Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : c.4.2 a

Suport : tortera

Grup : c.4.2 a c.4.2 b

Lloc : El Castell, Palamós, Baix Empordà

Jaciment : El Castell, Palamós, Baix Empordà

Datació : 190-150 aC

Transcripció :

ö}ÈENS8#5Kö=E>-öSu?-


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : GI.20.02

Concordances :
ö}ÈENS8#5Kö=E>-öSu?-


Epigrafies multiconcordants = 2


I02560
´&Zhö&I/Zhö&Ë"E?´öSC?´ö´&ZhȀ        ȀC´höSC´Zhö96R´6CSvE
&ì/ZE?´öSC´hËWC&öC´hvWC&öȀ   ȀZ9´?M&WC&öSC´hËWC&


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù
8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{gH/rg}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù

-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ù
SC>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


Repeticions descartades :
S8!4 : 8!4 : B?- : !4H : E?- : |ÁE : ÁEM : S8! : SB? : MS8 : EMS : 8! : !E : SB : ?- : EM : 4H : !4 : S8 : B? : : MS : E? : ÁE :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48