Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : f.13.18

Suport : kalat

Grup :

Lloc : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Jaciment : Tossal de Sant Miquel, Llíria, Camp de Túria

Datació : 250-180 aC

Transcripció ... :

$SFWBSBúS8s4BBȀ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.06.023

Concordances :
$SFWBSBúS8s4BBȀ


Epigrafies concordants = 25


I02069
Ȁö"SFWBSBö&lȀ


I02040
(L-"EùSCõS8s


I03523
S9v-


I03522
S9v-


I03521
S9v-


I03520
S9v


I03135
S9p


I02994
S9v


I02708
ȀTBT8rOn±È$En


I02132
ȀCÜZô"ZG´ſ"9´Eô?ýS
Ȁ~º9&ſZô"ZE´ſ"9´Eô?SS
         S9pWſ


I02131
           S9pWſô]


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


I01958
 94-C
S9v
  Ȁ


I00641
S9oO["


I01955
B&HMu!}u
S9v!}BW&


I01954
C&HM&!}C
S9v!}uô&


I01946
S9v!~uô-M]W
 I~vEô&Su&u
 MȀȀȀ -v!Ȁ


I01926
S8p8"ì


I01924
-5CO}Eõº8&Q$-Kõ[KÜQ[EùSOW-S-}&SùS8t8!ÜQ[ù{lê-ùSEȀ
-5CO}Eö&È$EÑC&ùº8&QWEùO&C>K5Cù&lO-8-Kù-5CO}Eù'lêFȀ


I01923
ASK}"-Áŗù!SK-&-ÄlùN-C&^|Cù4LttL&L&ù!4L4C-^-t$-
!ŗf^-p!-&ù&XK-5ù"ÝC-4ùÎê&-ùS-fNÂù'íŗ4ùŗ2ŗ-C{4L4ù
UL^L/C-4ùÜQ2-4ùS-lNÁù^K-[Kŗ&Cŗ&ù48|fwL!-[N&ö
!LÈ|wFù!-[ŗùS9c{4L!-'ŗöS-fŗSB-'XLŗ&ö


I01222
S9v


I01194
S8pMS´M&E


I01099
B#8]M/MƄB
9#ìB 5H#9#ſZJ
#Zſ}vH MƄpCȀ
  Ȁ#HWX8&S9v#IȀ
   ȀW92u


I00764
ȀS9ŵC?-Ȁ


I01968
FEŘÜI2-lC´Q4CC"E


Repeticions descartades :
SEWBSB : EWBSB : WBSB : BSB : WBS : SEW : !SE : EWB : o4B : SB : 4B : S8 : WB : !S : BS : EW : SE : 8o : o4 : BB :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46