Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : B.1.20

Suport : crater

Grup :

Lloc : Enresune, Nissan lez Enserune, Erau

Jaciment : Enserune, Nissan lez Enserune, Erau

Datació : 310-290 aC

Transcripció :

Xä--R#į


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : HER.02.020

Concordances :
Xä--R#į


Epigrafies concordants = 20


I00589
"6&|H-Q#E?-


I00894
Ȁ´9=+´ſ=E


I00937
4B}ÙKÅQ#F


I02056
Ȁ&õä-ç-Ȁ


I01261
Ȁê.ê.MpI"EȀ


I00511
R&ë-M!


I00512
R&ë-M"


I01087
ä´}


I01126
$FöTO-$L(b
(TK-X<(ùä-rO-H$ùÎFOfù$TKwÎFOeùeK
}LOùT-lO{ùB(-fwL4ùUKb8-/Líù|</L
ÄLùTFWQÙù$Cb-íùT-lO-FùO$8êÙùí8(UbLíȀ
{È8}LOeù(K(Q4ùÙ}TC(Cù(bF[öUQX8-KO

      8/LO$öT|{ù{5KUC(QùO"8êÈ8(LíùÈ


I01174
Ȁê-Ȁ


I00263
ê´6SM


I01335
ìêP


I01524
ìä.


I01924
-5CO}Eõº8&Q$-Kõ[KÜQ[EùSOW-S-}&SùS8t8!ÜQ[ù{lê-ùSEȀ
-5CO}Eö&È$EÑC&ùº8&QWEùO&C>K5Cù&lO-8-Kù-5CO}Eù'lêFȀ


I01927
Ȁ92Kŗ-B
ȀK:ö!L-[8:E[
Ȁ}SQö:LÑ-Æö"
Ȁ9$íÆ:pB
Ȁ/M-B}S
Ȁä-


I00202
M,8ä-&


I02125
ſ"9´Eô9"º´M´Hôpº9Z´H"ôÃi´ÍGMôì9
&ſº9"4HiôÍE"E´ìô&M"M´I"ô&WH&
& E~pÑGZ9´ſ"9´ôS9&ô?üô/H~C&
EȀ         Ȁ´
ä´º9"5H


I02552
SBä-B
>-ö>9
º{5K!
SB&B


I02965
"JÉ4ȀȀ?ȀȀ5
oȀLo#~ê  A9ȀȀȀ
"~BêöêPIvWÈ"ȀȀ


I03250
/I
ìä.
I/


Repeticions descartades :
Q!E : -Q! : !E : Q! : -Q : : -- :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48