Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : f.13.72 a

Suport : recip. c.

Grup : f.13.72 a f.13.72 b

Lloc : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Jaciment : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Datació : 250-180 aC

Transcripció ... :

ȀESBeȀ  ȀÈ$FSu-ŷSL(


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.06.077

Concordances :
ȀESBeȀ  ȀÈ$FSu-ŷSL(


Epigrafies concordants = 25


I01217
4NW-C!SL!ESC


I00765
Ȁ>SI(Ȁ


I02041
Ȁ-SI!´Sue  (L-!İSuùS´Ȁ


I03170
Ȁ[õ>SL(õO(|Ȁ
ȀêBÄ$È%|ÈõȀ
   Ȁ&S%Ȁ&îȀ


I00856
!4HfŹSI&Ȁ


I02046
Ȁ!FõfŷSK(O(õSB-Ȁ


I03113
(K-$FSCõŗ(8rQ$8(Fõn&È$FõUFnASLõ


I02967
hEZ-Mö"ESB


I02149
ȀK-"FSC


I02045
Ȁ¶$FSBùSOeO¶8ÀLfȀ


I02102
VECIISSI
S´ M'WR´96WR&SȀ
B?-M&9W
ESB
ºI]´B"E´&5È"
Ȁ?-Z6'ZRŔ9/-h
ZI.&5È"EM&9W
ESB
?-SM-S8ZE?SI?-


I02266
-8}HWQ!8-FSu


I03241
SuS-SFSB´¦Zu


I02701
M&9WESBA-
SMȀ]H4B&BȀ-
SMÒSQ/E&CA-
ȀS]Ȁ]E]&
A-


I02565
Q-W{ËWFSC


I02272
-9}IWQ"9-ESu


I02269
-8}IWQ"8-ESu


I00168
-9}IWQ"9-ESB


I02190
Q"8-ESu


I02138
ȀC&]êȀ
&R  /M´Ȁ
Ȁ#ê#]Ȁ
Ȁ´HS8Ȁ
Ȁ          !´9Ó
Ȁ          M#
Ȁ          ´MpH
&i´9êI

ȀMHÜ"C&WººIÓM4WC¦Ei¦ê
ȀzM"Ó"9"i"SiËE
Ȁ4CiH9Mä8´F ´MoºÜê &ȀȀCvI/
ȀMiHM´ê/´iMC"E"Eöp9Óº9&R
Ȁº9M/M´Cö9
ȀC´iëMä9´Eöp9Óº9&R ´ i
ȀC#ù´ȀºȀMqH&q-HSR" º ȀȀCÓȀ
Ȁ#SHÓEöiMpS´iMöC"4H"ö9&´MZIM"
Ȁ´SIôSH[WH#Eö2HÓCö4C´ZiI
ȀÓº8&Rö#IËM/M´CöW4ÓCWFSC
ȀZMzȀ  ȀÑC&Ó#´hºCQ#9´EôC
               ȀZSM/ ´R


I02134
Ȁſ"C´ÜZìöȀ9"êC&´~CôWäiC
þSüôZ4ESCô?ýôÏE&ÓCô?ýôS9&ô9&9"4E&
ȀÓôCô?ýþSſ"9´4C´SEMô&HÃHMô´"W
Ȁ´H´iHZô?ôì&"´9&ôtôSýþ


I02024
ȀFSBíM&É$Fö{4¨¡eȀ  ȀŸN4<-Cí&É"F  ?SLíQSB?SLîQ


I00167
Ƃ8}įWQį8ƂFSB


I00166
´8}įWR%8´İSB


I03444
-L(Ȁ ȀÀ$aB(SȀ{À$SBúS-XFSBú


Repeticions descartades :
ESB- : -?SH : Á!E : SB- : ?SH : SH& : !ES : SBe : !E : SB : H& : B- : SH : Á! : ?S : Be : ES : -? :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46