Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : P1,291.2Badalona,c.8.11.s1

Suport : estela

Grup :

Lloc : Baetulo, Badalona, Barcelonès

Jaciment : Baetulo, Badalona, Barcelonès

Datació : 150-75 aC

Transcripció :

SBä-B
>-ö>9
º{5K!
SB&B


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : B.41.03

Concordances :
SBä-B
>-ö>9
º
{5K!
SB&B


Epigrafies multiconcordants = 14


I02653
R&{L-CùW4SReWR
~B~9'-Mù
SBçS-9íBA-
"ES-NùC&SBùíu-L
SuWRX8-Eùº8RW4ì-ù"4E&8~B
SSSSvv&E-E~SBùìeJB"C-R-9
ºL&B48~eRùÈf-ù"4~E-R"
uS8-ùÑE0RùS8"4Á$ÁL&
"SESRWB-&ùM0C$-
-4<"º8&RùW8ìu&4


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC
>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9
-BPH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù
-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC
>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I01219
ȀQWu'R'Ȁ
Ȁ-uWu'RȀ
'Su'uö"4
I5u
-uÈZ
/I~uM'
-ÈZöM-S
-~uô


I01923
ASK}"-Áŗù!SK-&-ÄlùN-C&^|Cù4LttL&L&ù!4L4C-^-t$-
!ŗf^-p!-&ù&XK-5ù"ÝC-4ùÎê&-ùS-fNÂù'íŗ4ùŗ2ŗ-C{4L4ù
UL^L/C-4ùÜQ2-4ùS-lNÁù^K-[Kŗ&Cŗ&ù48|fwL!-[N&ö
!LÈ|wFù!-[ŗùS9c{4L!-'ŗöS-fŗSB-'XLŗ&ö


I01939
   !H-B&ù-}oE&5g}ùa8!-oùSM&HB>8
   !H&H&ùìäU-oùSN{gH2o}C&ù-H-Xù
  -5CM}E-XùM&9ÈC-5MW-ù-5CM}EùSJ{C
5Mo-o"-ù-5CM}Eù8!ìC
>-8}Hgö
!WaH!-ù!C>aH!-ù5Mo-où-5CM}E


I02561
&I"hö&I/ZEö&ö/I/M6ºW
hö&I/ZöSI&EöM"C
Ȁ    Ȁ{hSIö"ZE´öºW´C
Ȁ        ȀZR´Ihö{C
Ȁ   ȀEȀ    Ȁ´öÑIUMöSCËh
Ȁ   ȀCöSEȀ     ȀöM&C&6I&SM
Ȁ   Ȁhö´9&Ȁ    Ȁ{CöC´&


I02102
VECIISSI
S´ M'WR´96WR&SȀ
B
?-M&9WESB
ºI]
´B"E´&5È"
Ȁ
?-Z6'ZRŔ9/-h
ZI.&5È"EM&9WESB
?-SM-S8ZE?SI?-


I02107
O$ŻL$ÀBlù-4QÀFùSL{BÌùSBWÜBö!»Ȁ
WL$Àù48ÀWEùO&W8-Ŭ!BõfQ-{lE4YȀ
SQ4-XBùS[E!>-ùN&Ŭ{fF1N!BùQ4Q4Ȁ
Où!êBù{¡E&SUQ-Bù-B&>4Èù:ÀS{Lam


I01938
   Ȁù-6CM}Eö!äB&ôSH{Bo!-ù5Mo-où-5BM}Ȁ   Ȁ"HȀ
ȀùÎÑWQ&"PùM&8o!-SEÑC&!-ùQ"B-o!-ö5Mo-oö!4H5C
Ȁ-o!-ù!B'H!-ùQ!C-a-H"-ù8&-WQ&!-ùÎÑWQgùSBWÄÈ!
 ȀH!}gù-M!-ù-8äEM!-JM!-ù!J-[H{B-M!-ùÎE!EC>8
    Ȁ!H&{C-M&ùX8"-M&SXJ!äH!B&ù-WH!EgWH"ö!Q}
 Ȁ&SXH!äJ!C&ù-5CM-E>-ùa9&Q!ÈC&!-ùXH&MWE&!-}
   ȀÑCöSWH!}gù5Mo-o!-ùM-!-ùo-}"g85ö!ÁC-Hgù
        ȀM&ö-!ÈÈC5H&ùSM-!5oìùìHM-!5oĤ


I01953
/9/E}ÃEM^
I´"Dö}ÃEM
&D´ö&hE´Dê


I01987
-5uŘ}İ!SeZP}4Y-eSPŘ>-8¡K{äYL-B"E


I02551
?9º{5
K$Fù
?-


I02739
       ȀP9Ȁ  P}CPöȀ  ȀOvöſ=CP
      ȀEùȀ=9ù&BȀö+OìȀ =|C&9=ù
       ȀoHȀ ȀPCȀC&E/UȀȀ=}CUſö
      Ȁ=HöO&Ȁ Cö=HOÙöì9&ſ|vHùP9}H
=E&UCö&S9C?Ù&SH|vHö=SEOìUE=Ç|vöC
CO|9=oȀö+öȀ  ȀNXC&9=öS?9ÜCö=HS


I03624
Ȁ-B&?-


Repeticions descartades :
?8]z4H! : 8]z4H! : ]z4H! : H!SB : B?- : z4H : SB& : B&B : 4H! : H!S : ?8] : !SB : 8]z : -B? : B& : SB : H! : 4H : &B : !S : B? : z4 : ä- : 8] : : ]z :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 26 de May del 2021 a les 10h39