Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : B.1.254 a

Suport : gerra arg.

Grup : B.1.254 a B.1.254 b B.1.254 c

Lloc : Enresune, Nissan lez Enserune, Erau

Jaciment : Enserune, Nissan lez Enserune, Erau

Datació : 250-1 aC

Transcripció :

=9/O2G}C=İ?´


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : HER.02.254

Concordances :
=9/O2G}C=İ?´


Epigrafies concordants = 8


I03107
ȀC"F>´


I00612
Ȁ%9/N}SR


I00873
=92N|Sſö=?´


I01191
Ȁ{Lù{82OVu(QS|Fù-Ð-}tS|Fù{82OSQYfó
Ȁuù"4L{<T|FùO2F|tS|FùóLS|{ùU8OÙYf
Ȁ{82O{ŝS|Fù8!í!LÈOS|FùóLS|{öÐ8(ùQULYf
ȀóLS|{ù!SLÄOS|Fù!}CUC(QS|FNùUCÙY
ȀQYS-S|{ù!ÉF|SQS|FöÐ9!Qaö}S|FY>-Yf
Ȁ¶F-YùÜ8{LȀ     ȀùaȀ ȀùSÙCftL
   ȀóLS|Ȁ              ȀÐ-}tS|F|Ȁ


I01953
/9/E}ÃEM^
I´"Dö?´}ÃEM
&D´ö&hE´Dê


I02572
4QW8"Eù/E}BºL(lĭ(-Ã"L
Q!8!-!LÈMlĭ/[BùQ!8-E  /SSSù
B(-}B.4BM}Eùĩ-5B-íLM[lù


I02679
   Ȁ4hO[ö(L[-ÈQ/[öSL{BÈh
ȀÈ$Bö$-4B/İ}B-IöQ!8-İ/WB!-
Ȁ48}¸-[höQ$8-İöO-$}[B-Mö
 ȀÑħ


I02680
$-4C2İ}C-[{WL!ChQ-İ


Repeticions descartades :
!E?- : /E|B : E|B! : M/E| : |B!E : 8/M : B!E : E?- : !8/ : |B! : E|B : M/E : !E : !8 : |B : ?- : 8/ : B! : /M : M/ : /E : E| : E? :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 27 de June del 2021 a les 11h56