" "9"i ´
"4Eç9/ÃCȀ     "9"i M4WCp¦4HȀ       C4
Ý&Cſ5ſ5C M5 ´E
º´Ã"EȀ   E "9"iôp 9Óº9&ſiôSſ5Eô
SE´ÜIWH´ÜIWMiC"S´ÓÜH&Sô/HÑEô?ôwôCȀp
qôp9Óº9&ſi


I02128
   ºHipH!E´ìȀ
  Z9´G¦WEMi~Ȁ
 9"5HºGÑC"EôýSȀ
p9~º9&ſZìÓÝìȀ
95ôCôSſ´EôìH5Ȁ
GôS9&ôýþSSSSSȀ
95HºEÑC"E´ìÓÝȀ
ſ/E9"ì?´5C&E´Ȁ
ºGiGôp9Óº9&ſZMȀ
"C"iGiGôS9&9"5Ȁ
´IôZ9ſ/M&G&Gô´Ȁ
ȀFZ9´E"Ȁ


I02653
R&{L-CùW4SReWR
~B~9'-MùSB
çS-9íBA-
"ES-NùC&SBùíu-L
SuWRX8-Eùº8RW4ì-ù"4E&8~B
SSSSvv&E-E~SBùìeJB"C-R-9
ºL&B48~eRùÈf-ù"4~E-R"
uS8-ùÑE0RùS8"4Á$ÁL&
"SE
SRWB-&ùM0C$-
-4<"º8&RùW8ìu&4


I01189
Ȁ8É|SQ
8=4KN4 èÕ-B
=84K|8&-ŗ
G8/|rL&-


I01239
Ȁ}BSQf*H¹r
TFWQÏ81F-8êFN4Ȁ


Repeticions descartades :
eH/X : H/XB : E&Ee : H/X : eH/ : &Ee : /XB : SE& : EeH : &E : XB : H/ : E& : eH : SE : Ee : /X : : :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48