Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Identificador : A.6.13-1.1

Suport : moneda

Grup :

Lloc :

Jaciment : Tikirskin (seca), Tikirskin?, Desc.Zones-C,D?

Datació : 218-180 aC

Transcripció :

}ÈFOÈB(
   í~


Esquema :


Glifs : +

Segments :

Traducció :

Bibliografia :

Comentari :

Web : MON.110

Concordances :
}ÈFOÈB(
   í~


Epigrafies multiconcordants = 1 concordants = 1


I02195
í~ }ÈFOÈu(


I02130
Ȁ´94EZôÃôSSô&SSSSSS
ȀZô?ôSSS?üôºÜCip
Ȁ9&ô´95CÑEZô
ȀZô?üôS9&ô&Ń´ÑEô
Ȁ´CZô&SSSSSô"HÃM/M´CZ
ȀÃM´CZôS9pC´4MZô
ȀZì~"´iÝô?ü&SSSS
ȀHÓSCºCôſ"9~EMi
Ȁ!p´ſ&´ôW4~CÜôHſô
ȀG~ìſ!HôWS´ºCô?ü&


Repeticions descartades :
ÁEMÁB& : EMÁB& : |ÁEM : MÁB& : ÁB& : |ÁE : ÁEM : EMÁ : MÁB : B& : EM : ÁB : : : ÁE :Creat 2013-02-10. Darrera modificació de la pàgina el 18 de May del 2021 a les 16h48