Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : B.1.15 c

Suport :

Grup : B.1.15 a B.1.15 c B.1.15 d

Lloc : Enresune, Nissan lez Enserune, Erau

Jaciment : Enserune, Nissan lez Enserune, Erau

Datació : 325-300 aC

Transcripció :

"6&|H-Q#E?-


Esquema :


Glifs : +

Segments :

  • I00589 -

    • 0 -

      • !4&|H-Q!E?-

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : HER.02.015

Concordances :
"6&|H-Q#E?-


Epigrafies concordants = 18


I00590
!5&ōKPQ#C>P


I02560
´&Zhö&I/Zhö&Ë"E?´öSC?´ö´&ZhȀ        ȀC´höSC´Zhö96R´6CSvE
&ì/ZE?´öSC´hËWC&öC´hvWC&öȀ   ȀZ9´?M&WC&öSC´hËWC&


I01957
ȀCù[hôW9ô½ôWȀ
Ȁſö"E?´ W9MÜȀ
Ȁ?´M&Ȁ Ȁ´ESȀ


I03107
ȀC"F>´


I02140
SBĤƁ~C/i~C
"E?´


I02124
Z9´&ô5C´SHZ´ĹôZH&Mſ"9´E
C&´~\ôſ/E/ſ"9´Eô&SôÃWſ"9
´Eô&Sôſ/E/EºH´Gô&þSô&ºH"EôZ´¬
C"´M&¬C´ôSSôpEi
E?´ôſ&~CÃiEiE
{&´ZiôC&´&ZôZH&M&CôSMSô?SôZ4E&ZôZH
&M&C"C&Côſ"9´Eô?SSSô/I~C"HMZ
ſ"CÑ9/´ô5"I&M&ZôC&Ã~C&Côſ"9
´Eô?üôM"C´M"Eô&5H&


I02103
C&IM&¬#ChÃ"E?´Ȁ


I02044
ȀöSRSu(ù4WF>-Ȁ


I01938
   Ȁù-6CM}Eö!äB&ôSH{Bo!-ù5Mo-où-5BM}Ȁ   Ȁ"HȀ
ȀùÎÑWQ&"PùM&8o!-SEÑC&!-ùQ"B-o!-ö5Mo-oö!4H5C
Ȁ-o!-ù!B'H!-ùQ!C-a-H"-ù8&-WQ&!-ùÎÑWQgùSBWÄÈ!
 ȀH!}gù-M!-ù-8äEM!-JM!-ù!J-[H{B-M!-ùÎE!EC>8
    Ȁ!H&{C-M&ùX8"-M&SXJ!äH!B&ù-WH!EgWH"ö!Q}
 Ȁ&SXH!äJ!C&ù-5CM-E>-ùa9&Q!ÈC&!-ùXH&MWE&!-}
   ȀÑCöSWH!}gù5Mo-o!-ùM-!-ùo-}"g85ö!ÁC-Hgù
        ȀM&ö-!ÈÈC5H&ùSM-!5oìùìHM-!5oĤ


I00601
VU"9! #Øä!E>´


I01880
8"ì&ìiE>´


I01316
,9/I-9ä
-ô]9"QS-M
'E&SCöv9WI
'Ey
E>-ö,>'
h-y/'Dô'E?
-


I01192
ö}ÈENS8#5Kö=E>-öSu?-


I01017
5H??aH
9&ÅŘ|wH=F?Å


I00937
4B}ÙKÅQ#F?Å


I00894
Ȁ´9=+´ſ=E?´


I00849
=9/O2G}C=İ?´


I03371
Ȁ|S-X¢>-


Repeticions descartades :
H-Q!E?- : 4&|H-Q! : -Q!E?- : &|H-Q! : Q!E?- : 4&|H- : |H-Q! : !E?- : -Q!E : H-Q! : &|H- : |H-Q : Q!E : -Q! : H-Q : |H- : &|H : !4& : !E : Q! : H- : ?- : |H : !4 : -Q : &| : E? : 4& :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48