Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : CNH.4.88

Suport : moneda

Grup :

Lloc :

Jaciment : Olos (seca), Olos?, Desc.Zones-C,D?

Datació : 218-180 aC

Transcripció ... :

/8/QKuFöºWM&Q$8-F


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : MON.110

Concordances :
/8/QKuFöºWM&Q$8-F


Epigrafies concordants = 20


I02187
ã8O&Q"8-E


I02191
¸,N&Q,8-F


I00075
/8/QLȀHöø]M#Ȁ  Ȁí


I02562
SC&Ë&öM&"I?&ºWC&öȀȀ"IS?&ºWC&
"C?ËWE&öC´hºWC&ö´C&IÑ/
h´ËIö´4M~EöSM&~IȀ  ȀM4&Zh
9"ììM&ö&I"höM4IȀȀhöSCËh
ZR~IöM´v´ZCR"EövE&´MZEöȀ
ZR~Ihö"9´ËË9"ö/I/M4ºWȀ
ZE"M"~~ö{~E´Zhö"ZE´öZȀ


I02561
&I"hö&I/ZEö?´&ö/I/M6ºW
hö&I/Z?´öS?´I&EöM"C?´
Ȁ    Ȁ{hSI?´ö"ZE´öºW´C&´
Ȁ        ȀZR´Ihö{C?´
Ȁ   ȀEȀ    Ȁ´öÑIUMöSCËh
Ȁ   ȀC?´öSEȀ     Ȁ?´öM&C&6I&SM
Ȁ   Ȁhö´9&Ȁ    Ȁ{C?´öC´&


I03136
ȀzÑ4ÉBùãWSSȀ


I03081
P5CN}KȀ  ȀRȀ   Ȁnô{5K!KÃKö-5CNZ~KöSN}SR^Ȁ
`5ÃCNȀ   ȀKNȀ}C{F|&KöíKNöP9}K!P9êC&Ȁ
ZPNPȀ      Ȁ`WF`SnWCNöSC!5L`N`öQ$9PFȀ
SC$C&`Ȁ       ȀSKN}Cnö&K$}9ZC'`ö5CWK$Z&FöȀ
ZPȀ&Ȁ        Ȁ&`PKönöCȀ`F&}ô9&nöC!5ÃȀ
-Ȁ        Ȁ5Q&ÃNCȀȀ`FWNÃȀ/ÃȀC$N$ö5Ko$Ȁ
Ȁ              ȀSC$C&`Ȁ              ȀnȀ


I02697
ȀNS-$}84BùC>8ãWBSJ!©
Ȁ4©}Bù{lL2ZC
Ȁö-8ä©ã8(Q(ùu~8äB
Ȁ-©öQ$ClLCùzl-$C
ȀöS-äK!Qù-íC{l4}B


I02579
R"9´Eö´vSkXEöSCkHSȀ
Cö|C&`WöȀ?ȀSCö´|kzHWö
N"9"vEö´}H/vkUCö´K´Zö
Xö´5CN|E´XöN´ÃköSN´"|Eö


I02578
    ȀCö´4CO|EöW5!ÜnXö
 Ȁ|&RC´|H"WCöz5H}ËN&ö
aH´N&|}"ÒXöC´ÜXÏ"EȀ  Ȁ ´ö
äHÜNaUCö5NXH&ö}&Xù59|}[Cö
&HkSRXözCêHvNXö!SÓê|vEXö6vȀ
´SUö|H!}N5Ë9ö´|ÜnN5CúÜE|Cvö
|&XHöN´|K!XHZȀöC´ÜZ´!W´ö
´NöaHn´vö´êH5WCö9'ÎNS´UCö
      S|H&XHö´nH´UCö


I02049
ȀaB&aWB&Fù4BOPFùȀ


I02066
Ȁ0í<aWu(öȀ


I02030
ȀC(öaB¾aWB(Eö¶4<MȀ


I01946
S9v!~uô-M]W
 I~vEô&Su&u
 MȀȀȀ -v!Ȁ


I01900
M!ZI]Wô
uôA-


I01446
]W


I01322
Ȁ{82NxH&ȀÈ&´ňöºWȀ È


I00718
Ȁ®U


I00076
ȀôºWM(Qô$íu


I00870
uòQo|DG!


Repeticions descartades :
&Q!8-E : Q!8-E : &Q!8- : ]WM&Q : Q!8- : !8-E : /8/Q : WM&Q : 8/QH : Q!8 : 8-E : !8- : &Q! : M&Q : /8/ : 8/Q : WM& : /QH : M& : Q! : !8 : 8- : &Q : 8/ : -E : /Q : WM : /8 : HB : QH :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46