Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Pan.Escri. 4.2 Er b,b.22.2-3.sup,

Suport : Roca

Grup : Pan.Escri. 4.2 Er a Pan.Escri. 4.2 Er b,b.22.2-3.sup,

Lloc : Er, Cerdanya

Jaciment : Er Z1, Er, Alta Cerdanya

Datació : s.III-II aC epigràfic

Transcripció ... :

SKZESKZ´vSSSSSS
~4XO4"z"


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : PYO.05.02 PYO.05.03

Concordances :
SKZESKZ´vSSSSSS
~4XO4"z"


Epigrafies multiconcordants = 1 concordants = 53


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ôSSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô
5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C´M"Eô&5H&


I01992
Ȁ%LùSSSSSSSSSSSSSSùSSSSSSS
Ȁ&SȀ


I02105
{81ŗ¶5ClQ"8¶FȀ
(YöXSSSSSSSSSSS&9&FkȀ
SöQ!8¶FUO¶WôQ!8´UOȀ
CXBÑSBłô-Ba8&ƀC&Ȁ
PU&XB&ńôQ!8-E XSSSSSSSSSSSù
ÀSCńSöQ$8-UŘö&ƀC{81O
RńB}ŗńö!L!SÈöÎS-ÀBS
XC&XQ!8´EöŻSSSSSSSSS
SöP4C}{81Ř&


I02106
  ȀÀBSöSL(EùQ!8¶F
  Ȁ¶WöQ!8¶UŘù(lL"¶
 Ȁ!H!XH&EöUS¶ÀBSô
¶EöŒBÀSHńöUS¶ÀBS
öQ!8¶EŻSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSù


I02144
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÑ
SPN&W}&


I02155
O"Z9!í[ù&ùÃSŘÁWEö/SSSSSSöÁSS
                 /SSSSSSSS
                      ÁSÁSS
                    !SSSSSS


I01092
S-N'B-/NZù2SSSSSS
    SPŗ&BP2Æ
S-gN-ö4B-9äB


I01993
Ȁ"Xö$ùSSSSSSSS


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


I02154
O!Z9!íZö$Sö2SÁS
O´rVC&ſZö/SSSSSSSS


I02751
SSSSSSSSSS


I02761
SSSSSS


I03128
Ȁ´JösSCSSSSSSȀ
ȀWo^ö[CȀ
Ȁ"\´Eö´[ìȀ
ȀSCÜ\EöȀ


I03198
!-èM-CYö!SSSSSS
!SKrK&Mö&K'-9
Q&-!Fö{


I03365
SSSSSSSS


I03568
PEõ(ùSSSSSS
ùȀ  ȀȀùȀ


I02969
~4XŘ


I01279
   ȀȀȀ  UL-XȀȀȀȀȀ
SLXİ2-8ê<S-}ȀȀ


I00424
4"J!ÜQ
4"


I02577
9'.ŏ6"


I02689
Ȁ6%îCȀ


I02699
    Ȁ$"C4ÃwSȀ
 9Åŗ$ÎÀKŻN*fƁB ȀÈ8$
*4%$¨ÌfÜMÅ%ŻBN$Å


I02732
=a9ÃH}ņöCghP=
FPņC&öSPhNÃvùì9
&ſoH&öP9}Hſ=E

Ȁ=}CvH&ù=UCö=}
CzCö9PèHPſţ
6=ſ|
ſù/öÑP9=ÙCPùSN|
Hù=9=ſâHöWPC/ö=U
&Po


I02854
5!~C!


I03157
4%8


I03652
4"Su-S>SK"


I00485
ŕulL{!
ZL{Z


I00486
ÜulL{!
ZL{Z


I00901
Ȁz#Ȁ


I01170
ȀJS{$Ȁ


I01451
¦,


I02473
ÜußK{"


I02553
íéóBŷSL{$B±I


I03080
ȀSCP}K$WCȀ  ȀFPȀ
 K2wWCȀÀC&ZîÑC$Ȁ
 SK&nö-5CNȀFȀȀCSȀ
ȀSZ-$Ã95ö$KPrS$C$K5ÃȀ
ȀNö`KZNö-Ȁ   ȀA}{%
ȀC&F/Knô9&ZK$Zŵ5}nȀ
Ȁ9öäNÃn$SSÃWZCȀ
Ȁ}K$WȀȀôSCSC$PȀ
Ȁ PCP9}K&ö
Ȁ-!SCö5K&Ȁ
ȀZÃK$SKÃ'BȀ
Ȁ9n-Nö5Ȁ
Ȁ   nȀ


I02578
    ȀCö´4CO|EöW5!ÜnXö
 Ȁ|&RC´|H"WCöz5H}ËN&ö
aH´N&|}"ÒXöC´ÜXÏ"EȀ  Ȁ ´ö
äHÜNaUCö5NXH&ö}&Xù59|}[Cö
&HkSRXözCêHvNXö!SÓê|vEXö6vȀ
´SUö|H!}N5Ë9ö´|ÜnN5CúÜE|Cvö
|&XHöN´|K!XHZȀöC´ÜZ´!W´ö
´NöaHn´vö´êH5WCö9'ÎNS´UCö
      S|H&XHö´nH´UCö


I00818
5=Ȁ


I02511
4"HZM


I00648
ſ5=e


I00425
4"_"ÜQ
!4W


I00426
4"L"ÜQ


I00427
5!L$ÜR


I00563
4"JZM
4


I00564
4"IZM
4


I00647
M5"5v


I00775
Ȁ5!R&Ȁ


I02509
4"


I00958
5=ſ´9&


I01262
 /Kw-%4%
/Kw-SKSȀȀ


I01755
4!


I01932
4"9[Úö-"QI}ö-[Ȁ
ȀnBöÁL[ë!Å[Ȁ


I02169
!PÅC
Pë{5!


I02227
4"


I02508
4"L"ÜQ


I03366
SSFùÄÄ{ù-Ř"F
||{"L{{


Repeticions descartades :
SSSSS : SSSS : HX-o : SSS : HX- : SHX : -oS : X-o : 4XM : |4X : XM4 : XES : M4! : HXE : ESH : oSS : SH : SS : X- : -o : M4 : XE : HX : ES : XM : oS : |4 : 4X : !z :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 04 de October del 2023 a les 16h14