Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Pan.Nuevas.1993. 7.1. Cabrera Mar, c.7.14.s1

Suport : fusayola

Grup :

Lloc : Can Modolell - Can Miralles, Cabrera de Mar, Maresme

Jaciment : Can Miralles-Can Modonell, Cabrera de Mar, Maresme

Datació : -150-140ac

Transcripció :

S9&ſv}CȀȀSZ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : B.44.22

Concordances :
S9&ſv}CȀȀSZ


Epigrafies multiconcordants = 4


I02730
&POâH&S9
SXſogPO4H&ſ
|CPHöSPnMÃvö
C/E/UHö=}CâH
PoPöì
9&ſoH&ù
SN|vù9&PNPEöz8/N
|Sſú|ÃENzCö

+ê/HPſùSſzCöUX9ſ
/Gö=
}C&ùa9&ſSſö
=HNzCöņCâ9/Pv
SXſogPöÃNoHUCö
&ſ5H&ſ5CPHö


I02733
ì9&QìHv
CPN/HSkPv
Á9&XHo9/H
O5HM&a|[öSPk
N&H
|Coöì9&ſo
H&vĤ9&ſPEP
v9&XHo92H
M5H=a|[SPk
N¦|NoPOöSCſ2E
P9}H|vHö¦92O
|SſPaPN5Eö¦9
2M9&PN|vHù¦9Ȁ
N}ÃNöP9}Hſ=Eö
?PC?SP9}HÃſ
äHſP9|H


I03080
ȀSCP}K$WCȀ  ȀFPȀ
 K2wWCȀÀC&ZîÑC$Ȁ
 SK&nö-5CNȀFȀȀCSȀ
ȀSZ-$Ã95ö$KPrS$C$K5ÃȀ
ȀNö`KZNö-Ȁ   ȀA}{%CȀ
ȀC&F/Knô9&ZK$Zŵ5}nȀ
Ȁ9öäNÃn$SSÃWZCȀ
Ȁ}K$WȀȀôSCSC$PȀ
Ȁ PCP9}K&ö
Ȁ-!SCö5K&Ȁ
ȀZÃK$SKÃ'BȀ
Ȁ9n-Nö5Ȁ
Ȁ   nȀ


I02107
O$ŻL$ÀBlù-4QÀFùSL{BÌùSBWÜBö!»Ȁ
WL$Àù48ÀWEùO&W8-Ŭ!BõfQ-{lE4YȀ
SQ4-XBùS[E!>-ùN&Ŭ{fF1N!BùQ4Q4Ȁ
Où!êBù{¡E&SUQ-Bù-B&>4Èù:ÀS{Lam


Repeticions descartades :
Qo|B : 8&Q : &Qo : S8& : o|B : 8& : &Q : S8 : Qo : o| :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48