Cercar:

Seccions

Corpus Ibèrika

Ibèria en els clàssicsBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : c.18.7 b

Suport :

Grup : c.18.7 a c.18.7 b

Lloc : Pedrera del Port-Tàrraco, Tarragona, Tarragonès

Jaciment : Tarraco, Tarragona, Tarragonès

Datació :

Transcripció :

Ȁ&
]M


Esquema :


Glifs : +

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : T.11.07SUSPECTA

Concordances :
Ȁ&
]M


Epigrafies concordants = 9


I00075
/8/QLȀHöø]M#Ȁ  Ȁí


I00293
SQȀB&M
ºÆÜW


I00999
ZaNőH&O´ȀȀCÜWE &´WoE
 őC´aC?´Ȁ Ȁo


I01099
B#8]M/MƄB
9#ìB 5H#9#ſZJ
#Zſ}vH MƄpCȀ
  Ȁ#HWX8&S9v#IȀ
   ȀW92u


I01452
z]M


I02024
ȀFSBíM&É$Fö{4¨¡eȀ  ȀŸN4<-Cí&É"F  ?SLíQSB?SLîQ


I02038
Ȁîŗù§ÜB-8}KȀ
Ȁ-%9%vȀ


I02658
!SL!Fõ4B¾ÈE¾õ$O S-ù{B(õSB!-¸Èõ{e4ÈB
        SQSB(L!-      -4BO}E4¸OÈ
        Q$B-$-        /


I03081
P4CN}FȀ  ȀRȀ   Ȁnô{5K!KÃKö-5CNZ~KöSN}SR^Ȁ
`5ÃCNȀ   ȀKNȀ}C{F|&HöíKNöP9}K!P9êC&Ȁ
ZPNPȀ      Ȁ`WF`SnWCNöSC!5L`N`öQ$9PFȀ
SC$C&`Ȁ       ȀSKN}Cnö&K$}9ZC'`ö5CWK$Z&EöȀ
ZPȀ&Ȁ        Ȁ&`PHönöCȀ`F&}ô9&nöC!5ÃȀ
-Ȁ        Ȁ5Q&ÃNCȀȀ`FWNÃȀ/ÃȀC$N$ö5Ko$Ȁ
Ȁ              ȀSC$C&`Ȁ              ȀnȀCreat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 24 de January del 2021 a les 20h18