Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Pan. Nov.1999.15.1

Suport : plom moneda

Grup :

Lloc : El Camp de les Lloses, Tona, Osona

Jaciment : El Camp de les Lloses, Tona, Osona

Datació :

Transcripció :

]ISƄ& Èu&}AB


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : B.04.01

Concordances :
]ISƄÈu&}AB


Epigrafies concordants = 23


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-
HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù

-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I02778
&I&~ #E&E.WH#~MȀ  ȀC&
I&Eö]
ÈB&WB&HMȀ&zIMZRȀȀ#E
]
ÈB&WB&IMö?ôM&.pô?ô.pE.~
ÜÜ?-#È9#ö~I#SpRW.I~R#B
-E9#5E~ôM#ö&RìSIMö&9&IöZ-M
ÍE#öziÈ#Cöp-~I&-&ȀȀ&IȀ

                     ìçI#IȀȀ&Ȁ


I00084
}ÈFOÈB(
   í~


I02343
9!Èu&


I03162
SC&HSP


I03056
Ȁw}KS¶}KWŻBqĪ  ȀȀȀȀȀȀ
<?w¶Ż{81Ř(w<SζȀ¶Sw¶l


I03019
ÈC&


I02930
].XCÇD&


I00196
9,ÈB&


I02687
8-ÈB&ú,á8/H,4B&ú&È&Bùz8z8-,HM


I02195
í~ }ÈFOÈu(


I02126
    pì9&ſº9!5HiôM!ÓH"
   9"5HºGÑCi¦WGMiô&M"ÓH"Cô

 ÜEÓ"ſ"9´EôÓ"´iìôM&9ÃM/M´CZM
i&M"Cô?SôºÜC
ÃC&ô"H&M"ôSſ´E"H&Z
´H"Cô9!p´ſ&´ô¦&´Ziô5MWE´pô9"
M5H"ä9"p´ÍEMô9!M´H"ô9"5
HºEÑC"E


I02123
   9!º´M´9äC´Hô"zEXÃ&
  C´HöÜG/´&pEMöiHp
ÃC&H~C
 ÂìöZ5C´Miô"CÍſ´9äC5
S´M&9äC5ôiô5Z9pSGMôº9"´tºEW
M&öZ9´ſZM&ö&ºH&´pö&HìC´CȀ
H&MÃC"pö4H´ö&Hìºiô?H´HÃC5
H&


I02108
ÉB&fùP4QÀFù"ÝLl


I01938
   Ȁù-6CM}Eö!äB&ôSH{Bo!-ù5Mo-où-5BM}Ȁ   Ȁ"HȀ
ȀùÎÑWQ&"PùM&8o!-SEÑC&!-ùQ"B-o!-ö5Mo-oö!4H5C
Ȁ-o!-ù!B'H!-ùQ!C-a-H"-ù8&-WQ&!-ùÎÑWQgùSBWÄÈ!
 ȀH!}gù-M!-ù-8äEM!-JM!-ù!J-[H{B-M!-ùÎE!EC>8
    Ȁ!H&{C-M&ùX8"-M&SXJ!äH!B&ù-WH!EgWH"ö!Q}
 Ȁ&SXH!äJ!C&ù-5CM-E>-ùa9&Q!ÈC&!-ùXH&MWE&!-}
   ȀÑCöSWH!}gù5Mo-o!-ùM-!-ùo-}"g85ö!ÁC-Hgù
        ȀM&ö-!ÈÈC5H&ùSM-!5oìùìHM-!5oĤ


I01896
ô9-Èu&hô&È!Eô4M&vIhì


I00198
9!ÈB&
Su


I00197
9!ÈB&


I02960
/ŗUB2OÁŇL-
||@?  R/ LQí äȀ}Z¸fÝ$PW
!UvİQ|ŷ|B"/ȀȀ|L-
5!}BÍLQõ/OÄÄL-


I00767
Ȁ{}>Ȁ


I00773
Ȁ~A¸Ȁ


I02881
}A


I03357
}A8îu}u


Repeticions descartades :
S-& : B&| : B& : S- : -& : ]H : HS : ÁB : &| : ?B :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48