Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : d.8.1 c1,rupestre

Suport : paret cova

Grup : d.8.1 a,rupestre d.8.1 b,rupestre d.8.1 c,rupestre CE12.P15.6.2.b.El-Cogul d.8.1 d,rupestre CE12.P15.6.4.d.El-Cogul d.8.1 c1,rupestre

Lloc : Roca dels Moros, Cogul, Les Garrigues

Jaciment : Roca dels Moros, El Cogul, Garrigues

Datació : -100-50ac

Transcripció :

-e!ſ!X-Sî]


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : L.09.01

Concordances :
-e!ſ!X-]


Epigrafies multiconcordants = 3


I01310
Ȁ"E"IM-M~IȀ9$vȀ$ȀZR$œȀ
!-!5C-9~IhȀȀ!ȀI$(EȀ!ſ!CR!-9I~gȀȀ!X-I]Ȁ


I02126
    pì9&ſº9!5HiôM!ÓH"
   9"5HºGÑCi¦WGMiô&M"ÓH"Cô

 ÜEÓ"ſ"9´EôÓ"´iìôM&9ÃM/M´CZM
i&M"Cô?SôºÜCÃC&ô"H&M"ôSſ´E"H&Z
´H"Cô9!p´ſ&´ô¦&´Ziô5MWE´pô9"
M5H"ä9"p´ÍEMô9!M´H"ô9"5
HºEÑC"E


I02578
    ȀCö´4CO|EöW5!ÜnXö
 Ȁ|&RC´|H"WCöz5H}ËN&ö
aH´N&|}"ÒXöC´ÜXÏ"EȀ  Ȁ ´ö
äHÜNaUCö5NXH&ö}&Xù59|}[Cö
&HkSRXözCêHvNXö!SÓê|vEXö6vȀ
´SUö|H!}N5Ë9ö´|ÜnN5CúÜE|Cvö
|&XHöN´|K!XHZȀöC´Ü!W´ö
´NöaHn´vö´êH5WCö9'ÎNS´UCö
      S|H&XHö´nH´UCö


Repeticions descartades :
!X- : Q! : !X : -S : !Q : e! : ì] :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48