Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : f.20.3 3b

Suport :

Grup : f.20.3 AI,a f.20.3 AI,b f.20.3 BI f.20.3 3a f.20.3 3b f.20.3 AII f.20.3 BII

Lloc : Pico de los Ajos, Iàtova, Foia de Bunyol

Jaciment : Pico de los Ajos, Iàtova, Foia de Bunyol

Datació : 150-50 aC

Transcripció ... :

                      C9ôSSSS
9ôSSSSôS´M&9èC&Sſ´G&C
Sſ5F{ſ´M" ôSS


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.13.03

Concordances :
                      C9ôSSSS
SSSSôS´M&9èC&Sſ´G&C
Sſ5F{ſ´M" ôSS


Epigrafies multiconcordants = 23


I02135
S´M&9ÝCZìȀì"´iìCȀ
"M"H6CÃô&SSSS


I02139
ȀÓº9&ſi9/ÃHöSſ4Eö&H&Ü
Ýſ&EÓ&WZ|Hſ&´Ȁ    ȀÃiȀ ȀH"H&Q"9´C&F
Sſ´F&FiEȀ  Ȁ´E9"     Ȁ´pÑF  Z´FMS
?þ@  #iȀ  Ȁ5Eôp9Óº9&ſiȀȀI´SMȀȀȀiöSRW
iIȀS9ȀiȀ        Ȁ"9"iôȀÃȀ&Óſ&9&ZHôWSC
ȀE/Ã9"Ȁ"9"ôp9Óº9&ſ9" "9"i ´
"4Eç9/ÃCȀ     "9"i M4WCp¦4HȀ       C4
Ý&Cſ5ſ5C M5 ´E
º´Ã"EȀ   E "9"iôp 9Óº9&ſiôSſ5Eô
SE´ÜIWH´ÜIWMiC"S´ÓÜH&Sô/HÑEô?ôwôCȀp
qôp9Óº9&ſi


I02105
{81ŗ¶5ClQ"8¶FȀ
(YöXSSSSSSSSSSS&9&FkȀ
SöQ!8¶FUO¶WôQ!8´UOȀ
CXBÑSBłô-Ba8&ƀC&Ȁ
PU&XB&ńôQ!8-E XSSSSSSSSSS
ÀSCńSöQ$8-UŘö&ƀC{81O
RńB}ŗńö!L!SÈöÎS-ÀBS
XC&XQ!8´EöŻSSSSSSSSS
SöP4C}{81Ř&


I02155
O"Z9!í[ù&ùÃSŘÁWEö/SSSSSSöÁSS
                 /SSSSSSSS
                      ÁSÁSS
                    !SSSSSS


I01992
Ȁ%LùSSSSSSSSSSSSSSùSSSSSSS
Ȁ&SȀ


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


I02751
SSSSSSSSSS


I03128
Ȁ´JösSCSSSSSSȀ
ȀWo^ö[CȀ
Ȁ"\´Eö´[ìȀ
ȀSCÜ\EöȀ


I02808
ZÜMMSSS~SSSS


I03198
!-èM-CYö!SSSSSS
!SKrK&Mö&K'-9
Q&-!Fö{


I02807
ZÜMMSSS~SSSS


I03364
9SSSSWC9S


I02804
4M.ÜMýþSSSS
SSS


I02761
SSSSSS


I03568
PEõ(ùSSSSSS
ùȀ  ȀȀùȀ


I02968
SKZESKZ´vSSSSSS
~4XO4"z"


I02805
\I8ôÜMþSSS~SSSS


I01092
S-N'B-/NZù2SSSSSS
    SPŗ&BP2Æ
S-gN-ö4B-9äB


I00927
SSS U5 SSSSS


I01940
PÆtCP5NX$SS
Ĺa8ŗP95CȀ&Pí
SPeNPù!SFNȀȀFP5
SHN}C}ĹȀP5
Æ2NPCa8NXù
SSSSS
Ĺa8NP95CPC


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ô
SSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?
SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C
´M"Eô&5H&


I02673
ſ!9¶SMöM&9WìM!CS¶!ìö'9¶WEMô"äȀ
¶M"Ȁ8}"SSS


I03366
SSFùÄÄ{ù-Ř"F
||{"L{{


Repeticions descartades :
-M&8äB : M&8äB : &SQ-E : S-M& : SQ-E : -M&8 : 8äB& : &8äB : Q-E& : -E&B : SSS : -M& : M&8 : 8äB : S-M : Q-E : E&B : B&S : äB& : SQ- : SQ4 : Q-M : -E& : Q4E : M& : B& : M! : -M : S- : -E : &S : &B : SQ : : &8 : E& : 4E : Q- : äB : Q4 : Ez :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46