Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : f.13.28

Suport : kalat

Grup :

Lloc : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Jaciment : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Datació : 250-180 aC

Transcripció ... :

ȀaB&aWB&Fù4BOPFùȀ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.06.033

Concordances :
ȀaB&aWB&Fù4BOPFùȀ


Epigrafies concordants = 3


I02030
ȀC(öaB¾aWB(Eö¶4<MȀ


I01938
   Ȁù-6CM}Eö!äB&ôSH{Bo!-ù5Mo-où-5BM}Ȁ   Ȁ"HȀ
ȀùÎÑWQ&"PùM&8o!-SEÑC&!-ùQ"B-o!-ö5Mo-oö!4H5C
Ȁ-o!-ù!B'H!-ùQ!C-a-H"-ù8&-WQ&!-ùÎÑWQgùSBWÄÈ!
 ȀH!}gù-M!-ù-8äEM!-JM!-ù!J-[H{B-M!-ùÎE!EC>8
    Ȁ!H&{C-M&ùX8"-M&SXJ!äH!B&ù-WH!EgWH"ö!Q}
 Ȁ&SXH!äJ!C&ù-5CM-E>-ùa9&Q!ÈC&!-ùXH&MWE&!-}
   ȀÑCöSWH!}gù5Mo-o!-ùM-!-ùo-}"g85ö!ÁC-Hgù
        ȀM&ö-!ÈÈC5H&ùSM-!5oìùìHM-!5oĤ


I02696
B(P}u-4uN}FùN(ã9!S/Ȁ
ƂÜKã8(Q(ö-Èiù-4BN-F
$WK(Q$Jíö%WH(Q%KiùÈUȀ
[KÙù8(íSK("K([KÜùB(-$Ȁ
 9M-Üùz2 H!u-Bö}!J(uȀ


Repeticions descartades :
B&]WB&E : &]WB&E : &]WB& : ]WB&E : ]WB& : BM-E : B&]W : WB&E : B&E : 4BM : WB& : M-E : ]WB : B&] : BM- : &]W : ]B& : B& : 4B : M- : -E : WB : &E : BM : ]B : &] : ]W :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46