Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : f.11.3

Suport : estela

Grup :

Lloc : Saguntum, Sagunt, Camp de Morvedre

Jaciment : Saguntum, Sagunt, Camp de Morvedre

Datació : 150-50 aC

Transcripció :

S9v!~uô-M]W
 I~vEô&Su&u
 MȀȀȀ -v!Ȁ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : V.04.03

Concordances :
S9v!~uô-M]W
 I~vEô&Su&u
 MȀȀȀ -v!Ȁ


Epigrafies multiconcordants = 4


I01948
Ȁ}vEö'SC&CȀ


I01923
ASK}"-Áŗù!SK-&-ÄlùN-C&^|Cù4LttL&L&ù!4L4C-^-t$-
!ŗf^-p!-&ù&XK-5ù"ÝC-4ùÎê&-ùS-fNÂù'íŗ4ùŗ2ŗ-C{4L4ù
UL^L/C-4ùÜQ2-4ùS-lNÁù^K-[Kŗ&Cŗ&ù48|fwL!-[N&ö
!LÈ|wFù!-[ŗùS9c{4L!-'ŗöS-fŗSB-'XLŗ&ö


I01939
   !H-B&ù-}oE&5g}ùa8!-oùSM&HB>8aȀ
   !H&H&ùìäU-oùSN{gH2o}C&ù-H-Xù
  -5CM}E-XùM&9ÈC-5MW-ù-5CM}EùSJ{C
5Mo
-o"-ù-5CM}Eù8!ìC>-8}Hgö
!WaH!-ù!C>aH!-ù5Mo-où-5CM}E


I02578
    ȀCö´4CO|EöW5!ÜnXö
 Ȁ|&RC´|H"WCöz5H}ËN&ö
aH´N&|}"ÒXöC´ÜXÏ"EȀ  Ȁ ´ö
äHÜNaUCö5NXH&ö}&Xù59|}[Cö
&HkSRXözCêHvNXö!SÓê|vEXö6vȀ
´SUö|H!}N5Ë9ö´|ÜnN5CúÜE|Cvö
|&XHöN´|K!XHZȀöC´ÜZ´!W´ö
´NöaHn´vö´êH5WCö9'ÎNS´UCö
      S|H&XHö´nH´UCö


Repeticions descartades :
8o!|B : SB&B : o!|B : S8o! : !|B : S8o : SB& : B&B : &SB : o!| : 8o! : H|o : -M] : B& : SB : -M : |B : S8 : &S : !| : &B : |o : -o : H| : oE : 8o : o! : ]W : M] :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48