Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : e.1.372 a

Suport : pes teler ma.

Grup : e.1.372 a e.1.372 b

Lloc : Cabezo de Alcalá, Azaila, Baix Martín

Jaciment : Cabezo de Alcalá, Azaila, Baix Martín

Datació : 100-75 aC

Transcripció :

¦9/MS9ZEZ-M


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web :

Concordances :
¦9/MS9ZEZ-M


Epigrafies concordants = 28


I01191
Ȁ{Lù{82OVu(QS|Fù-Ð-}tS|Fù{82OSQYfó
Ȁuù"4L{<T|FùO2F|tS|FùóLS|{ùU8OÙYf
Ȁ{82O{ŝS|Fù8!í!LÈOS|FùóLS|{öÐ8(ùQULYf
ȀóLS|{ù!SLÄOS|Fù!}CUC(QS|FNùUCÙY
ȀQYS-S|{ù!ÉF|SQS|FöÐ9!Qaö}S|FY>-Yf
Ȁ¶F-YùÜ8{LȀ     ȀùaȀ ȀùSÙCftL
   ȀóLS|Ȁ              ȀÐ-}tS|F|Ȁ


I01982
[Ƅr-FY-MYFU4}u&u2SÀ9


I02967
hEZ-Mö"ESB


I01894
6IĶ"}C?SS9XE Ã[9Y


I00250
-ÜI]9&R
S9ZZ9êH


I01945
9&´NqȀ
S9ZEÈ&ŰȀ
SB&ÈNö´I"Ȁ


I03081
P5CN}KȀ  ȀRȀ   Ȁnô{5K!KÃKö-5CNZ~KöSN}SR^Ȁ
`5ÃCNȀ   ȀKNȀ}C{F|&KöíKNöP9}K!P9êC&Ȁ
ZPNPȀ      Ȁ`WF`SnWCNöSC!5L`N`öQ$9PFȀ
SC$C&`Ȁ       ȀSKN}Cnö&K$}9ZC'`ö5CWK$Z&FöȀ
ZPȀ&Ȁ        Ȁ&`PKönöCȀ`F&}ô9&nöC!5ÃȀ
-Ȁ        Ȁ5Q&ÃNCȀȀ`FWNÃȀ/ÃȀC$N$ö5Ko$Ȁ
Ȁ              ȀSC$C&`Ȁ              ȀnȀ


I02956
ºL~¸LƂQ/LAƂtBPį 4O[4İ(rB|8[9~


I02695
C(¶}CùP4BN}FùO(OÜÜ[KȀ
!N!-ù}K!}ùSŗzlL2Ȁ
48!L(ö8!RS©WBlȀ
äLNzlL2ZBöP8Z9!Ȁ
ZPQ© (S´È2Kö$NȀ


I02537
S9Z9äI


I02533
S9ZZ9êI


I02413
/8X-H4u


I02168
ôS9ZIJCô


I02125
ſ"9´Eô9"º´M´Hôpº9Z´H"ôÃi´ÍGMôì9
&ſº9"4HiôÍE"E´ìô&M"M´I"ô&WH&
& E~pÑGZ9´ſ"9´ôS9&ô?üô/H~C&
EȀ         Ȁ´ä´º9"5H


I02102
VECIISSI
S´ M'WR´96WR&SȀ
B?-M&9WESB?´
ºI]´B"E´&5È"
Ȁ?-Z6'ZRŔ9/-h
ZI.&5È"EM&9WESB
?-SM-S
8ZE?SI?-


I01932
4"9[Úö-"QI}ö-[Ȁ
ȀnBöÁL[ë!Å[Ȁ


I00257
S8Z8èì
Ȁ$ÜȀ


I01913
ȀLQÏ8[Ȁ


I00203
M$9Z


I01621
Ȁ9Z


I01309
S9XEvC


I01106
S9Z


I01100
MƄÜ5C-C
-9#Ü}C(SUC
#Sä9XäI#SCƄ4


I00872
S9[vê"


I00796
Ȁ9XȀ


I00609
9X


I00428
/8[-H5B


I03487
SS8Z


Repeticions descartades :
z8/M : S8XE : 8/MS : X-M : 8/M : z8/ : S8X : 8XE : MS8 : /MS : XEX : -M : 8/ : S8 : X- : /M : z8 : XE : MS : EX :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48