Cercar:

SeccionsBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

Metodologia de definició i adreçament de dades.

La majoria de les informacions presents en el fons, s'agrupen en diferents tipus de dades. Actualment els tipus definits son: Documents , Persones , Toponímia , Antroponímia, Bibliografia Prehistòria , Bibliografia Ibèrica i Romana , Bibliografia Visigoda , Bibliografia Alta Edat Mitjana , Bibliografia Judaisme , Bibliografia Vària , Anys i Epigrafia Ibèrica

Cada tipus de dada, consta d'una sèrie de pàgines del wiki, amb un mateix prefixe, i amb una terminació numèrica (de longitud fixe) diferent per a cada pàgina, una pàgina prototipus (Template), i una o més pàgines directori, on es llisten de manera adient les pàgines actualment definides.

TipusNotacióPrototipus
DocumentsDocumentia.D00000-Documentia.D99999Documentia.Template
PersonesGents.G000000-Gents.G999999Gents.Template
LlocsLlocs.L000000-Llocs.L999999Llocs.Template
NomsNoms.N00000-Noms.N99999Noms.Template
Bibliografia PrehistòriaBibliografiaPRE.BPRE00000-BibliografiaPRE.BPRE99999BibliografiaPRE.Template
Bibliografia Ibèrica i RomanaBibliografiaIBR.BIBR00000-BibliografiaIBR.BIBR99999BibliografiaIBR.Template
Bibliografia VisigodaBibliografiaGOT.BGOT00000-BibliografiaGOT.BGOT99999BibliografiaGOT.Template
Bibliografia Alta Edat MitjanaBibliografiaAEM.BAEM00000-BibliografiaAEM.BAEM99999BibliografiaAEM.Template
Bibliografia JudaismeBibliografiaJUD.BJUD00000-BibliografiaJUD.BJUD99999BibliografiaJUD.Template
Bibliografia VàriaBibliografiaVAR.BVAR00000-BibliografiaVAR.BVAR99999BibliografiaVAR.Template
AnysANYS.ADnnnnANYS.Template
Epigrafia IbèricaIberika.I00000-Iberika.I99999Iberika.Template

Les pàgines de cada tipus tenen de base, una estructura comú creada a partir del seu prototipus (Template), i defineixen la majoria de les seves dades en PTVs de manera que les dades internes d'una pàgina puguin ser accedides des d'una altra. La notació és la estàndard dels PTVs del programari Pmwiki : Pàgina$:nom-de-variable. Es llisten les variables definides per defecte a cada tipus de dada , i es senyalen en itàlica les que es poden utilitzar en cerques.

TipusVariables
Documentstitol , data , lloc , autor , original , resum , GN , G1-Gx , T1-Tx , P1-Px , M1-Mx ,LN , L1-Ly , R1-Ry , any , era , reg , ind , epa , dim , heg
Personesnom , alies , grafies ,genere , titulacio , literal , caption , llvida, dates, ndocs, nmencions
Llocsnom , grafies , tipologies
Nomsnom , grafies
Bibliografiesliteral , titol , any , autoria , obra , biblioteques , cita , web
Anysany , docs
Epigrafia Ibèricacodes, grup, codis-iso8859

Es comenten les que no són evidents:

TipusVariableComentari
DocumentsGNnombre total de persones referenciades en el document
DocumentsG1-Gxvariables consecutives G1 , G2 , etc (fins GN) que guardan cada un dels nom de les persones referenciades en el document
DocumentsT1-Txvariables consecutives T1 , T2 , etc (fins GN) que guardan les titulacions de les persones referenciades en el document
DocumentsP1-Pxvariables consecutives P1 , P2 , etc (fins GN) que guardan les relacions interpersonals (ex: pare de G1) separades per el caràcter '|'
DocumentsM1-Mxvariables consecutives M1 , M2 , etc (fins GN) que guardan les relacions geogràfiques de cada figurant (ex: abat de L2) separades per el caràcter '|'
DocumentsLNnombre total de topònims referenciats en el document
DocumentsL1-Lyvariables consecutives L1 , L2 , etc (fins LN) que guardan cada un dels topònims referenciats en el document
DocumentsR1-Ryvariables consecutives R1 , R2 , etc (fins LN) que guardan les tipologies asociades a cada un dels topònims del document
Documentsanyany de Crist
Documentseraera hispànica
Documentsindindicció
Documentsepaepacta
DocumentsdimDia i Mes
DocumentshegHègira
Personesgrafiesformes documentades del nom, separades per coma
PersonesliteralEtiqueta manual del personatge
PersonescaptionEtiqueta automatitzada del personatge , si no hi ha literal = nom (Alies) titulació
PersonesllvidaLlocs dels Documents en vida
PersonesdatesDatacions del primer document en vida + darrer document en vida + darrera menció documental
PersonesndocsNombre de documents en vida.
PersonesnmencionsNombre de referències post mortem.
Nomsgrafiesformes documentades del nom, separades per coma
Llocsgrafiesformes documentades del nom, separades per coma
Llocstipologiesllista de les tipologies documentades del topònim, separades per coma
Bibliografiesbibliotequesenllaç(sos) a fitxa bibliogràfica
Bibliografiescitacitació en format harvard
Bibliografieswebenllaços a versions del text de lliure accés publicades a Internet
Anysdocsnombre de documents
Epigrafia Ibèricacodesllista de codis numèrics de la inscripciócodis-iso8859
Epigrafia Ibèricagrupid de l'entrada d'inici del grup, llista de epigrafies en el grup
Epigrafia Ibèricacodis-iso8859codis per fer copy/paste en font iberian.ttf

Apart de les variables accessibles externament, cada tipus defineix a partir del seu prototipus (Template) una sèrie de seccions fixes, on col·locar els diferents apartats que composen el tipus. Al moment de creació d'una nova pàgina, s'utilitza el prototipus per donar-li un contingut i estructura base, però a partir d'aquí, la pàgina pot ser modificada lliurament, si bé convé mantenir les variables internes pre-definides sense que això vulgui dir que no se'n puguin crear lliurament de noves, afegir o eliminar seccions, etc, etc.

El procediment per crear una nova pàgina d'un cert tipus, és doncs:

  1. Buscar el primer còdig numèric del seu tipus que estigui lliure.
  2. Crear la pàgina a partir d'aquest còdig, (s'omplirà automàticament amb el prototipus), editar-ne els valors, i guardar-la.
  3. Actualitzar les pàgines directori del tipus per reflectir la nova pàgina.

Les pàgines directori de cada tipus

El pas 3 (actualitzar manualment les pàgines 'directori' del tipus), si bé fóra desitjable que fos gestionat de manera automàtica, consideracions de cost computacional, fan que sigui preferible que s'actualitzin manualment duplicant en aquestes pàgines els valors definits dintre de cada una de les pàgines (per exemple, el títol d'un llibre, el nom d'un topònim o el resum d'un document).

També es fan servir les pàgines directori dels tipus per guardar el nombre d'entrades definides de cada tipus, (dada que es pot fer servir a l'hora de decidir quin còdig numèric donar a una nova fitxa/pàgina (pas 1)), així com en el cas d'haver eliminat prèviament alguna pàgina, apuntar-hi el seu còdig per el seu re-ús posterior.

S'enumeren les pàgines directori de cada tipus:

TipusDirectoris
DocumentsDocumentia.Cronologia
PersonesGents.Persones
LlocsLlocs.Llocs
NomsNoms.Antroponimia
Bibliografia PrehistòriaBibliografiaPRE.Llibres BibliografiaPRE.Autors BibliografiaPRE.BibliografiaPRE
Bibliografia Ibèrica i RomanaBibliografiaIBR.Llibres BibliografiaIBR.Autors BibliografiaIBR.BibliografiaIBR
Bibliografia VisigodaBibliografiaGOT.Llibres BibliografiaGOT.Autors BibliografiaGOT.BibliografiaGOT
Bibliografia Alta Edat MitjanaBibliografiaAEM.Llibres BibliografiaAEM.Autors BibliografiaAEM.BibliografiaAEM
Bibliografia JudaismeBibliografiaJUD.Llibres BibliografiaJUD.Autors BibliografiaJUD.BibliografiaJUD
Bibliografia VàriaBibliografiaVAR.Llibres BibliografiaVAR.Autors BibliografiaVAR.BibliografiaVAR
Bibliografia (comú)Base.Bibliografies
AnysANYS.ANYS
Epigrafia IbèricaIberika.Iberika

Creat 2010-06-17. Darrera modificació de la pàgina el 01 de July del 2019 a les 13h36