Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : Pyrenae 29,p227,f.0.4sup

Suport : falcata

Grup :

Lloc : El Raboser, Torres Torres, Camp de Morvedre

Jaciment : El Raboser, Torres Torres, Camp de Morvedre

Datació :

Transcripció :

ȀTBT8rOn±È$En


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.22.01

Concordances :
ȀTBT8rOn±È$En


Epigrafies multiconcordants = 5


I02040
(L-"EùSCõS8s


I01923
ASK}"-Áŗù!SK-&-ÄlùN-C&^|Cù4LttL&L&ù!4L4C-^-t$-
!ŗf^-p!-&ù&XK-5ù"ÝC-4ùÎê&-ùS-fNÂù'íŗ4ùŗ2ŗ-C{4L4ù
UL^L/C-4ùÜQ2-4ùS-lNÁù^K-[Kŗ&Cŗ&ù48|fwL!-[N&ö
!LÈ|wFù!-[ŗùS9c{4L!-'ŗöS-fŗSB-'XLŗ&ö


I01946
S9v!~uô-M]W
 I~vEô&Su&u
 MȀȀȀ -v!Ȁ


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


I02039
$SFWBSBúS8s4BBȀ


Repeticions descartades :
e&Á!E : &Á!E : S8oM : &Á! : Á!E : SBS : e&Á : BS8 : Me& : 8oM : !Ee : !E : oM : S8 : Á! : : BS : 8o : Ee : Me : e& :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48