Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Pan.Nuevas.1993. 25.1. El Vilar.Valls

Suport : tortera

Grup :

Lloc : El Vilar, Valls, Alt Camp

Jaciment : El Vilar, Valls, Alt Camp

Datació : s.II aC

Transcripció :

ù-K&ĹQWC!WKQ4&È$Iŗ-C&íB
       A          SPSPSI


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : T.03.04

Concordances :
ù-K&ĹQWC!WKQ4&È$Iŗ-C&íB
       A          SPSPSI


Epigrafies multiconcordants = 20


I01923
ASK}"-Áŗù!SK-&-ÄlùN-C&^|Cù4LttL&L&ù!4L4C-^-t$-
!ŗf^-p!-&ù&XK-5ù"ÝC-4ùÎê&-ùS-fNÂù'íŗ4ùŗ2ŗ-C{4L4ù
UL^L/C-4ùÜQ2-4ùS-lNÁù^K-[Kŗ&Cŗ&ù48|fwL!-[N&ö
!LÈ|wFù!-[ŗùS9c{4L!-'ŗöS-fŗSB-'XLŗ&ö


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-B
PH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù
-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>
-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I02561
&I"hö&I/ZEö?´&ö/I/M6ºW
hö&I/Z?´öS?´I&EöM"C?´
Ȁ    Ȁ{hSI?´ö"ZE´öºW´C&´
Ȁ        ȀZR´Ihö{C?´
Ȁ   ȀEȀ    Ȁ´öÑIUMöSCËh
Ȁ   ȀC?´öSEȀ     Ȁ?´öM&C&6I&SM
Ȁ   Ȁhö´9&Ȁ    Ȁ{C?´öC´&


I02679
   Ȁ4hO[ö(L[-ÈQ/[öSL{BÈh
ȀÈ$Bö$-4B/İ}B-IöQ!8-İ/WB!-
Ȁ48}¸-[höQ$8-İöO-$}[B-Mö
 ȀÑħ


I02778
&I&~ #E&E.WH#~MȀ  ȀC&
I&Eö]ÈB&WB&HMȀ&zIMZRȀȀ#E
]ÈB&WB&IMö?ôM&.pô?ô.pE.~
ÜÜ?-#È9#ö~I#S
pRW.I~R#B
-E9#5E~ôM#ö&Rì
SIMö&9&IöZ-M
ÍE#öziÈ#Cöp-~I&-&ȀȀ&IȀ

                     ìçI#IȀȀ&Ȁ


I00297
SHQíu(M


I00298
SLQíC&M


I00299
SKQîB


I00300
SHQíu


I01939
   !H-B&ù-}oE&5g}ùa8!-oùSM&HB>8aȀ
   !H&H&ùìäU-oùSN{gH2o}C&ù-H-Xù
  -5CM}E-XùM&9ÈC-5MW-ù-5CM}EùSJ{C
5Mo-o"-ù-5CM}Eù8!
ìC>-8}Hgö
!WaH!-ù!C>aH!-ù5Mo-où-5CM}E


I03113
(K-$FSCõŗ(8rQ$8(Fõn&È$FõUFnASLõ


I00295
SIQíu'M
]BÜW


I02697
ȀNS-$}84BùC>8ãWBSJ
Ȁ4©}Bù{lL2ZC
Ȁö-8ä©ã8(Q(ùu~8äB
Ȁ-©öQ$ClLCùzl-$C
ȀöS-äK!Qù-íC{l4}B


I02387
SKQíu


I02388
SKQíu(M


I02389
SKQíu*M


I02390
SLQíu&M


I02391
SHQíu&M


I00296
SHQíu(M


I02392
SHQíu


Repeticions descartades :
!HM- : HM-B : &Á! : -B& : !HM : M-B : HM- : S-S : -SH : -S- : Á!H : QWB : !WH : WHQ : H&o : HQ4 : B&ì : &ìB : &oQ : oQW : B& : !H : H& : M- : S- : -B : B! : WH : WB : HM : -H : Á! : !W : : -S : : HQ : Q4 : &o : QW : 4& :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 26 de June del 2021 a les 16h44