Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : c.0.2 b

Suport :

Grup : c.0.2 a c.0.2 b c.0.2 c

Lloc : Tarragona?

Jaciment : Desc-C.D-Tarragona, ?, Zones C-D

Datació : 225-150 aC

Transcripció ... :

S-N'B-/NZù2SSSSSS
    SPŗ&BP2Æ
S-gN-ö4B-9äB


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : T.00.02

Concordances :
S-N'B-/N2SSSSSS
    SPŗ&BP2Æ
S-gN-ö4B-9äB


Epigrafies concordants = 16


I02155
O"Z9!í[ù&ùÃSŘÁWEö/SSSSSSöÁSS
                 /SSSSSSSS
                      ÁSÁSS
                    !SSSSSS


I02154
O!Z9!íZö$Sö2SÁS
O´rVC&ſZö/SSSSSSSS


I02558
"-4B-9äB
"-4B-9äB


I01126
$FöTO-$L(b
(TK-X<(ùä-rO-H$ùÎFOfù$TKwÎFOeùeK
}LOùT-lO{ùB(-fwL4ùUKb8-/Líù|</L
ÄLùTFWQÙù$Cb-íù
T-lO-FùO$8êÙùí8(UbLíȀ
{È8}LOeù(K(Q4ùÙ}TC(Cù(bF[öUQX8-KO

      8/LO$öT|{ù{5KUC(QùO"8êÈ8(LíùÈ


I01933
 {4L}ÁõÝŘÁWEù
$S2SSSSùÐ9&ſ{L&Ñ
L2ŗ$¶EõS¶fŗ¶E
  Z&ſ!Á<Ȁ


I01940
PÆtCP5NX$SS
Ĺa8ŗP95CȀ&Pí
SPeNPù!SFNȀȀFP5
SHN}C}ĹȀP5
Æ2NPCa8NXùSSSSS

Ĺa8NP95CPC


I03630
O!XL!LÉõ¯!êw85Fõ5LraLQ&õS-lŘS-êL
-OUSCOwäK5C{8/Oŷ-85BùB-2O-8ÀKõ{B2OBŷ-8ÀK ùÙBUL
ȀȀȀȀraLQù-ŗUSBùŘ!LŘ-LQPBU8-wFùS-aLrwÝK5FUK!LwF


-CXKPŗUC5Fõ{5LÎ8/Lõa-F-!FõB-2O-8äBõÏF}Bõ{82Oŷ-8
5BùS-awùaQ[8SW-ù8&-w5ÎF!K&5íBù8&-wB-XBO!Fù5Kw
                                        Ww WwK


I01098
9#vH&-#EôäIS
S-M&z9/Môº9&ſW
Su#Eô/IȀ   Ȁſ
&u#}9#E


I01194
S8pMS´M&E


I01944
!I&ôWv
!-5B-S-M&!q
hSBô!


I01977
Ȁ4Ľ~S´M&EgĦ5ÜìȀ


I02123
   9!º´M´9äC´Hô"zEXÃ&
  C´HöÜG/´&pEMöiHpÃC&H~C
 ÂìöZ5C´Miô"CÍſ´9äC5
S´M&9äC5ôiô5Z9pSGMôº9"´tºEW
M&öZ9´ſZM&ö&ºH&´pö&HìC´CȀ
H&MÃC"pö4H´ö&Hìºiô?H´HÃC5
H&


I02135
S´M&9ÝCZìȀì"´iìCȀ
"M"H6CÃô&SSSS


I02137
                      C9ôSSSS
9ôSSSSôS´M&9èC&Sſ´G&C
Sſ5F{ſ´M" ôSS


I02144
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÑ
SPN&W}&


I02213
u-/N-NĺG


Repeticions descartades :
SSSSSS : SSSSS : /SSSS : B-8äB : SSSS : S-eM : -8äB : /SSS : -eM- : 4B-8 : SSS : -8ä : 4B- : -M& : 8äB : S-e : -eM : S-M : M&B : eM- : B-/ : B-8 : &B- : -/M : /MX : M& : -8 : -M : 4B : B- : M- : SS : S- : /M : &B : : -e : äB : -/ : eM : MX : /S :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46