Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : c.1.2

Suport : marbre

Grup :

Lloc : Empúries, L'Escala, Alt Empordà

Jaciment : Empúries, L'Escala, Alt Empordà

Datació :

Transcripció ... :

Ȁ}u'/ſȀ
  Ȁ}ÈEM!ZH
   Ȁ-ȀȀH


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : GI.10.04

Concordances :
Ȁ}u'/ſȀ
  Ȁ}ÈEM!ZH
   Ȁ-ȀȀH


Epigrafies multiconcordants = 4


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E
/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ôSSôpEiE?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&Zô
ZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã
~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C´M"Eô&5H&


I01936
-H&ùÎÑWQù{gSÈHQSB&õSH&B>8-Èù!B}B>9-çäH!B&ù!H-XHùM&rC
-5M5ùS!}8&a-5ù8"6H-MrHXgùSC>9-HS-äH!C&ùX-M"B>9-HS-äH"ùB&-
W-9-BPH&öìäEù{gH/rg
}C&ù&H"}!H&öÙÜEùW5&SE}"gù"H-XH{BA9-ÈM&ù
-5CM}E8"ìùÎÑWQ&!-ùM&9r!-SEäC&!-ù5BPa-r!-ù!B'H!-ù5BPa-r"-ù-5
CM}E9!ìù6Mr-rùÎÑ}Èùr-&}M-!gCM'ù6QW9"F-95C'ùSC>-H&Q5Ȁ
85ö{}H/ragCM&ù5Qr!C&H8"}


I03632
2Q2éİ(!}u(8!ÏQ2ŷSKÇu


I03080
ȀSCP}K$WCȀ  ȀFPȀ
 K2wWCȀÀC&ZîÑC$Ȁ
 SK&nö-5CNȀFȀȀCSȀ
ȀSZ-$Ã95ö$KPrS$C$K5ÃȀ
ȀNö`KZNö-Ȁ   ȀA}{%CȀ
ȀC&F/Knô9&ZK$Zŵ5}nȀ
Ȁ9öäNÃn$SSÃWZCȀ
Ȁ}K$WȀȀôSCSC$PȀ
Ȁ PCP9}K&ö
Ȁ-!SCö5K&Ȁ
ȀZÃK$SKÃ'BȀ
Ȁ9n-Nö5Ȁ
Ȁ   nȀ


Repeticions descartades :
|ÁEM : M!XH : ÁEM! : EM! : M!X : !XH : |ÁE : ÁEM : B&/ : B& : M! : |B : EM : !X : : ÁE : &/ :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46