Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : c.17.1 a

Suport : plom

Grup : c.17.1 a c.17.1 b

Lloc : Penya del Moro, Sant Just Desvern, Baix Llobregat

Jaciment : Penya del Moro, Sant Just Desvern, Baix Llobregat

Datació : 333-301aC

Transcripció :

Ȁ}BSQf*H¹r
TFWQÏ81F-8êFN4Ȁ


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : B.38.01

Concordances :
Ȁ}BSQf*H¹r
TFWQÏ81F-8êFN


Epigrafies multiconcordants = 5


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&
¬C´ôSSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I
~C"HMZ
ſ"C
Ñ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C´M"Eô&5H&


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{g
H/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù
-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>-H&Q5Ȁ
85ö{}
H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I03080
ȀSCP}K$WCȀ  ȀFPȀ
 K2wWCȀÀC&ZîÑC$Ȁ
 SK&nö-5CNȀFȀȀCSȀ
ȀSZ-$Ã95ö$KPrS$C$K5ÃȀ
ȀNö`KZNö-Ȁ   ȀA}{%CȀ
ȀC&F/Knô9&ZK$Zŵ5}nȀ
Ȁ9öäNÃn$SSÃWZCȀ
Ȁ}K$WȀȀôSCSC$PȀ
Ȁ PCP9}K&ö
Ȁ-!SCö5K&Ȁ
ȀZÃK$SKÃ'BȀ
Ȁ9n-Nö5Ȁ
Ȁ   nȀ


I02579
R"9´Eö´vSkXEöSCkHSȀ
|C&`WöȀ?ȀSCö´|kzHWö
N"9"vEö´}H/vkUCö´K´Zö
Xö´5CN|E´XöN´ÃköSN´"|Eö


I01939
   !H-B&ù-}oE&5g}ùa8!-oùSM&HB>8aȀ
   !H&H&ùìäU-oùSN{gH2o}C&ù-H-Xù
  -5CM}E-XùM&9ÈC-5MW-ù-5CM}EùSJ{C
5Mo-o"-ù-5CM}Eù8!ìC>-8}Hgö

!WaH!-ù!C>aH!-ù5Mo-où-5CM}E


Repeticions descartades :
-8äE : 8äEM : /E-8 : -8ä : 8äE : SEW : |BS : BSQ : EWQ : E-8 : &H/ : SQe : 8/E : /E- : QÏ8 : Qe& : äEM : -8 : EM : 8/ : &H : SQ : : M4 : H/ : BS : WQ : E- : /E : SE : EW : äE : Ï8 : /o : e& : Qe : :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48