Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Arse 17.4.1 pag 6. Utiel

Suport : plom

Grup :

Lloc : La Mazorra, Utiel, València, La Plana d'Utiel-Requena

Jaciment : La Mazorra, Utiel, La Plana d'Utiel-Requena

Datació :

Transcripció :

Z´M&Ȁ
/C/MȀ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.08.01

Concordances :
Z´M
/C/MȀ


Epigrafies concordants = 40


I00499
Q:ƃ-M


I02361
R&\-M!


I02354
Q:»-M!


I02355
R&»-M"


I02356
Q(»-M!


I02357
Q&»-M!Ü<


I02358
R&»-M!


I02359
Q:»-M!


I02360
Q&\-M"


I02778
&I&~ #E&E.WH#~MȀ  ȀC&
I&Eö]ÈB&WB&HMȀ&zIMZRȀȀ#E
]ÈB&WB&IMö?ôM&.pô?ô.pE.~
ÜÜ?-#È9#ö~I#SpRW.I~R#B
-E9#5E~ôM#ö&RìSIMö&9&Iö
Z-M
ÍE#öziÈ#Cöp-~I&-&ȀȀ&IȀ

                     ìçI#IȀȀ&Ȁ


I02352
Q&ƃ-Æ"


I02967
hEZ-Mö"ESB


I03081
P5CN}KȀ  ȀRȀ   Ȁnô{5K!KÃKö-5CNZ~KöSN}SR^Ȁ
`5ÃCNȀ   ȀKNȀ}C{F|&KöíKNöP9}K!P9êC&Ȁ
ZPNPȀ      Ȁ`WF`SnWCNöSC!5L`N`öQ$9PFȀ
SC$C&`Ȁ       ȀSKN}Cnö&K$}9ZC'`ö5CWK$Z&FöȀ
ZPȀ&Ȁ        Ȁ&`PKönöCȀ`F&}ô9&nöC!5ÃȀ
-Ȁ        Ȁ5Q&ÃNCȀȀ`FWNÃȀ/ÃȀC$N$ö5Ko$Ȁ
Ȁ              ȀSC$C&`Ȁ              ȀnȀ


I03111
SE&hö´I&ö/MZ´M¬E&ö¬Ü¬Ch


I03626
[´N´"Ȁ


I03627
,9/Kº,´[-N-"


I01724
]9&u/Ɓ


I01725
]9&u/M


I02353
R*ƃ-M!


I02351
Q:ƃ-M!


I00500
Q:»-M!


I00508
Q&ƃ-Ŗ!
R&


I00501
R:»-M!


I00502
Q:»-M!


I00503
R(ƃ-M$


I00504
Q&ƃ-M!
R


I00505
Q&\-M!
R&


I00506
R(»-M!
R(


I00507
Q&»-M!
Q&


I00509
R&»-M!
R&  í


I01984
Y-M4E#F{WuùM$YEPMsHU-SWL#À


I00510
R&\-M!


I00513
Q&\-M!


I00515
Q&»-M$Ü<


I00516
Q&ƃ-M!Ü<


I01090
ÜH"M-H&uù&þS
C&HM&2H}C´Zù&SS
Z´MéI!C"H´ZùSS


I01783
¦9/MS9ZEZ-M


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ù
X-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù

-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I01982
[Ƅr-FY-MYFU4}u&u2SÀ9


I02960
/ŗUB2OÁŇL-
||@?  R/ LQí äȀ}Z¸fÝ$PW
!UvİQ||ŷŷ|B"/ȀȀ|L-
5!}BÍLQõ/OÄÄL-


Repeticions descartades :
-M& : /B/ : M& : -M : X- : /M : /B : B/ :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48